Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İbn Hacer el Heytemi

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4452  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Heytemî es-Sa'dî İbn Hacer, Şeyhülislâm, İmâmü'l-Haremeyn, Müfti'l-Irâkeyn 16. yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Mısır/Ebi'l-Heytem (Heyâtim) 909 (1504) Mekke 03.02.1567
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Allame, Muhaddis, Fıkıh,
اللغات التي يجيدها مذهبه
       
Yazar No: 4452 عدد الزيارة : 6161 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

İbn Hacer el-Heytemî

Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Heytemî es-Sa'dî

 

Şafiî fakih, muhaddis ve edip.

Aslen Mısır'ın Aynişems yakınlarındaki Selmünt nahiyesinden olup atalarının daha sonra yerleştiği Garbiyye bölgesindeki Mahalletü Ebi'l-Heytem (Heyâtim) köyünde dünyaya geldi.

Doğum tarihi olarak kaynaklarda 899 (1494) ve 911 (1505-1506) yılları da verilmekle birlikte doğrusu kendi Mu'cem'indeki bir kayıttan anlaşıldığı üzere  [1] 909 (1503-1504) yılıdır.

Mensup olduğu Benî Sa'd kabilesinin soyu ensara kadar uzandığı için Ensâri nisbesiyle de anılmaktadır. Büyük dedelerinden birine çok az konuşması sebebiyle "Hacer" (taş) lakabı takılmış, onun soyundan gelenler de İbn Hacer diye anılmıştır.

Küçük yaşta babasını kaybeden İbn Hacer ilk öğrenimini, babasının şeyhi olan sûfî İbn Ebü'l-Hamâil ve onun talebesi Şemseddin eş-Şinnâvi’den gördü.

Kur'an'ı ezberledikten sonra Şinnâvî'nin himayesinde önce Tanta'ya, ardından Kahire'ye giderek (924/1518) tahsiline Ahmediyye Medresesi'nde ve Ezher'de devam etti.

Zekeriyyâ el-Ensâri, Şehâbeddin Ahmed b. Ahmed er-Remlî, Ebü'l-Hasan el-Bekrl es-Sıddîki, Abdülhak b. Muhammed es-Sünbâtî, İbnü'n-Neccâr el-Fütûhî ve Re-îsületıbbâ Şehâbeddin İbnü's-Sâiğ gibi âlimlerden ders okudu.

Başta Neyevî'-nin Minhâcü't-tâbîri olmak üzere çeşitli metinleri ezberleyen İbn Hacer daha yirmi yaşında iken fetva ve ders vermek üzere hocalarından icazet aldı.

Tefsir, hadis, fıkıh, usûl-i fıkıh, ferâiz, kelâm, matematik, tıp, mantık, sarf. nahiv, meânî, beyân ve tasavvuf gibi ilim dallarının çoğunda eser verecek seviyeye ulaştı.

933 (1527) ve 937'de (1531) yaptığı hac ziyaretlerinin ardından bir süre Mekke'de kaldı.

940'ta (1534) üçüncü hac ziyareti için gittiği Mekke'ye yerleşti.

Günlerini Harem-i şerifte ders ve fetva vermeye, ayrıca eser yazmaya hasretti.

"Şeyhülislâm, İmâmü'l-Haremeyn, Müfti'l-Irâkeyn" gibi lakaplarla tanındı.

Kendisine İslâm dünyasının her tarafından fetva sorulurdu.

Bazı fetvalarının tartışmalara yol açması üzerine bu meselelerle ilgili müstakil risaleler kaleme aldı; el-Fetâva'l-küb-râ'sı içinde zikredilen risaleler bunlardandır.

Zebîd Şafiî müftüsü İbn Ziyâd el-Gay-sî ile sert tartışmalara girdi.

Özellikle hac için Mekke'ye gelen birçok talebeye ders verdi.

