Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Naat - Saki Kaçan Gurabesini Mey Nisar Eder

Eser Sahibinin Adı Türü
Esrar Mehmed Dede Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-119 عدد الزيارة : 6978
الإبلاغ عن خطأ التوصية

معلومات عامة

NAAT-I NEBÎ

Sâkî kaçan gurâbesini mey-nisâr eder
Bezm-i akûs-i neş’esi nakş-i nigâr eder
Ol meclis içre mihr kadeh der beğal gezer
Zühre nevâ-yı çengini âhenge âr eder
Bir câm esiridir gönül ol bezmde fakat
Aşkın havâdisi bana arz-ı humâr eder
Dil bir siyeh gulamı olup pîr-i bâdenin
Her şeb emelle encüm-i hasret şümâr eder
Deşt-i talebde Kâ’be-i maksûddur deyu
Rûyun tehîce garka-i gird-i gubâr eder
Gördüm bu hâlini dil-i şeydâ-yı pür gamın
Sordum bu nâtüvân niçin âh ü zâr eder
Feryâd edip dedi ki muhabbet esiriyim
Gittikçe cevr-i yâr beni nâlekâr eder
Bilmem meâl-i aşk nedir liyk neyleyim
Bir ıztırâbı var beni ol bîkarar eder
Oldum hevâ-yı zülf ile sergeşte serseri
Âhir beni bu tûl-i emel şermsâr eder
Ey dil bırak telâşı rızâ-dâde ol heman
Neylerse âşıka yine âlemde yâr eder
Var âsitâne-i şeh-i Levlâke acz ile
Çok nâmuradı lûtfu anm kâmkâr eder
Bîçâre perver oldu cenâb-ı inâyeti
Nâçâr ü nâtüvânlara i’tibâr eder
Hükm-i celâl-i hâsı şu denlû ki hâk ile
İdbâr pişkânı bütün hâkisâr eder
Lâkin cemâl-i âmeye şöyle şümûlü var
Dehre şefâat etse bütün iktidâr eder
Merdûd-i semt-i rahmet iken dîv-i güm-rehi
Hâlâ şefâati yine ümmîdvâr eder
Ol Hazret-i Celîl ki kahr-i celâl ile
Husrev dedikleri seke dünyâyı târ eder
Ol âyet-i cemîl ki nûr-i cemâl ile
Küfrü nigâh-ı rahmet-i îmân var eder
Fehm eyledikçe menzele-i mazhariyyetin
Mûsâ gulâmı olmasını ihtiyâr eder
Ol sırr-ı men reânı ile cilveger iken
îsâ ubûdetiyle ana iftikar eder
Beyn-er-rüsül Cenâb-ı Hudâ ism-i pâkini
Yâd etse kendi nâmı ile hem-karâr eder
Harf-i leb-i meâline mahv olsa bir gönül
Ser-çeşme-i hayâtı mahall-i karâr eder
Subh-i bahar-ı bahtı gülistân-ı handedir
Her kim ki derd-i aşkı ile âh ü zâr eder
Bir kîmyâ-nazardır o hurşîd-i feyz kim
Hâke nigâh eder zer-i kâmil ayâr eder
Ey dâveri-i mülk-i arefnâke müstakil
Hâmem eğerçi gevher-i na’tin nisâr eder
Lâkin kemâl-i vasfına aczi bedîd olup
Biçâregi de kendi gibi eşkbâr eder
Ey mazhar-ı tahiyyet-i gil vey Hudâpesend
Vasfında herkes acz-i ile i’tizâr eder
Müjde hezâr âleme fahrm aceb midir
Evvel seninle Hazret-i Hak iftihâr eder
Pek tîrelendi kaalıb ü kalb-i elemzede
Hicrân ü gam ikisini de dâğıdâr eder
Sad el’aman zâtına düştü kerem bu gün
Ancak dil-i füsürdeye lütfün medâr eder
Eyle nazar ki bir nigeh etsen eğer dile
Cem’iyyet-i sivâ o taraftan firâr eder
Esrâr-ı Mevlevî-i perişân-ı zâre bak
Gelmiş kapında lûtf ü kerem hastekâr eder
Ey kaalıb-ı harâb ü eyâ kalb-i hâkisâr
Elbet sizi de lûtfu anm bahtiyâr eder

Esrar Dede


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 10.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...