Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

İbn Hacer el Askalaninin Allahın İsim ve Sıfatlarının Tevkifiliği ve Manalandırılması

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Muhammed Önder Kelam Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
Ehli Sünnet Anlayışa Uygun  
       
Makale No: 1550 Hit : 9711 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri / ترجمة جزء لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 حول رسالة لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
2 Vekaletle Kurban Kestirmenin Hükmü ve Mahiyeti Hakkında Bir Hatırlatma
3 Organ Naklinin Haram Oluşunun Delilleri
4 Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Deliller
5 İslamda İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşiliği / قرشية الخليفة في الاسلام
6 İmam Ebu Hanifenin Siyasi Mezhebi Üzerine Ebu Zehranın Tespitleri ve Bunların Değeri
7 İbn Hacer el Askalaninin Allahın İsim ve Sıfatlarının Tevkifiliği ve Manalandırılması
8 Hilafetin Kureyşiliği Makalesinde Öne Sürülen İddialar ve İlmi Değerleri
9 Halifede Aranan Şartlar / الشروط التي تجب توافرها في الخليفة
10 Ehli Sünnet vel Cemaat Mezhebinin Kureyşilik Şartının Sıhhatine Dair Delilleri
11 Cevşen Dua Mecmuası İle İlgili Mülahazalarım (YENİ)
12 Cemaleddin el Efgani nin Kuranın Tahrifiyle Alakalı Görüşlerinin Tesbiti
13 Bilimsel Delillendirme Metodları ve Din
14 Ay takvimine bağlı ibadetlerde ictihad; ya da ibadetlerde ictihad olmaz, ölçüsü der beyanındadır
15 Ahi Evren İsminin Kökeni ve Manası / منشئ التسمية ب اخي اورن و معني هذه التسمية

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
Allah'a bütün kitap ve sahih sünnet naslarında subut bulan sıfatlar nisbet edilir.
-İsim ve sıfatlar tevkifidir.
-Bu sıfatların isbatında Allah'ın kullarına benzetilmesi hatasından uzak olunması gerekir.

Bu sıfatların Allah'ın muradı üzerine isbat edilmesi en eslem yoldur. Nuzul sıfatını isbat eden; beşer için olan gereklerinden Allah'ı tenzih etmek durumundadır. Tenzih ettiğinde ise mana flulaşmaktadır. O noktada ise; en iyi yalnızca Allah bilir demekten başka bir söylem kalmamaktadır. Kuran'da bu tavır; ‘ilim sahipleri iman ettik hepsi Rabbimizin katındandır, derler’ şeklinde ifade edilmiştir.

Allah'ın kitap ya da sunnetle isimleri isbat edilir. Allah'ın isim ve sıfatlarının tevkifiligi esastır. Bu ana kabulden başka isim ve sıfat nisbetinde bazı ehli sünnet alimleri iki şart gözetildiği takdirde Allah'a isim ve sıfat nisbetinde bulunmanın caiz olabileceğini söylemişlerdir.

İsim Allah'a noksanlık nisbeti içermemelidir. Ve Kur'an'da bu isimlendirmeye asıl bir mana bulunmalıdır. Bu iki şart çerçevesinde Allah'a Kur'an'la sabit olmayan bir isim nisbet edilebilir.
all wives cheat women who cheated
what are aids symptoms hiv early symptoms new hiv treatment
prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
bystolic generic name linzess patient assistance what is the generic for bystolic
cialis discount coupon coupons for prescription drugs

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

İbn Hacer el Askalani’nin Allahın İsim Ve Sıfatlarının  Tevkifiliği  Ve Manalandırılması İle İlgili Görüşleri

 

1-İbn Hacer el Askalani’nin Allahın Isim Ve Sıfatlarının  Tevkifiliği  İle İlgili Görüşleri

 

Allahın isim ve sıfatları kitap ya da   sünnetle  isbat edilir . Allahın isim ve sıfatlarının  tevkifiligi   esastır . 

 

Allahın ve rasulunun  Allah hakkında isbat ettikleri isim ve sıfatlara iman  tevhidin  geregidir.  Tevhid,  teşbih ve  tatilden  uzak olmaktır .  Bu sıfat ve isimlerin isbatı da tevhide uygun olmalıdır.  