Muhammed Tâhir Fettenî, Vecî-hüddin Abdurrahman b. Ömer el-Amû-dî, Şeyh Sadr İbn Abdülkuddûs, Abdül-kâdir el-Fâkihî, Muhammed b. Ahmed el-Fâkihîve Muhammed b. Abdülazîz ez-Zemzemî tanınmış talebelerinden bazılarıdır.

İbn Hacer 23 Receb 974 (3 Şubat 1567) tarihinde Mekke'de vefat etti ve Cennetü'l-muallâ'daki Türbetüt-Taberiy-yîn kısmına defnedildi.

Genellikle Eş'ariyye'nin itikadî görüşünü benimseyen İbn Hacer el-Heytemî Allah'ın dünyada görülebileceği, gaybın velîlerce bilineceği, kullara ait fiillerde beşeri kudretin etkili olamayacağı, kâinatın "nûr-i Muhammedi'den yaratıldığı, Hz. Peygamber'in kabrinde diri olup velîlerin kendisiyle görüşebildiği, Kur'an okumanın bedenî hastalıkları da iyileştirebileceği gibi bazı görüşleri savunmuş ve bunları zayıf veya mevzu birtakım rivayetlere dayandırmıştır. [2]

Hemen hemen bütün günahları "kebîre" olarak sayması da bunun bir sonucudur. [3]

Zayıf veya mevzu olup olmadıklarını dikkate almadan bütün rivayetleri sahih kabul etme anlayışının yaygınlaşmasına sebep olan İbn Hacer'in bu tutumunu ve tasavvufa olan teslimiyetçi bakışını, ayrıca İbn Teymiyye'yi haksız olarak eleştirmesini Nu'mân b. Mahmûd el-Âlûsî Cilâ'ü'l-'ayneyn fî muhâkemeti'l-Ahmedeyn adlı eserinde  [4] tenkit etmiştir.

İbn Hacer, Hulefâ-yi Râşidîn'le ilgili genel Sünnî akîdenin savunuculuğunu yapmış, özellikle imamet meselesine dair eser ve fetvalarında Şîa'ya karşı sert bir tutum takınmıştır.

Bir yandan Hz. Ali'nin Allah ile Resulü katındaki mertebesini ve imamete liyakatini ikrar ederken öte yandan Muâviye'ye sövmenin inanç bakımından tehlikelerini vurgulayan bir eser kaleme almıştır.

Bu yüzden Şîa âlimleri tarafından küfürle ithamına kadar varan tenkitlere mâruz kalmıştır. [5]

Tasavvufa bakışı müsbet olan ve kendisi de tarikata mensup bulunan İbn Hacer Kitap ve Sünnet'e dayanmayan, fıkıh bilgisiyle beslenmeyen tasavvufun karşısında yer almıştır.

 

Eserleri:

A) Fıkıh

1. Tuhfetü'l-muhtâc bi-şerhi'1-Minhâc. [6] Neve-vî'nin Şafiî fıkhına dair Minhâcü't-tâlibîn adlı eserinin en önemli şerhlerinden biridir. [7]

2. el-Fetâva'1-kübra '1-hkhiyye. [8] Fıkıh konularına göre düzenlenmiş soru ve cevaplardan oluşan bir fetva mecmuasıdır. Talebelerinden Abdülkâdir el-Fâkihî tarafından İbn Hacer'in sağlığında derlendiği anlaşılan esere müellifin şu risaleleri de dahil edilmiştir: Tenvîrü'1-be-şâyir ve'l-cuyûn bi-îzâhi hükmi bey'i sâcatinmin karârı'1-hıyûn İşâbetü'l-ağrâz fî süküti'l-hıyâr bi'l-cfrâz Kurretü'l-'ayn bibe-yâni enne't-teberru lâ yübtılühü'd-deyn (müellifin daha sonra bu risalesine zeyil olarak yazdığı Keşfü't-ğayn ammen dalle can mehasîni Kurreti'l-'ayn da aynı koleksiyon içinde yayımlanmıştır Ref'u'ş-şübeh ve'r-reyb an hük-mi'1-ikrâr bi-uhuweti'z-zevceti'l-ma' rûfeü'n-neseb Sevâbiğu'l-meded fi'1-hmel bi-mefhûmi kavli'l-vâkıf men mâte min gayri veled  et-Tahkik limâ yeşmülühû .lafzü'1-htîk el-İthafbi-be-yâni ahkâmi icâreti'I-evküf  [9] el-Hakku'1-vâzıhu'l-mukarrer fî hükmi'l-vaşıyye bi'n-naşîbi'1-mukad-der  [10] ei-İntibâh li-tahkiki ğa-vîşi mesâ'ili'l-ikrâh Tahzî-ru'ş-şikât min ekii'l-küite ve'l-köt.

