Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş

لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1049  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
İbn Hacer el Askalani Hadis Arabça
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Yazma - Baskı - Tez - E-Kitap -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
Muhammed ÖnderMuhammed Önder
       
Kitap No: 1049 عدد الزيارة : 23493 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş / لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
2 el İsabe fi Temyizi es Sahabe / الاصابة في تمييز الصحابة

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş / لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش / Lazzah al Aysh bi Cemi Turuk Hadis el Eimme min Kureyş

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب
1 Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri / ترجمة جزء لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

Lezzetul Ayş bi Cem'i Turuk Hadisi el Eimme  Min Kureyş
downland 
 

 

 

 İbn Hacer'in "el-Eimmetü min Kureyş" hadisinin sahih olup olmadığını göstermek, Sahihân'da tahrîc edilip edilmediğini belirtmek ve sahabe tabakasında Hz.Ebû Bekir'den başkası tarafından rivayet edilip edilmediğini ortaya koymak için telif ettiğini belirttiği bu eser iki ana bölümden oluşmaktadır.

 

 

Birinci bölüm 2–36 sayfalar arasıdır. Birinci bölümde hilafetin Kureyş'e ait olduğuna mutlak olarak (herhangi bir kayıta bağlı olmaksızın) delalet eden hadisler zikredilerek bunların tahrîci yapılmıştır.

Bu bölümdeki hadisler hilafetin kıyamete kadar Kureyş'e ait olup insanların da Kureyş'e tâbi olması gerektiğine delalet etmektedir.

İkinci bölümde ise hilafetin Kureyş'e ait olmasını mukayyet (bazı kayıtlara bağlayan) hadisler zikredilerek bunların tahrîci yapılmıştır. Adil olmak, vefalı olmak, Allah'ın hükümlerini yerine getirmek, merhametli olmak, dürüst olmak gibi vasıfları haiz olduklarında hilafetin Kureyş'in hakkı olduğu; bu nitelikleri üzerinde bulundurmadıkları takdirde Allah'ın, meleklerin ve insanların laneti onların üzerine

olacağı bildirilmiştir. Risalenin sonlarına doğru da İslam toplumunun yok olmasına

Kureyş kabilesine mensup ve devlet başkanlığına ehil olmayan bazı kimselerin sebep

olacağını bildiren hadislere yer verilmiştir.

 

Birinci bölümde 80'i merfû', 12'si mevkûf olmak üzere 92 hadis zikredilmiştir.

Merfû' hadislerden 15'i Ebû Hureyre'den, 5'i Ali b. Ebû Talib'den, 5'i Câbir b.Abdullah'tan, 4'ü Aişe'den, 4'ü İbn Abbâs'tan, 3'ü Abdullah b. Ömer'den, 3'ü Sevbân'dan rivayet edilmiştir. Zü'z-Zevâid el-Cühenî, Utbe b. Abd es-Sülemî, Zü Mihber b. en-Necâşî, Mu'aviye b. Ebû Süfyân 2'şer hadis rivayet etmişlerdir. Zübeyr b. Avvâm, Sehl b. Sa'd, Ebû Bekir, Saîd b. Ubâde, Ebû Saîd el-Hudrî, Cübeyr b.

Mut'im, Abdullah b. Hantab, Enes b. Mâlik, Abdullah b. es-Sâib, 'Adî b. Hâtim, Ebû Ümâme, Ka'b b. Mâlik, Rifâ'i el-Ensârî, Amr b. Avf, Umâre b. Ruveybe, Ümmü Hânî bnt. Ebu Tâlib, Amr b. As ise birer hadis rivayet etmiştir.

Ayrıca rivayetler içerisinde ismi bilinmeyen bir sahabînin rivayeti bulunmaktadır152. Mevkûf hadislerin 5'i Ebû Bekir'e, 4'ü Ali b. Ebû Tâlib'e, 3'ü Ömer b. Hattab'a aittir.

Bu bölümde zikredilen hadislerden 3'ü hem Buhârî hem de Müslim tarafından Sahih'lerinde rivayet edilirken, 2'i yalnız Buhârî, 1'i de yalnız Müslim tarafından nakledilmiştir.