 

Kuran da ve sunnette isbat edilmeyen başka isim ve sıfatların Allaha nisbet edilmeside belli şartlar  çerçevesinde  caiz olabilir..  İsim   Allaha noksanlık nisbeti içermemelidir. Ve  kuranda  bu isimlendirmeye esas   bir mana bulunmalıdır.    Bu iki şart çerçevesinde  Allaha  kuranla  sabit olmayan bir isim  nisbet edilebilir.

 

2-İsim Ve Sıfatların  Manalandırılması İle İlgili Görüşleri

İsbat noksanlık  ve beşer için akla gelen manaların tenzihi  ile  birlikte yapılır. Selefin çoğunluğu bu tur sıfatları tevilden kaçınmışlar  nasıl  varid oldular ise oylece kabul  etmişlerdir. Varid oldugu  cercevede   kabul edilmesi ;  Allahın  sıfatlarının   mahlukatın sıfatlarına benzemediğinin  itikad edilmesi suretiyle olur. Allahın bu sıfatlarla vasfolunması bu çerçevede  haktır  ve tevhidin geregidir. 

Bu isbatlarda  , akla  gelen (Allahın kemaline yakışmayacak)  manalardan  Allahın tenzih edilmesi    esastır.

 Ehli sünnetten bir grub  bu  sıfatların  bazılarının manalarının bilinebilecegini soyleyip değişik teviller   söylemişlerdir.   

Allahın zıllı  o makamın ve o makamda bulunmayı  kazandıracak amellerin yüceliğiini ifade eder.  

Dıhk sıfatı  Allahın rahmetini ifade eder. 

Aceb sıfatı  Allahın rızasıdır.

Ğadab ın manası  Allahın o şahsı cezalandırmayı  irade etmesidir.

Allah ona bakmaz  demek  rahmet etmez demektir.

Kulun Allaha yakınlaşması  Allah katında derecesinin yukselmesidir.

İtyan ile ilgili değişik teviller  naklolunmuştur.

Vech sıfatı  zatı manasındadır [1]

 

Ehli sünnet bu  sıfatların uzuv olmadığında ittifak etmişlerdir.

Bu sıfatların  beşer icin akla gelen manalarından Allah tenzih edilmelidir.  bu sıfatların  luğavi hakikatları Allaha nisbet edilmemelidir.. Mesela eli vardır , mahlukatınkine benzemez; manasını Allah bilir  denilir. Ama; ‘ el Allahın uzvudur . Allahın  kemaline  layık bir manada  Allahın  el  uzvu  vardır’  denilemez  . Çünkü  uzuv parçadır. Ve Allah uzuvlardan murekkeb bir varlık değildir. Bu mananın nisbeti Allaha  noksanlık nisbeti olacaktır.  Tevhide  münafidir.Ve  Allah zatında sıfatlarında  ve fiillerinde  eşi  benzeri ortağı olmayan bir varlıktır.

 

Allah ın nuzul sıfatı da  haktır  . Nuzul  dil acısından ; yukarıdan aşağıya , ulviden sufliye  hareket ve intikal manasına gelmektedir.  Bu mana  Allaha nisbet edilemez  . Allah  biryerden biryere intikalden münezzehtir  . digger taraftan  Allah bu sıfatla kendisini vasfettiği icin iman etmek gerekir . Ama  manasını bilmediğimiz için  manasını hakkıyla Allah bilir demek te  gerekir.  Nuzulun  mahlukat için akla gelen manasının Allaha  nisbet edilmesi , Allahın mahlukatına  benzetilmesi olacagından bundan da Allah tenzih edilmelidir .   

İtyan(-gelme), Allahın fiillerindendir , noksanlıklardan  Allahı tenzih ederek  ve  tevil etmeden iman etmek  gerekir.

 

 

3-İbn Hacere  Göre Bu Sıfatların  Beşer İçin Gereklerinden  Allahın Tenzih Edilmesinin  Sebepleri

 

Allah hakkında  iman ettiğimiz sıfatların  beşer için  gereklerinden  Allahı tenzih etmek , hem isim ve sıfatların  tevkifiliği sebebiyle ; hem de Allahın  ancak kemal sıfatlarla vasfolunması gerekliliğin tevhidin olmazsa olmazlarından olması sebebiyledir. 

