Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Rızayi Abbasi

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3971  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Şahnevâz/Şeyhülhattâtîn/Abbasî
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Tebriz
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Hattat, Kâtip, Hat Sanatı, Kütüphanecilik,
اللغات التي يجيدها مذهبه
       
Yazar No: 3971 عدد الزيارة : 3995 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ali Rıza-yi Abbasi

 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak belli değildir.

Tebriz'de doğdu ve orada Alâ Bîg Tebrîzî unvanı ile tanınan Mol­la Alâeddin Muhammed Tebrîziden ak­lâm-ı sitte, Muhammed Hüseyin Tebriziden de nesta'lik dersleri aldı.

1585'te Tebriz'in Osmanlı hâkimiyetine girmesi üzerine Kazvin'e yerleşti ve yaklaşık altı yıl kadar Kazvin Camii'nde yazı dersleri verdi; kâtiplikle ve ayrıca kıta yazmak­la meşgul oldu.

1590-1591 yıllarında Safevî kumandanlarından Ferhad Han Karamanlu'nun hizmetine girerek onun kâ­tipliğini yaptı.

İki yıl süreyle onunla bir­likte Horasan ve Mâzenderan'daki se­ferlere katıldı.

Şöhreti yayılmaya başla­yınca 1593'te I. Şah Abbas kendisini İs­fahan'a davet etti.

Ali Rızâ, sarayda şa­hın özel hattatlığına ve daha sonra Sâdıkî Bîg Afşar yerine saray kütüphane­sinin müdürlüğüne getirildi.

Bu tarih­ten sonra eserlerinde daha önce kullan­dığı Tebrîzî unvanını terkederek şaha intisabı dolayısıyla Abbasî unvanını kul­lanmaya başladı. Barış ve savaş zaman­larında daima şahın yanında bulundu ve lutuflarına mazhar oldu.

Hatta kay­naklar, şahın geceleri çok kere elinde altın bir şamdan tutarak hattatın yazı yazmasına yardımcı olduğunu kayde­derler.

1002'de (1593-94) şah adına re­simlerle de süslenmiş olan Hirkatnâme adındaki murakka'ın yazılarını yazdı.

Şahın ölümünden sonra Kazvin'e dön­düğü tahmin edilen sanatkârın ölüm ta­rihi kesin olarak belli değildir.

Peydâyiş-i Hatt u Hattâtân müellifinin hatta­tın 1052 (1642) yılında hayatta olduğu­nu söylemesi doğru değildir.

Bu yanlış­lık, hattatın Rızâ Abbasî ve Âgâ Rızâ Ab­basî adlı nakkaşlarla karıştırılmasından ileri gelmektedir.

Kaynaklarda ölümüy­le ilgili değişik tarihler verilmekte ise de Mehdî Beyânı Ali Rızâ'nın 1038'de (1628-29) henüz hayatta olduğunu ka­bul etmektedir.

Kaynakların hemen çoğu Ali Rızâ'nın, çağdaşı ve İranlıların en meşhur hatta­tı olan Mîr İmâd'ın 1615'te I. Şah Abbas tarafından öldürülmesinde rolü olduğu­nu ileri sürerler.

Bu husus bugüne ka­dar aydınlığa kavuşmamışsa da şahın İmâd'a karşı teveccühünün azaldığı, bu­na rağmen Ali Rızâ'ya karşı çok iyi davrandığı bir gerçektir.

Yalnız şahın İmâd'a teveccühünün azalması üzerine Ali Rızâ'yı nesta'lik öğrenmeye teşvik ettiği inancı da hakikate uymamaktadır.

Bu­nun gibi bazılarının onu İsfahanlı olarak düşünmeleri de şöhretin zirvesine ora­da ulaşmış olmasından ileri gelmekte­dir.

Bazı kaynaklar hattata Şahnevâz la­kabını verip uzun ömründen dolayı da "şeyhülhattâtîn" diye nitelendirmişlerse de o esas itibariyle Abbasî unvanı ile şöh­ret bulmuştur.