3. el-Fetöva'l-hadîşiyye Kahire 1307, 1325, 1328,1329,Celâleddines-Süyûtî'nin ed-Dürerü. [11] el-Fetâva'1-kübrâ'nm zeyli gibi değerlendirilen bu eserin büyük bir kısmını akaidle ilgili yönü bulunan fetvalar teşkil etmektedir.

4. el-Minhâcü'l-kavîm. [12] Müellifin 944 (1538) yılında kaleme aldığı eser, Abdullah Bâ Fazl el-Hadramî'nin Şâfıî fık¬hına dair Muhtaşar"inin  [13] şerhidir. Muhammed Mahfuz b. Abdullah et-Tirmizrnin Mev-hibetü'1-fazl ca7â Şerhi İbn Hacer calâ Muhtasarı Bâ FazI, Muhammed b. Süleyman el-Kürdrnin el-Havâşi'1-Mede-niyye ve Hüseyin b. Ali el-Uşârfnin Haşiye alâ Şerhi'î-Hadramiyye adlı eserleri el-Minhâcü '1-kavîm üzerine yazılan haşiyelerden bazılarıdır.

5. Fethu'1-ce-vâd fî şerhi'l-İrşâd. [14] İbnü'l-Mukrî el-Yemenî'nin Şafiî fıkhına dair İr-şâdü'1-ğavî adlı eserinin şerhidir.

6. el-İmdâd fî şerhi'l-İrşâd. Aynı eserin daha muhtasar bir şerhi olup önceki eserle birlikte basılmıştır.

7. Haşiye ale'l-îzâh fî menâsik  [15] Nevevî'nin el-îzâh adlı eserinin hâşiyesidir.

8. İthâfü ehli'1-İs-lâm bi-huşûşiyyâü'ş-şıyâm.  [16]

9. ez-Zevâcir can iktirâfi'I  [17] Muhammed b. Ali el-Beyrûtî'nin Kenzü 'n-nâzır, Abdullah b. Ahmed el-Mevsılî'nin Zevâ-hirü'z-Zevâcir ve Muhammed Osman el-Huşt'un Kebâ'irü'z-zünûb (Kahire 1985) adıyla ihtisar ettiği eser Ahmed Ser-daroğlu ve Lütfî Şentürk tarafından İs¬lâm'da Helâller ve Haramlar: Büyük Günahlar başlığıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 1981, 1986, 1990).

10. Keiü'r-rdâ an muharremöti'1-lehv ve's-semâc . [18]

Mûsiki, oyun ve eğlencenin bazı çeşitlerini kötüleyen bir eser olup İbn Zuğdân la¬kabıyla bilinen Ebü'l-Mevâhib Muhammed b. Ahmed b. Muhammed et-Tûnisînin (ö. 881/1476) Ferahu'1-esmâ bi-ruhaşi's-semâc adlı eserine reddiye olarak kaleme alınmıştır.

