f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Mevaidül İrfan ve Avidül İhsan

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1072  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade Tasavvuf Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1072 Hit : 5648 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tesbii Kasidei Bür'e
2 Tefsiri Tekasur Suresi / تفسير سورة التكاثر
3 Tefsiri Fatihatil Kitab / تفسير فاتحة الكتاب
4 Tabiratül Vakıat - Tabirname / تعبيرنامه
5 Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre / شرح نطق يونس امره
6 Şerhi Esmaül Hüsna / شرح الاسماء الحسني
7 Risâle-i Vahdet-i Vücûd / رسالة في وحدة الوجود
8 Risalei İade / رسالة الاعادة - الحشر
9 Risalei Haseneyn / رساله حسنين
10 Risalei Esile ve Ecvibei Mutasavvıfane / الاسئلة و الاجوبة في التصوف
11 Risâle-i Arşiyye / الرسالة العرشية
12 Risale fi Fadail Ali ra / رسالة في فضائل علي
13 Risâle fî Deverân-ı Sûfîyye / رسالة في دوران الصوفية
14 RisâIe-i Nokta / رسالة نقطة
15 Mevaidül İrfan ve Avidül İhsan
16 Mecmua (Niyazi Mısri) / المجموعة
17 Mecalis / المجالس
18 ed DevratüI Arşiyye / الدورة العرشية
19 Divanı İlahiyyat / ديوان الهيات

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Mevaidül İrfan ve Avidül İhsan

MevâidiVl-lrfân ve Avâidû'l-İhsan , Niyazî-i Mısri'nin yazdığı en geniş ve en son eser olması bakımından önem arzeder. Bölümler halinde yazılmış olup, her bir bölüme mâide(sofra) adı verilmiştir.
Bunlardan sadece 68. m aide Türkçe olarak yazılmıştır.
Niyazî-i Mısri'nin bu eserinin, sonunda, katibi Kavala Şeyhi Mustafa tarafından yazüan "1105 Cemaziyel-Evvel" tarihinden, vefatından çok kısa bir süre önce bitirildiğini anlıyoruz.

Niyazî-i Mısrî de 1105/1694 tarihinde vefat ettiğine göre, eser aynı yıl bitmiş olmaktadır.

Eser, müellifin vefatına doğru en son yazdığı eser olması bakımından, onun fikrî ve ilmî açıdan ulaştığı durumu göstermesinden dolayı, önem kazanmaktadır. Bu eseri, Kâri-i Mısrî lakabıyla meşhur olmuş Kavala Şeyhi Mustafa, Niyazî-i Mısıfnin kendi hattından istinsah etmiştir. Eserin kenarında, gerektiği yerlerde Niyazî-i Mısri'nin kendi el yazısıyla ekleme ve açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz.

Bu eser, Niyazî-i Mısıfnin tasavvufî görüşlerini içerdiği gibi, özellikle hayatının büyük bir kısmını anlatması açısından önemlidir.
Eser, Arap dilinin incelikleri kullanılarak yazılmış olup, gerektiği yerlerde yanlış okunduğu zaman, cümledeki anlamı etkileyeceği için, kelimelerin sonu harekelenmiştir.

Eser, Süleyman Ateş tarafından dilimize kazandırılmıştır. A.Ü.DTCF. İsmail Saib Sencer Kütüphanesi, I. Defter 1426 numarada kayıtlı nüsha ile İstanbul kütüphanelerinde bulunan nüshalar karşılaştırılıp, tashih edilerek dilimize kazandırılmıştır. Tercümede açıklayıcı dipnotlar kullanılmış, yer yer çevirenin görüşleri eklenmiştir.
Niyazî-i Mısrî, bu eserin her bölümünde ayrı bir konuyu ele alır, konuların başında zikrettiği âyet veya hadislerin işaıî anlamlarını belirttikten sonra konuya girer. Bazı bölümlerde keşiflerini anlatır. Kendi riyazeti esnasında başından geçen sıkıntıları ve psikolojik durumunu aktarır.

Eser, Niyazî-i Mısri'nin hayatını ve sülûk'u esnasında yaşadığı manevî tecrübelerle zenginleştirilmiştir. Her bölümde bir öncekinden farklı ve bağımsız konulan ele alır. Meselâ; ikinci maidede, şeriat ve hakikatin görünürde ayn gibi olduğunu, ancak gerçekte her ikisinin de farklı yönlerden ulaşılan bir zirve gibi olduğunu açıklar (a.g.e, vv. 2b-3b). Üçüncü maidede, İnsan-ı Kâmil'in güneşe benzediğim, Allah'ı tanımayan kişinin karanlığa benzediğini izah eder (a.g.e,vv.3b-5a). Dördüncü maidede, îsrâ sûresinin 12. âyetini tefsir eder (a.g.e, vv.5a-7b). Beşinci maidede, Filozofların, nejs-i natıka görüşlerine yorumlar yapar (a.g.e, vv.8a-10a). Ondördüncü maidede, kendi hayatını anlatır (a.g.e, vv. 22b-224b). Yine bu tür farklı konulardan başka, otuzuncu maidede, Üsküdarlı Celvetî şeyhi Gafurî Mahmûd Efendiye (a.g.e, vv.46b-47a) ; otuzbirinci maidede, büyüklerden birine diyerek yazdığı mektup (a.g.e, vv. 47a-48b); otuzikinci maidede, kendi ifadesiyle Şeyhler şeyhi dediği Şeyh Erdebili'ye; otuz üçüncü maide de, Minkarîzâde Yahya Efendiye yazdığı mektuplar vardır (a.g.e, w.49b-50a). Ellidokuzuncu maidede, Hz. Hasan ve Hüseyin'in nübüvvetlerinin yanında, yaşının yetmiş altı'ya geldiğinden bahseder. Anlaşıldığına göre, eserin yazılması uzun sürmüştür.

Niyazî-i Mısrî, bu eserinde îbn-i Arabi nin Futûhât-ı Mekkiyye'sinden, Sadreddin Konevinin Tefsîr-i Fatihası'ndan, Kadı Beydâvfnin Tefsirinden, Celâleddin Rumf nin Mesnevisinden, Gazalf nin eserlerinden iktibaslarda bulunduğu gibi, Bayezid-i Bistamî ve Cüneyd-i Bağdadî gibi mutasavvıfların sözlerinden de alıntılar yapar.
Bu eser, Şeyh Bedreddin'in Varidat adlı eseri örnek alınarak yazılmıştır. Çünkü, yirmidördüncü maidede, "Varidat sahibi buyurdu ki" diyerek alıntılar yapar (a.g.e, w.38a).

 

 

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...