Eserlerinde Ali Rızâ-yi Tebrîzî, Ali Rı­zâ, Ali Rızâ-yi Abbasî, Ali Rızâ el-Abbâsî imzalarını kullanan hattatın en tanınmış talebeleri oğlu Bedîüzzaman Hemedani ile Mahmûd Kâtib ve Ni'metullah Meşhedidir.

Ali Rızâ, aklâm-ı sittede İran'ın en kuv­vetli hattatı sayılır.

Celî-sülüs ve sülüsle yazılmış eserlerinde harflerin anatomi­si, fizyolojisi, ölçüleri ve satıra oturuşla­rı tekâmül etmiş yazı kaidelerine tamamen uygundur.

Bunlarda Osmanlı-Türk hattatlarının tesirini sezmemek müm­kün değildir.

Harfler ve harflerin mey­dana getirdiği kelimeler topluluğu, üze­rinde bulunduğu yapı ile imtizaç halindedir.

Osmanlı-Türk celî-sülüsünü andı­ran yazıları bilhassa Hâce Rebî ve Mescid-i Lutfullah'ın kitabelerinde açıkça gö­rülmektedir.

Nesta'likte ise evvelki üs­tatlardan Mâlik-i Deylemî ile Mîr Ali Herevinin yolunda yürümüş ve bu yazıyı Mîr İmâd'a yakın bir derecede yazmıştır.

 

Eserleri:

Sülüs ve celî-sülüs:

Kazvin'de bugün polis merkezi olarak kullanılan Âlî Kapu adlı sarayın ana kapısı kitabesi,

İsfahan'da Şah Camii ile Lutfullah Camii'nin inşa kitabeleri ve kubbe kasnak yazıları,

Meşhed'de Âsitâne-i Rızâvinin doğu ve batı köşelerinde I. Şah Abbas tarafından yapılan eyvanların kitabesi (iki kitabe),

Meşhed'de Hâce Rebî' Tür-besi'nin içinde ve dışındaki kitabeler.

Ali Rızâ'nın İran'da gelip geçen celî - sülüs hattatlarının en önemlisi olduğu anlaşı­lan bu yazılarda Osmanlı-Türk celî-sülüsüne büyük bir benzerlik sezilmektedir.

Hattatın sülüs ve nesih yazılarından çok az örnek kalmıştır.

Fezâilî, Atlas-ı Hat adlı eserinde bir kıta nesih yazısı örneği neşretmiştir (s. 350).

 

Nesta'lik:

Bu ya­zı ile yazılmış eserlerin çoğu murakka' ve kıtalardan ibarettir.

Önemli olanlar­dan bazıları şunlardır :

Risâle-i ‘Ayniy ye-i Şeyh Ahmed-i Gazzâlî (Mısır'da Mehmed Ali Paşa Kütüphanesi'nde);

Risâle-i Mirşâdü'l-Cibâd-ı Şeyh Necmüd-dîn Razî (İskenderiye'de özel bir koleksi­yonda);

Kitâb-ı Esrârü'n-nükât-ı Emîr Seyyid Alî b. Şihâbüddîn Muhammed Hemedânî (İstanbul'da özel bir koleksi­yonda);

Gûrandeşfte 1000 (1591-92) yı­lında yazılan altı kıta yazısı İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde bulunmak­tadır.

Meşhed'de İmam Rızâ Türbesi ki­tabesi de onun celî-nesta'likte yazdığı önemli bir eseridir.

 

 

 

 

 


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
Kâdî Ahmed Kummî, Gülistân-ı Hüner (nşr. A. S. Hânsârî), Tahran 1352, s. 124-126; Ab-dülmuhammed Alizâde îrânî, Peydâyiş-i Hatt u Hattâtân, Kahire 1345, s. 180-187; Nasratoilah Meshkati, A List of the Historical Sites and Ancient Monuments of Iran (trc. H. A. S. Fess-yan), Tahran 1353 hş./1974, s. 222; Beyânı, Hoşnüvtsân, II, 456-461; Habîbullah Fezâilî, At-îas-ı Hat İsfahan 1391, s. 349-350, 497-499; P. P. Soucek, "eAli Rezâ 'Abbasî", Elr., I, 880.
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
open go how many guys cheat
link why do women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 11.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...