Bu çerçevede  Allah a  naslarla sabit oldugu icin yed , vech , ayn, ityan , nuzul ,  sak ,   kadem gibi  sıfatlar   isbat edildiğinde ,   bunlar sabitse  manaları da sabittir , buna göre ise ;  Allahın  cismi de vardır ,  akıl yürütmesi yapılamaz. Cismi  vardır ama bizim cismimize benzemez demek insanı teşbihten kurtarmaz.

Bu sıfatların isbatında  Allahın mahlukata hululu  gibi bir mana  da itikad edilmemelidir.  Allahı hiçbir varlık ihata edemez.  Kuşatamaz . Ezeli ve ebedi olan Allah    maddenin içine girmek  manasına gelecek bir sıfatla  vasfolunmaz. Maddenin içine maddenin cinsinden bir varlık girebilir.  Allah ise  mahlukatın sıfatlarıyla  muttasıf olmaktan  yucedir. Allahın kadim oluşu mahlukata hululuna  manidir.

 

 

4-Bu  Tür Sıfatların Bazıları Kuranda Fiilin  Yapana Değil Emredenine  Nisbet Edilmesi Uslubuna  Uygun Şekilde Allaha Nisbet  Edilmektedir.  Buna da  Dikkat Edilmelidir.

 

Allahın  nuzul sıfatı , savt [2] sıfatı , peygambere kuran okumasi  gibi ifadeler  bu kabilden olabilir. Bunların  Allaha nisbetlerinin   gerçek manaları : bir melek gorevlendirip onu dunya semasına indirmesi, bir melek görevlendirip onu      emirlerini  iletmekle  gorevlendirmesi ya da  meleği hz peygambere  kuran okumakla  emredip  bu  okumayı kendisine nisbet ederek  vahyin sahibinin   kendisi olduğunu ifade  etmesi  şeklindedir.

Bazı   bu tür sıfatların  bu çerçevede olması ya da  algılanması da   caiz görünmektedir.

 

 

5-Hulasa olarak ;

 

 Allaha  bütün   kitap ve sahih  sünnet naslarında subut bulan  sıfatlar nisbet  edilir. 

-isim ve sıfatlar tevkifidir .

-bu sıfatların isbatında  Allahın kullarına benzetilmesi  hatasından  uzak olunması  gerekir  [3].

 

Bu sıfatların Allahın muradı üzerine isbat edilmesi en  eslem yoldur.   Nuzul  sıfatını isbat eden ;    beşer için olan gereklerinden Allahı tenzih etmek durumundadır .  Tenzih ettiğinde ise  mana  flulaşmaktadır.  O  noktada   ise ;en iyi yalnızca Allah bilir  demekten başka  bir  söylem kalmamaktadır.  Kuran da bu  tavır ;  ‘ilim sahipleri  iman ettik hepsi  rabbimizin katındandır , derler’   şeklinde ifade edilmiştir.

 

Allahın  kitap ya da   sunnetle isimleri  isbat edilir . Allahın isim ve sıfatlarının  tevkifiligi   esastır .  Bu ana  kabulden başka  isim ve sıfat  nisbetinde bazı  ehli sunnet alimleri   iki şart gözetildiği takdirde   Allaha  isim ve  sıfat  nisbetinde bulunmanın caiz olabileceğini   söylemişlerdir .

 

İsim   Allaha noksanlık nisbeti içermemelidir. Ve  kuranda  bu isimlendirmeye asıl   bir mana bulunmalıdır.   Bu iki şart çerçevesinde  Allaha  kuranla  sabit olmayan bir isim  nisbet edilebilir.

 

 

6-Fethu’l Bari’den   Haberi Sıfatların Manalarıyla İlgili Alıntılar

 

İstiva  müteşabihtir, manası Allaha  tafvid edilir  [4] ehli sünnet   yed sıfatının  uzuv olmadığında ittifak etmişlerdir .   [5] Allahın  saht i ve haya etmesi ;  Allahın haktan  haya etmemesi hakkın söylenmesi konusunda  haya etmekle emretmez ,demektir .  [6]  Allah  zatıyla  arştadır , itikadı  yanlıştır. [7]

Yedi grup insanı Allah gölgesinde golgelendirir, hadisindeki gölge ;  Allaha  o makamın yüceliğini ifade için nisbet edilmiştir .  [8] Hacer in Allahın yemini olması, asla  Allaha uvuz  nisbeti manasında değildir.  [9] Allahın  sureti vardır bizim suretimize benzemez demek, yanlıştır.  [10] Dıhk  (gülme)   beşer için kullanılan manada değildir  ve bu mananın Allaha nisbeti  de caiz değildir.  [11]