11. Derrü 'î-ğamâme fî dür-ri't-taylesân ve'1-hzebe ve'l-'imâme.

12. Telhîşü'1-İhrâ' fî ta'lîk bi'l-ibra\ SemhûdTnin e-Zirtfının muhtasarıdır.

13.Tathîrü'I-'aybe min denesi'î-ğay-be. [19]

 

B) Siyer, Biyografi, Tarih

1.el-Hayrâ-tü'I-hisân fî menâkıbi'l-İmâmi'l-A'zam Ebî Hanîfe en-Nıfmân (Kahire 1303, 1304, 1305, 1311, 1322,1326; Beyrut 1403/ 1983). Şemseddin eş-Şâmî'nin 'Uküdü'l-cümân fî menâkıbi Ebî Hanîfe en-Nu'-mân adlı kitabından faydalanılarak kale¬me alınmıştın Manastırlı İsmail Hakkı'nın aslına tam sadık kalmadan büyük bir kısmını Türkçe'ye çevirdiği eseri  [20] Ahmet Ka-radut  [21] ve Abdülvehhab Öztürk de  [22] tercüme etmiştir.

2. el-Cevherü'1-munaz-zam (muntazam) fî ziyareti''1-kabri'l-mu'azzami'l-mükerrem (Bulak 1279; Kahire 1309, 1320. 1331). Hz. Peygam-ber'in kabrini ziyaret etmenin hüküm ve âdabına dairdir.

3. Tuhfetü'z-züvvâr ilâ kabri'n-nebiyyi'l-muhtâr.  [23]

4. ed-Dürrü'l-mendûd fi'ş-şalât ve's-seîöm 'ala sahibi'l-makâmi'i-mahmûd. Ha-seneyn Muhammed Mahlûf tarafından neşredilmiştir(Kahire 1380/1961).

5. Mev-Jidü'n-nebî. [24] Eser üzerine çeşitli şerhler yazılmıştır.

6. Tuhfetü'l-ahbâr fî mevlidi'1-muhtâr (Dımaşk 1283; Tanta 1322).

7. en-N?me-tü'l-kübrâ hle'l-'âlem bi-mevîidi seyyidi benî (ueledi)Âdem (İstanbul 1308, 1977, 14O4/I984).

8. Eşrefü'l-vesâ'il ilâ /ehmi'ş-şemd. [25] Trmizînin Şemâ'iiü'n-nebî'sinin şerhi olup Şebrâ-mellisînin eser üzerine bir haşiyesi vardır.

9. Meblağa'1-ereb fî fahri'l-'Arab. Mecdî es-Seyyid İbrahim (Kahire 1987)

ve YüsriAbdülganî Abdullah (Beyrut 1410/ 1990) tarafından yayımlanmıştır.

10. İt-hâfü ihvâni'ş-şafâ bi-nübez min ahbâ-ri'l-huîeîâ\ Süyûtî'nin Târihu'l-hulefâ3 adlı eserinin muhtasarıdır.

11. eİ-Menâ-hilü'l-'azbe fî ıslâhı mâ vehâ mine'l-Ka'be.

12. Mu'cem (Şebet). Kendilerinden hadis dinlediği âlimlerin biyografilerini ihtiva etmektedir.

 

C) Hadis

1. Fethu'l-mübîn tîşerhi'i-Erba'în. [26] Neyevî'nineJ-Erba'ın adlı eserinin şerhidir.

2. el-Erba'ûn el-'adliyye. Eserde adaletle ilgili kırk hadis yer almaktadır.

3. el-İfsâh 'an etıâdîşi'n-nikâh. 130 hadis ihtiva eden bir eser olup Muhammed Şekûr İmrîr el-Meyâdînî tarafından neşredilmiştir (Amman 1406/ 1986).

4. Esânidü'l-fakih Ahmed b. Muhammed b. Hacer el-Heytemî.  [27]

5. Şerhu Miş-kûti'l-meşâbîh. Tebrîzî'nin eserinin şerhidir.

