f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Mecmua (Niyazi Mısri)

المجموعة

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1078  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade Tasavvuf Osmanlıca
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1078 Hit : 4655 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tesbii Kasidei Bür'e
2 Tefsiri Tekasur Suresi / تفسير سورة التكاثر
3 Tefsiri Fatihatil Kitab / تفسير فاتحة الكتاب
4 Tabiratül Vakıat - Tabirname / تعبيرنامه
5 Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre / شرح نطق يونس امره
6 Şerhi Esmaül Hüsna / شرح الاسماء الحسني
7 Risâle-i Vahdet-i Vücûd / رسالة في وحدة الوجود
8 Risalei İade / رسالة الاعادة - الحشر
9 Risalei Haseneyn / رساله حسنين
10 Risalei Esile ve Ecvibei Mutasavvıfane / الاسئلة و الاجوبة في التصوف
11 Risâle-i Arşiyye / الرسالة العرشية
12 Risale fi Fadail Ali ra / رسالة في فضائل علي
13 Risâle fî Deverân-ı Sûfîyye / رسالة في دوران الصوفية
14 RisâIe-i Nokta / رسالة نقطة
15 Mevaidül İrfan ve Avidül İhsan
16 Mecmua (Niyazi Mısri) / المجموعة
17 Mecalis / المجالس
18 ed DevratüI Arşiyye / الدورة العرشية
19 Divanı İlahiyyat / ديوان الهيات

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Mecmûa

Niyazî-i Mısrî'nin çalışmamızda da sık sık başvurduğumuz, kendi hazırladığı hatıralarını kaydettiği, biri günlük mahiyetinde, diğeri antoloji mahiyetinde iki mecmuası vardır.

a-Birincisi, Bursa Kütüphanesi Orhan Kitapları arasında 690 numarada kayıtlı mecmuasıdır .
Bu mecmua, çoğunlukla Limni'de geçirdiği günlerin zor ve meşakkatli anlarını kaydettiği günlük mahiyetinde bir mecmuadır. Mecmua 14x19 cm. ebadında, 116 yapraktan meydana gelmiştir. Mecmua, günü gününe yazılmış hatıralarla dolu olup, ara ara cifr hesaplarına rastlanmaktadır. Her yeni gün için ayrı seri bir rakam kullanmış ve o gün başından geçenleri kaydetmiştir.

Mecmuada, kendisine düşman kabul ettiği Karabaş Velî  ve kendisini vaizlerin sözlerine kulak verip, sürgün eden Osmanlı Padişahlarından Sultan İbrahim, Sultan Mehmed ve Şehzade Mustafa aleyhinde bazı sözler sarf eder, onlara sitem eder .

Aynca Mecmuada, anlaşılması oldukça güç fikirler ileri sürmüştür. Bu mecmuada düzen ve tertip görülmez. Anlaşıldığına göre, aklına geleni rastgele kaydetmiştir. Ancak bu mecmua, Niyazî-i Mısrî'nin hayatının son döneminde, özellikle sürgün hayatındaki psikolojik durumunun öğrenilmesi açısından önemlidir .

b-İkincisi, Süleymaniye Kütüphanesi, Raşid Efendi bölümü 1218 numaralı mecmuasıdır . Bu mecmua bir cilt içinde olup, 252 varaktan oluşmaktadır. İlk yaprağında "mecmua-i Şeyh Mısrî Efendi, el-Merhum Mısrî Efendi Kaddesallahu hazretlerinin hatt-ı yedleridir" kaydı yazılı olup, mecmuanın üzerinde zaman içinde mecmuayı elinde bulunduran zatların notlan vardır.

Mecmua'nın hemen ilk sayfalarında 1064/1653 yılında evlendiğini, 1065/1654 yılında Fatıma adında bir kızının dünyaya geldiğinden bahseder ve buna tarih düşer (a.g.e, w. 2a-3b).

Mecmua'da Niyazî-i Mısrinin kendi yazısıyla Şeyh ilahî (ö.896/1491)'nin Esrâr-nâme'si, Şemseddîn-i Sivasînin vaazdan önce okuduğu bir şiir, Ali Çelebi diye meşhur İstanbul müftüsünün fıkha ait Arapça bir risalesi, Husamî, Muhyî, Abdî-i Halvetî, Merkezî, Yûnus, Ümmî Sinan, Hayreti, Vehhab-ı Ümmî, Sultan Murad, Şemsî, Haletî, Fazlî, Ahmedî, Eşrefoğlu, Sümbülî, Derviş Vafî ve Zâkir gibi sufî şairlerin şiirleri vardır.
Ayrıca Divâne Mehmed Çelebi'nin bir şiiri istihare usûlü,
Muhammediyye'den, Garibnâme' den alınmış parçalar, bir ferâiz risalesi, Karaman'da maktul Şeyh Hüseyin'in bir mektubu, Feriduddin Attar'ın Tezkiretü'l-Evliyâ'smdan bir parça, Zeyneddin Haff nin Vasayâ'sı, Yahya Şirvanî'nin Beyan-ı Esrar
adlı eseri ve kendisinin Divanında olmayan şiirleri vardır.
Gölpınarlı bu eseri daha teferruatlı olarak ele alır ve tanıtır .

Bir derleme ve antoloji niteliği taşıyan bu eser, Niyazî-i Mısrinin ne tür eserler ve şairler okuduğunu ve etkilendiği şahsiyetleri göstermesi açısından önem arzeder. Yukarıda eserin içeriğinin tahlilinden anlaşılacağı üzere, Niyazî-i Mısrî, çoğunluğunu mutasavvıfların oluşturduğu geniş bir literatürü okumuş ve beğendiklerini bu şekilde ayrı bir mecmuaya toplamıştır. Görünüşte çok dağınık olmasına rağmen, içinde bulunan malzemenin zenginliği ve de Niyazî-i Mısrinin kendi derlemesi olması açısından mühim bir eserdir.

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...