İmam  Buhari  gülmenin  ‘rahmet’ manasında olduğunu  söylemiştir . ‘Rızasıdır’ şeklinde manalandırılması   daha  doğru olsa gerektir  [12]

İbn el Cevzi’nin  haberi sıfatlardaki mezhebi tafviddir. Selefin çoğu bu tur sıfatları tevilden kaçınmışlar  nasıl  varid oldular ise öylece kabul  etmişlerdir. Varid olduğu  çerçevede   kabul edilmesi   Allahın  sıfatlarının   mahlukatın sıfatlarına benzemediğinin  itikad edilmesi suretiyle olur.  Yine Allah  noksanlıklardan   tenzih edilerek bu  sıfatlardan muradın ne olduğunun  bilinmediği ifade edilir . [13]

Mananın Allahın ilmine havale edilmesi  evla olan metoddur  [14]

Aceb sıfatının   manası Allahın rızasıdır  [15]

Allahın  kitabında yazmasının manası kaleme levhe yazmasını emretmesidir  [16]

Allahın  dostluğu  Allahın kuluna yardımı manasındadır  .  [17]

Arşa istiva, Allahın arşa istikrar etmesi manasında değildir . [18]

Allah hareket, intikal, hulul, mahlukatın içine girmek gibi  şeylerden münezzehtir . [19]

Ğadab sıfatının manası Allahın  o şahsı cezalandırmayı irade etmesidir . [20]

Vech sıfatından kasıt Allahın zatıdır, kendisidir. [21]

Sıfatların manalandırılmasında  evla olan tavır ; yorum ve tevilden uzak durmak  ve Allahın noksanlıklardan yüce olduğu itikadı üzere olmaktır. [22]

Aceb sıfatı ve haberi sıfatların  luğavi manalarından  Allahın  azaları olduğu neticesine gidilemez. [23] Çünkü  Allah mahlukata benzemekten münezzehtir ve  Allah ın  benzeri yoktur  [24]

Allaha isim nisbet edilirken  dikkat edilmesi gerekir. iki  şart gozetildigi takdirde   kuran da olmayan isimler  Allaha  nisbet edilebilir.   İsim   Allaha noksanlık nisbeti içermemelidir. Ve  kuranda  bu ismlendirmeye asıl   bir mana bulunmalıdır.   Bu iki şart çerçevesinde  Allaha  kuranla  sabit olmayan bir isim  nisbet edilebilir. [25]

Allah ona bakmaz dan murat  Allah ona   rahmet etmez  manasıdır. 

Kulun  Allaha  yakınlaşmasının manası   değerinin Allah katında  yukselmesidir  . [1][26]

Allah ın  sevinmesi rızası manasına gelir. [27]

Allahın nuzulu  muhaldir.  Hareket ;  yücelikten   süfliyata  inmek manasına gelir. Allah ise    bundan   münezzehtir.  Nüzülden  murat  olan rahmet  meleğinin inmesi de olabilir. Mananın Allahın ilmine tafvid edilmesi de uygundur  .  [28]

Allahın  kullarına muhabbeti  onlar için hayrı istemesidir. [29]

Allahın isimlerinin tevkifiliği kitap  ya da  sunnette   varid olan  isimlerden  başka Allahın   fiillerinden   isimler  türetmenin caiz olmaması demektir.

Ğazali ve Kadi Ebu Bekir ; isimler tevkifidir   sıfatlar  değil,    görüşündedirler.

İmam Razi      isimlerin tevkifiliği   ashabımızın mezhebidir , görüşündedir.  [30]

Muhabbetullah: Allahın  emretmesi  ve  emrettiği şeye karşılık  kulunu  mükafatlandırmasıdır [31].

Allahın razı olmamasının manası : kullarını fiillerine  karşılık ödüllendirmemesidir. [32]

Allah a ğadab sıfatı nisbet edilmesi caizdir. Manası  kendisine isyan edenlerde görülen  sıkıntı ve  azabdır. [33]

 Allahu yestehziu bihim,   onların başına   istihza etmeleri sebebiyle  bela geleceğini ifade etmektedir. [34]

Allaha  ityan  gelme sıfatının nisbet edilmesi ile ilgili  çok sayıda görüş vardır

Allahı görmeleri kasdedilmiştir denildiği gibi ; gelme Allahın fiillerindendir tevil etmeden iman etmek  ve noksanlıktan Allahı tenzih etmek  gerekir diyenlerde vardır. [35]

Yekşifu an sak,  şiddet manasındadır  [36].