6. el-İfâde limâ cö'e fi'1-maraz ve'l-ciyâde.  [28]

7. el-fnâfe fîmâ câ'e fi'ş-şadaka ve'z-ziyâfe. [29]

 

D) Akaid-Kelâm

1. el-İ'lâm bi-kavâ-fiIi. [30] Kişinin kâfir sayılmasına yol açan sözlere dair bir eserdir.

2. eş-Şavâcikul-mufrrika. Hulefâ-yi Râşidîn'in hilâfetlerinin meşruiyetini ispat ve Şîa'nın bu konudaki görüşlerini tenkit amacıyla hazırlanan bir eser olup 950 (1544) yılında tamamlanmıştır. Esere Nûrullah et-Tüste-neş-Şovânmü'î-muhnka ve Ahmed b. Muhammed el-Murtazâ el-Bihârü'l-muğrika adıyla birer reddiye yazmışlardır. Çeşitli baskıları bulunan eser  [31] Abdülvehhab Abdüllatîf (Kahire 1385/1965), Abdurrahman b. Abdullah et-Türkîve Kâmil Muhammed el-Harrât  [32] tarafından yayımlanmıştır.

3. Tathîrü'l-cenân ve'1-lisân 'ani'l-hutûr ve't-tefevvüh bi-şelbi Mu-'dviyeb. EbîSüfyân. [33] Muâviyeb. Ebû Süfyân'a sövmenin akaid açısından tehlikesini açıklamak için kaleme alınmıştır.

4. el-Kavlü'i-muhta-şar fî ^alâmâti'l-Mehdî el-Muntazar. [34] Eseri Müşerref Gözcü, Beklenen Mehdi'nin Alâmetleri adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (Manisa 1985. 1986).

 

E) Diğer Eserleri

1. et-Tacarruf fi'l-aşleyn ve't-taşavvuf. İbn Allan tarafından et-Telattuf fi'1-vüşûl ile't-Taar-ruf adıyla şerh edil mistir.  [35]

2. Tahrîrü'1-ma-kâl fî âdâb ve ahkâm ve fevâ'id yah-tâcü ileyhâ mü'eddibü'I-etfâl. Muhammed Süheyl ed-Debs (Dımaşk-Beyrut 1407/1987) ve Mecdî es-Seyyid İbrahim (Bulak 1407/1987) tarafından neşredilmiştir.

3. el-Menhecü'1-kavîm fî mesâ'ili't-taçlîm.

4. en-Nuhabü'1-celîle fi'1-huta-bi'l-cezîle (Kahire 1290, 1310. 1324).

5. Esne'l-metâlibfîşüati'l-ekârib.  [36]

6. el-Minehu'1-Mekkiyye fî şerhi'1-Hem-ziyye  [37] Bûsîrî'ninei-Kaşide-fıi'1-Hemziyye'sinİn şerhidir.

7. Şerhu Kaşîdeti'l-bürde (Kahire 1307, 1322).

8. Künhü emrâd fî şerhi Bânet Sü'âd. Kâ'b b. Züheyr'in kasidesinin şerhidir. [38]

Ali el-Kârî, Risale fî beyâni'l-hacci'l-mebrûr ve tahkiki'l-hilâf beyne'1-imâm eş-Şeyh İbn Hacer el-Mekkî eş-Şâficî ve'î-Emîr Bâbişâh el-Buhârî el-Hane-fî fî enne'1-hac hel yükeffirü'î-kebâ'ire em lâ adıyla bir risale kaleme almış (Bulak 1287) Ebû Sabrın Ali b. Ahmed b. Saîd de Şemseddin er-Remlî ile İbn Hacer el-Heytemî arasındaki ihtilâfları Esmedü'l-ayneyn fî bdzi ihtilafi'ş-şeyhayn adlı eserinde derlemiştir. [39]

 

 

Bibliyografya:

İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâva't-kübra'l-fık-hiyye. Kahire 1357, I, 3-5; a.mlf., et-Ta'arruf fı'l-aşteyn ve't-taşauvuf, Mekke 1330, s. 109-111; a.mlf., Şerh 'ala metnVl-Hemz'tyye, Kahire 1304, s. 16-17,85, 139, 157, 158; a.mlf.. ez-Zevâcir'an iktirâfı'l-kebâ'ir, Beyrut 1408/ 1988, tür.yer.; Abdülkâdir el-Ayderûsî, en-tiûrü's-sâfır, s. 258-263; Gazzî. el-Keuâkibü's-sâ'ire, İli, 111-112; Keşfü'z-zunûn, I, 57, 60, 128, 307, 620, 735; II, 1059, 1083, 1324, 1349, 1502, 1876; Hafâcî, Reyhânetü'l-elib-bâ\ I, 435-436; İbnü'l-İmâd. Şezerat, VIII, 370-372; Muhibbî. Hulâşatü'l-eşer, II, 166; el-Hu-letü's-sûndûsiyye, III, 194, 196, 198; İbnü'l-Gazzî. Dîvânü'l-İslâm (nşr. Seyyid Kisrevî Hasan), Beyrut 1411/1990, II, 200-202; Şevkâ-nî, el-Bedrü'Hâli1,1, 109; Leknevî. el-Feuâ'idü'l-behiyye, s. 240-241; Hânsârî, Ravzâtü'l-cen-nât. I, 345-364; Serkîs. Mu'cem, 1, 81-84; Teb-rîzî, Reyhânetü 'l-edeb, VII, 471 -472; Brockel-mann. GAL, II, 508-511; SuppL, II, 527-529; Karatay, Arapça Basmalar, I, 112; A. S. Fulton -M. Lings, Second Supplementary Catalogue of Arabic Printed Books in the Brîtish Museum, London 1959, s. 66-112; Kettânî. er-Risâletû'l-müstetrafe, s. 194; A. G. EIlis, Catalogue of Arabic Books in the British Museum, London 1967, I, 175-176, 726;Müneccid, Mu'cem, 1, 13;Hacvî, el-Fikrü's-sâmt, 11, 352; Âyide İbrahim Nusayr, el-Kütübü'l-'Arabiyyetü'lleü nûşiret fi Mtşr beyne'âmey 1900-1925, Kahire 1983, s. 59, 74,95, 112, 116, 253, 275, 308; a.mlf.. et-Kû-tübü'1'Arabiyyetü.'lletî nüştret fî Mışr beyne 'ârney 1926-1940, Kahire 1980, s. 51, 64; Ab-dülmuiz Abdülhamîd el-Cezzâr. İbn Hacer el-Heytemî, Kahire 1401/1981; Nu'mân el-Âlûsî. C(/â'ü7-cayneyn, Kahire 1278, tür.yer.; Abdül-hay el-Kettânî, Fıhrisü't-fehâris, 1, 337-340; C. Zeydan, Âdâb, III, 352-353; Abbas el-Kummî, el-Kûnâ ue'l-elkâb, Beyrut 1403/1983, I, 262-263; Muhammed el-Âbid el-Fâsî. Fİhrisû mahiû-tâti Hizâneti't-Karaviyyln, Dârülbeyzâ 1403/ 1983.1, 273, 297-298; Mustafa Hilmî, "İbn Ha¬cer el-Heysemî", Mu'cemü a'lami'l-ftkri'l-insâ-nî (nşr. ibrahim Medkûr). Kahire 1984, I, 101-102; Ömer Ferruh, Me'âlimü't-edebi'l-'Arabt n'l-'aşri'l-hadîş, Beyrut 1985,1, 402-417; Ebu'l-Hayr Abdullah Mürdâd, el-Muhtaşar min Kitabi Neşri'n-neur ve'z-zeher ft terâcimi efâdilı Mekke mine'l-karni'l^âşir ile'l-karni'r-râbi1 'aşer (nşr. Muhammed Saîd el-Âmûdî - Ahmed Ali), Cidde 1986,s. 122-124;Pertsch, Gotha.l, 14, 15, 16, 17, 47, 49, 486-487; II, 142; III, 215-216, 381-382, 389; IV, 294; Ahmet özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara 1990, s. 201-202; Mu¬hammed Habîb el-Hîle, et-Târîh ve'l-mü'errihûn bi-Mekke,Mekke 1994, s. 216-228; C. van Aren-donk, "îbn Hacerülheytemî", İA, V/2, s. 737-738;a.mlf. ~[J. Sctıacrıt],"İbn Hadjar al-Hayta-mr, £F(!ng.), III, 778-779; M. Âsaf Fikret,"İbn Hacer-i Heytemî", DMBİ, III, 331-333.