Tevhid,  teşbih ve  tatilden  uzak olmaktır. [37]

Allah cisimlikle  vasfolunmaz .  [38]  Yahudilerden  tecsim inancında olan birisi  ‘kendisinden başka ilah olmayan Allah  göktedir’ dese  bu sözüyle iman etmiş olmaz. 

Ammeden birisi  aynı sözü söylese ( tecsimin manasını bilmeyecek derecede  bilgisizse)  islama girişi  sahih olur.   Cariye hadisindeki durum da  bu çerçevededir . [39]

Allahın yemini  cismiyyet  manasında değildir. [40]

Allahın  yakınlığı mesafe yakınlığı manasında değildir. [41]

Ğıretullahın manası Allahın o fiilden razı olmamasıdır. [42]

Allahın  mahlukata hululu  caiz değildir. [43]

‘Allahın kulunu zikri’ ,onlara   sevap vermesi ve rahmet etmesidir  . [44]

Vech in manası  kullarda  görup bildiğimiz  uzuv değildir. Fiili sıfatlardan da değildir. [45]

Ayn  sıfatı  uzuv isbatı manasında değildir . [46]

Allah haberi sıfatların  beşer için lazımlarından münezzehtir. Allah  ezelidir cisim ise mahluktur  ve  cisim  Allaha  nisbet edilmez  [47]

İsba’ sıfatı Allahın  sıfatlarından bir  sıfattır.  Uzuv değildir. [48]

Yed  sıfatı  uzuv  değildir. [49]

Allah a şahs denmez. Bunda icma vardır.

İbn furek  bunun üç sebebi  oldugunu   söyler. Birincisi  bu lafız  kuran  sunnetle sabit değildir. İkincisi  icmayla   bu sıfatın  nisbetinin caiz olmadıgının  sabit olmasıdır.  Üçüncüsü bu lafzın   parçalardan oluşan bir cisim manasına gelmesidir  [50].

Vech zat  manasındadır . [51]

Allahın  semada oluşu  sözünun  zahiri  murad değildir .  Zira Allah  bir mekana girmek ve hulul etmekten  munezzeh olduğundan    bu sözden zahiri (ilk akla gelen manası)  kasdedilmemiştir , deriz . [52]

Sadakanın Allaha yükselmesinin manası; sadakanın ve salih amellerin  kabul  edilmesidir  [53]

Allahın kadim oluşu mahlukata hululuna  manidir [54].

Allaha suret nisbet edenler  mücessimedir [55]

Ulemanın coğunlugu sak  sıfatıyla alakalı  konuşmaktan    kaçınmışlardır. İbn Abbas   sak ın izharından,  olayın   azamet ve  şiddetinin kasedildiğini  söylemiştir [56].

Cennette Allahın darı (evi)nin  manası,  evliyasına  verecegi evdir. [57]

Vechden murad  zattır  [58] .

Allahın kelamı  ezeli sıfatıdır . [59]

Allahın kelamı harfler ve seslerle değildir . [60]

Allaha  savt  (ses)  sıfatının  nisbeti  (bu babta ki hadisler subut  bulursa )caiz olabilir,  iman etmek gerekir.  Akabinde mananın Allahın ilmine tafvidi ya da  uygun tevil yapılır. [61]

Hanbeliler  Allahın  harf ve sesle konuştuğunu söylediler . [62]

İbn Hazmın nuzul sıfatını tevili   Allah   bu fiili dünya semasında  yapar yaratır  şeklindedir.

Evla olan ise  teslim etmektir . [63] 

 

 •  

   [1] (vechi helak olmaz  herşey helak olur’u, zat manasından başka mana ile manalandırmak  lazımlarıyla düşünülürse    islam akidesine  muhalefet olacagı acıktır  zaten .)

   [2](ehli sunnet  bu sıfatın isbatında  subutuyla  alakalı   kesinlik  kanaati tam oluşmadıgından  ihtilaf etmişlerdir.)