open women who cheated how many guys cheat
read here read read
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

الهوامش
1) Abdülkâdirel-Ayderûsî, s. 262; Abdülmuiz Abdülhamîd el-Cezzâr, s. 28
2) et-Ta'arruf, s. 109-111; Şerh caiâ metni't-Hemziyye, s. 16-17, 85, 139, 157, 158
3) ez-Zeuâcir(an iktirâfi't-ke-ba'ir, tür. yer
4) bk. bibi
5) meselâ bk. Hânsârî, 1, 347, 353, 361-364; DMBİ, III, 332
6) I-III, Bulak 1290,Ömerel-Basrîel-Mekkî'nin hâşiyesiyle birlikte- I-1V, Kahire 1282; İbn Kasım el-Abbâdî ve Abdülhamîd eş-Şir-vânî'nin hâşiyesiyle birlikte; 1-Vili, Kahire 1305; 1-X, Kahire 1315; Beyrut i989
7) bk. minhâcü t-tâlibîn
8) el-Fetâva 't-kübra 'l-Hey-temiyyeİl-N. Kahire 1307, 1308, 1329, 1333, 1357, Ahmed b. Ahmed er-Remlî'nin Fetâva's] ile birlikte; Beyrut 1403/1983
9) III, 326-361
10) IV. 50-68
11) münteşire'si ile birlikte; Kahire 1328, 1353, 1356, 1390. 1409-1410/1989-1990
12) Şerh ıalâ Muhtasarı Bâ Fazli'l-Hadramî, Şerhu'l-Mukaddimeti'l-Hadra-miyye Kahire 1276, 1288, 1297, 1301, 1303. 1305. 1308. 1322. 1325, 1340; Bulak 1309, 1316. 1349; nşr. Mustafa el-Hun v.dğr. Beyrut-Dımaşk 1395/1975; nşr. Mahmûd Mataracı, Beyrut 1416/1996
13) el-Mukaddime-tü'l-Hadramiyye
14) I-1I, Kahire 1305-1306, 1347, 1391-1392/1971-1972
15) Kahire 1323, 1329, 1344, 1969, el-hâh ile birlikte
16) nşr. Mah¬mûd en-Nevâvî. Kahire 1380/1960; nşr. Mustafa AbdülkâdirAtâ, Beyrut 1410/ 1990
17) Bulak 1284; Kahire 1292, 1310, 1322, 1325, 1331, 1356, 1390/1970, 1980; nşr. Ahmed Abdüssâfî, Beyrut 1407/1987. el-İclâm bi-kauâtıTt-İslâmve Keffû.'r-ratâ< can muharremâti't-lehu ue's-semâ* ile birlikte; Kahire 1328, Tathîrü'l-cenan ile birlikte; Kahire 1370/1951, et-Nâm bi-kavâ-tıci'l-İslâm'\a birlikte; nşr. M. MahmûdAb-dülazîz v.dğr, Kahire 1414/1994
18) 11, Buiak 1284; Kahire 1310, 1325, 1331; Beyrut 1407/1987, ez-Zeuâcifin kenarında; nşr. Muhammed Abdülkâdir Ahmed Atâ, Beyrut 1406/1986; nşr. Âdil Abdül-mün'im Ebü'l-Abbas, Kahire 1409/198
19) nşr. Mecdî es-Seyyid İbrahim, Kahire 1987; nşr. YüsrîAbdülganîAbdullah, Beyrut 1409/1988
20) Meuâhi-bü'r-ratımân, İstanbul 1310
21) Menâkıb-t İmâm-ı Azam: İmâm-ı Azam'm Menkıbeleri, Ankara 1978, 1983
22) İmâm-ı Azam'm Menkıbeleri, Ankara 1978
23) nşr. es-Seyyid Ebû Ömer, Tanta 1412/1992
24) Kahire 1323; nşr. Ebü'l-Fazl el-Huveynîel-Eserî, Tanta 1411/1990
25) Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 314; SüleymaniyeKtp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 198; ayrıca bk. Muhammed Habîb el-Hîle, s. 220
26) Kahire I307, 1317, 1320, Hasan el-Medâbigi'nİne-£rtacfnhâşiyesİyle birlikte; Beyrut 1978
27) derleme ve tertip, Ebü'I-FeyzM. Yasin b. Îsâel-Fâ-danî, Beyrut 1408/1988
28) nşr. Abdullah Nezîr Ahmed, Beyrut 1413/1993
29) nşr. Mecdî es-Seyyid İbrahim, Riyad 1407/1987; nşr. M. Abdülkâdir Ahmed Atâ, Beyrut 1411/ 1991
30) Kahirel293,1294; Bulak 1284, 1293; Kahire 1310, 1325, 1331, 1370/1951; Beyrut 1407/1987, ez-Zeuâcir'İn kenarında
31) Bulak 1290; Kahire 1292, 1307-1308, 1312. 1324. 1341,1375, Tathîrü'l-cenân ile birlikte; Lahor 1895
32) MI, Beyrut 1417/1997
33) Kahire 1290,1292, 1303, 1307-1308, 1312, 1324, 1341, 1375/ 1955, eş-Şaüâlku'l-muhrika'mn kenarında; Kahire 1328, ez-Zeuâcir'İn kenarında; Beyrut 1405/1985; nşr. Abdüllatîf Abdülvehhab, Kahire 1385/1965; nşr. Ebu Abdurrahman el-Mısrîel-Eserî, Tanta 1413/ 1992
34) nşr. Muhammed Zeynhüm-Muhammed Azeb, Kahire 1407/1987; nşr. MustafaÂşûr, Bulak 1987; nşr. Abdurrahman b. Abdullah et-Türkî, Kahire 1415/1994
35) bir kısmı Mekke 1330, kalan kısmı Kahire 1354, kenarında metniyle birlikte
36) nşr. Hasan Abdüihamîd Hasan, Kahire 1984
37) Bulak 1292. kenarında Hifnî'nin bu şerhe yazdığı Enfesû nefâlsi'd-düreradlı hâşiyesiyle birlikte; Kahire i 304, 1307, 1309, 1322, 1326
38) bu eserleri ve diğer bazı eserleriyle yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, II, 508-511; Suppl., II, 527-529; Pertsch, I, H-l 7, 47, 49, 486-487; II, 142; III, 215-216, 381-382,389; IV, 294; Abdülmuiz Abdüihamîd el-Cezzâr. s. 191-216; Muhammed Habîb el-Hîle, s. 217-228
39) Seyyid Abdurrah-man b. Muhammed Bâ Alevî'nin Buğye-tü'l-müsterşidîriinin kenarında basılmıştır, Kahire 1371/1952
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
link reasons why women cheat why do wifes cheat

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
TDV İslam Ansiklopedisi
all wives cheat online women who cheated
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
read here cheat wifes unfaithful wives
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 18.03.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...