   [3] *(Mahlukat için geçerli olan manaların  allaha nisbet edilmedigi gibi  bu sıfatların isbatlarından  yine mahlukat icin  gereken  gereklilikler de  allaha  nisbet edilmemelidir.  Vech  isbat edenin   allahın yuzu vardır ve bu uzzuvdur dememesi gerektigi gibi   yuzu varsa  yuzunde iki gozu vardır  ve gozleri ondedir   yada  allahın  nuzul sıfatı vardır  allah dunya semasına  hakikaten iner    inmesi dunya semasına girmesidir.  Dunyaya geldiginde arşı terketmiş olur . nuzulu  mahlukatına hulul  etmesinin caiz ve vaki oldugunu gosterir   gibi kufriyyattan  uzak olmalıdır.)

   [4]   قال الحافظ في المقدمة  ص 136  :   قـــوله " استوى على العرش " هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى ، ووقع تفسيره في الأصل .اهـ

   [5] -  قال الحافظ في المقدمة ص  208  : قوله : (أطولهن يدًا) أي: أسمحهن، ووقــع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافًا إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات ، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ؛ فمنهم من وقف ولم يتأول، ومنهم من حمل كل لفظ منهــا على المعنى الــذي ظهر له، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك.اهـ

   [6] قال الحافظ ابن حجر 1 / 157 : " قوله " فاستحيا الله منه " أي رحمه ولم يعاقبه .

  قوله : " فأعرض الله عنه " أي سخط عليه ، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر ، هذا إن كان مسلما ، ويحتمل أن يكون منافقا ، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره ، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم : فأعرض الله عنه " إخبارا أو ادعاء .

   قال الحافظ في الفتح 1 / 229 : قوله: "إن الله لا يستحيي من الحق" أي لا يأمر بالحياء في الحق.

   [7] - قال الحافظ ابن حجر 1/508: "وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته "[أي:حديث : إن ربه بينه وبين القبلة]

   [8] – قال الحافظ 2 / 144 : في قوله : " سبعة يظلهم الله في ظله " قال عياض: " إضافة الظل إلى الله إضافة ملك ، وكذا قال ، وكان حقه أن يقول : إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره ، وقيل : المراد بظله : كرامته وحمايته كما يقال : فلان في ظل الملك .

   [9] – قال الحافظ 3 / 463 : وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد على من قال : إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده ، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة .

   [10] – قال الحافظ 5 / 183 على حديث رقم ( 2559 ): "وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره، وقال: صورة لا كالصورة، انتهى.

  وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، وأحمد من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: "لا تقولوا: قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته" وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك ...".

   [11] – قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826) قوله : " يضحك الله إلى رجلين " قال الخطابي : الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى ، وإنما هذه مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ، ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما

   [12] – قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826) قوله  وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة ، وهو قريب ، وتأويله على معنى الرضا أقرب ، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول

   [13] – قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826): قال: " وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه.

   [14]   قال الحافظ– (13 / 383): "والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه على الإجمال، وبالله التوفيق".

   [15] - قال الحافظ 6 / 145  على حديث رقم ( 3010) "وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد، وأن معناه الرضا، ونحو ذلك".

   [16] – قال الحافظ 6 / 291  على حديث رقم ( 3194) قوله: ( كتب في كتابه ) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ... إلخ ".

   [17] – قال الحافظ  7 / 23 على حديث رقم ( 3658) قال :" ... أما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته .... إلخ

   [18] –  قال الحافظ    7 / 124 على حديث رقم ( 3803) قال : " وليس العرش بموضع استقرار الله.. ".

  -  قال الحافظ في المقدمة  ص 136  :  قـــوله " استوى على العرش " هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى ، ووقع تفسيره في الأصل .اهـ

   [19] – قال الحافظ  7 / 156  على حديث رقم ( 3803) قال: " ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شيء ... " .

   [20] – قال الحافظ  7 / 145  على حديث رقم ( 3827) قال: " والمراد بغضب الله إرادة إيصال العقاب ... ".

   [21] – قال الحافظ 8 /505 :والمراد بالوجه الذات، والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة..".

   [22] – قال الحافظ 8 /551 قال: "والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه".

   [23] قال الحافظ 8 / 632-633: قال: "قال الخطابي": إطلاق العجب على الله محال، ومعناه الرضا؛ فكأنه قال: إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم، قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة،

   [24]– قال الحافظ 8 / 664: قال: " لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء ".

   [25] – قال الحافظ (10 / 207) على حديث رقم 5742

  " قوله " أنت الشافي " يؤخذ منه جواز تسمية الله بما ليس في القرآن بشرطين : أحدهما: ألا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا ، والثاني: أن يكون له أصل في القرآن . وهذا من ذاك ، فإن في القرآن " وإذا مرضت فهو يشفين " .

   [26] – قال الحافظ (10 / 258) على حديث رقم 5788

  "قوله: (لا ينظر الله) أي لا يرحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازًا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة

   [27]  قال الحافظ: (11 / 106) ".. وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه".

   [28]  قال الحافظ (11 / 129): "وقال الكرماني: ...النزول محال على الله؛ لأن حقيقة الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتـأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه....".

   [29] – (11 / 208) قال الحافظ: "وقوله: "حبيتان إلى الرحمن" تثنية حبيبة وهي المحبوبة، والمراد أن قائلها محبوب لله، ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم ...".

   [30] – (11 / 223) قال الحافظ: "واختلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة؟ فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله. وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات، قال : وهذا هو المختار ...."

   [31] – (11 / 227) قال الحافظ: "ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه ...".

  (11 / 358) قال: "قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه، وكراهته له على الضد من ذلك".

  وذلك في كلامه على كتاب الرقاق ، باب 41 ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه).

   [32] (11 / 404) قال الحافظ : "ومعنى قوله: (لا يرضى) أي لا يشكره لهم، ولا يثيبهم عليه، فعلى هذا فهي صفة فعل، وقيل: معنى الرضا أنه لا يرضاه دينا مشروعا لهم، وقيل: الرضا صفة وراء الإرادة، وقيل: الإرادة تطلق بإزاء شيئين: إرادة تقدير، وإرادة رضا، والثانية أخص من الأولى، والله أعلم، وقيل: الرضا من الله إرادة الخير، كما أن السخط إرادة الشر..."

   [33] – (11 / 441) قال الحافظ: "وفيه جواز إطلاق الغضب على الله، والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون، كذا قرره النووي، وقال غيره: المراد بالغضب لازمه، وهو إرادة إيصال السوء للبعض..".

   [34] – (11 / 444) قال الحافظ: "وقوله: (الله يستهزئ بهم) أي ينزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم.."

   [35] – (11 / 450) قال الحافظ : "وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل: هو عبارة عن رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه، فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازا، وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث . وقيل: فيه حذف، وتقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله، ورجحه عياض، قال: ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك؛ لأنه مخلوق".

   [36] (11 / 450) قــال الحافظ : "وعبر عن الصفة بالصورة....بقوله: يكشف عن ساق: أي عن شدة...".

  (11 / 451) قال الحافظ : "ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول...".

   [37] (13 / 344) قال الحافظ : "وأما أهل السنة، ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل. قال الجنيد فيما حكاه أبوالقاسم القشيري: (والتوحيد إفراد القديم من المحدث..)". وذلك في كلامه على مقدمة كتاب التوحيد .

  [38] – (13 / 345) قال الحافظ : "وقال ابن بطال: تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم، لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة....".

   [39] – (13 / 359) قال الحافظ : "ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود: لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك، إلا إن كان عاميًا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك، كما في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت مؤمنة؟" قالت: نعم، قال: "فأين الله؟" قالت: في السماء، فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" ، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم.... ".

   [40] (13 / 368) قال الحافظ: "وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة، خلافًا للمجسمة.انتهى ملخصا ".

   [41] – (13 / 374-375) قال الحافظ: "وليس المراد قرب المسافة؛ لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى، ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت...".

   [42] - (13/ 384 – 385)  قال الحافظ: "وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش؛ أي عدم رضاه بها لا التقدير، وقيل: الغضب لازم الغيرة، ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة".

   [43] – (13 / 385) قال الحافظ: "والله منزه عن الحلول في المواضع؛ لأن الحلول عرض يفنى  وهو حادث، والحادث لا يليق بالله..." .

   [44] – (13 / 386) قال الحافظ: "قوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرًا ذكرته بالثواب والرحمة سرًا، وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى: "فاذكروني أذكركم" ومعناه: اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام".

   [45] – (13/388 - 389)  قال الحافظ: "وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين.... ولو كانت صفة من صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات وهو محال" .

   [46] – (13/390) قال الحافظ: " قال ابن المنير: وجه الاستدلال على إثبات العين لله تعالى ... وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم، لا على معنى إثبات الجارحة".

   [47] (13/390) قال الحافظ: "قال ابن بطال: احتجت المجسمة بهذا الحديث، وقالوا في قوله: (وأشار بيده إلى عينه) دلالة على أن عينه كسائر الأعين، وتعقب باستحالة الجسمية عليه؛ لأن الجسم حادث وهو قديم؛ فدل على أن المراد نفي النقص عنه"

   [48] (13/398) قال الحافظ: "قال ابن بطال: لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة، بل يحمل أنه صفة من صفات الذات.... وعن ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع، ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان... "

   [49] (13/398) قال الحافظ : " وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة .... " .

   [50] -  (13/401)  قال الحافظ: "قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به... وأما الخطابي فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز؛ لأن الشخص لا يكون إلا جسمًا مؤلفًا، فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفًا من الراوي...".

  وذلك في كلامه على باب (20) قول النبي  «لا شخص أغير من الله» ، كتاب التوحيد.

  (13/401)  قال الحافظ : "ثم قال ابن فورك: وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور، أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع، والثاني: الإجماع على المنع منه، والثالث: أن معناه الجسم المؤلف المركب، ثم قال: ومعنى الغيرة الزجر والتحريم".

   [51] (13/402) قال الحافظ: "والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها... ".

   [52] (13/412) قال الحافظ: "قال الكرماني: قوله: "في السماء" ظاهره غير مراد؛ إذ الله منزه عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات".

   [53] /416 قال الحافظ:" قال البيهقي: صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول، وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء، وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: "إلى الله" فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض، وعن الأئمة بعدهم في التأويل، وقال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب..." .

   [54] 13/419 قال الحافظ: " قال ابن المنير: جميع الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس" إلى أن قال: "وقِدَمُه يحيل وصفه بالتحيز فيها، والله أعلم" .

   [55] 13/427 قال الحافظ: "وقال ابن بطال: تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة....".

   [56] (13/428) قال الحافظ: "وقال الخطابي: تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق، ومعنى قول ابن عباس: إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة، وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وزاد: إذا خفي علكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر، وذكر الرجز المشار إليه، وأنشد الخطابي في إطلاق الساق على الأمر الشديد: "في سنة قد كشفت عن ساقها....".

   [57] (13/429) قال الحافظ: "وقوله: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، قال الخطابي: هذا يوهم المكان، والله منزه عن ذلك، وإنما معناه في داره التي اتخذها لأوليائه، وهي الجنة، وهي دار السلام، وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل: بيت الله وحرم الله".

   [58] (13/432) قال الحافظ : "قال المازري: .... ومن لم يفهم ذلك تاه، فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها.... وقال الكرماني: هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض، وإما متأول بأن المراد بالوجه الذات....".

   [59] (13/453) قال الحافظ: "قال ابن بطال: استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودًا به..... وملخص ذلك، قال البيهقي في كتاب "الاعتقاد": القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته...".

   [60] (13/458) قال الحافظ: "قال البيهقي: الكلام ما ينطق به المتكلم ...إلى قوله: فسماه كلامًا قبل التكلم به، قال: فإن كان المتكلم ذا مخارج سُمِعَ كلامُه ذا حروف وأصوات، وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك، والباري عز وجل ليس بذي مخارج، فلا يكون كلامه بحروف وأصوات....".

   [61] (13/458) قال الحافظ: "وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم إما التفويض، وإما التأويل، وبالله التوفيق".

   [62] (13/460)  قال الحافظ: "وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت....".

   [63] (13/468) قال الحافظ: "وتأول ابن حزم النزول بأنه فعل يفعله الله في سماء الدنيا ...".

  (13/468) قال الحافظ: "فكما قَبِلَ النزولُ التأويلَ لا يمنع قَبولُ الصعودِ التأويلَ، والتسليم أسلم كما تقدم، والله أعلم".


 • Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
  # Makaleler Adı
  Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 23.04.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...