 

İkinci bölüm ise 36–61 sayfaları arasındadır. Bu bölümde 71 merfû' hadis rivayet edilmiştir. Bu hadisler 24'ü Enes'ten, 8'i Ebû Hureyre'den, 7'si Sevbân'dan, 5'i Ebû Berze'den, 5'i Muaviye'den, 5'i Câbir b. Semüra'dan, 4'ü Ebû Cuhayfe'den, 3'ü Ebû Saîd el-Hudrî'den, 3'ü İbn Abbâs'tan nakledilmiştir. Zü Mihber'den 2, Ebû Musa el-Eş'arî, Ali b. Ebû Talib, Numan b. Beşîr, Abdullah b. Amr'dan ise 1'er hadis rivayet edilmiştir.

Bu hadislerden 1'i hem Buhârî hem de Müslim tarafından rivayet edilirken 1'i yalnız Buhârî, 1'i de yalnız Müslim tarafından nakledilmiştir.

Risale birinci bölümde zikredilmesi gereken fakat içeriği çalışmanın hitâmına uygun olduğu için sona bırakılan bir hadisle bitirilmiştir.

İbn Hacer bu risalede toplam 163 hadis zikretmiştir. Bu hadislerden 15'ini şahid olarak naklederken geri kalanı asıl olarak rivayet etmiştir. 31'i hakkında sahih, 6'sı hakkında da hasen hükmünü vermiştir. Risalede 52 zayıf hadis bulunmaktadır. Fakat bunlardan 13 tanesi başka senedlerle desteklenerek hasen li-ğayrihi derecesine çıkartılmıştır. 59 hadisin sıhhati hakkında herhangi bir hüküm verilmezken 1 hadisin de yukarıda değinildiği gibi sayfa kopması sonucunda rivayeti yarım kalmıştır.

Ayrıca İbn Hacer'in bir hadise sıhhat hükmünü verirken ihtiyatlı davrandığı görülmektedir.

  

Nitekim 52. hadiste Ka'b b. Mâlik'ten nakilde bulunurken "şayet sahîhse" kaydını koymuştur .

Hadislerden 12'si mevkûf olup geri kalanları ise merfû'dur. Mevkûf olan hadisler ise Ebû Bekir, Ömer b. Hattâb ve Ali b. Ebû Tâlib'e aittir.

İbn Hacer'e göre hilâfetin Kureyş'e ait olması hükmüne ancak nasla varılabileceği için bu konuda

içtihat edilemez. Dolayısıyla sahabînin bu konudaki sözleri hükmen merfû'dur . Yani bu konuda sahabî bilgileri ya doğrudan Hz. Peygamber'den duymuş ya da Hz.Peygamber'den öğrenmiş olan bir başka sahabîden işitmiş olduğu düşünülür.Bu hadisler senedinde kopukluk olup olmaması açısından bakılacak olursa 15'i mürsel , 3'ü munkatı'  diğerleri ise muttasıldır.

 

İbn Hacer hadisleri sadece nakletmekle kalmamış cerh ve ta'dîl kaidelerini hadislere uygulanmıştır. Sahih olduğu söylenen bazı hadislerin illetini ortaya koyarak aslında muallel olduğunu  veya muallel olduğu söylenen bazı hadislerin hakikatte bir illet taşımadığını göstererek sahih olduğunu  belirtmiştir. Bu yönüyle risale çok kıymetlidir . Ferd olduğu iddia edilen bazı hadislerin de ferd olmadığını ispat etmiştir .

 

İbn Hacer hadisin râvîleri kimlikleri hakkında gerektiğinde açıklamalarda bulunmaktadır . İsmi hakkında ihtilafa düşülen râvî hakkındaki görüşleri aktardıktan sonra tercihte bulunmaktadır . Râvî hakkındaki cerh ve ta'dîle dair görüşleri

aktarmakta yer yer kendi görüşünü de belirtmektedir .

 

 

 

 


طبعات الكتاب
1. Baskı
الاسم لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
القياس -

دار النشر

Eskieserler Yayınevi

مكان النشر

İstanbul

تاريخ النشر

2003
لغة الطبع Arabça
ميزات الطبعة Fotokopi Baskı
عدد الأجزاء والصفحات
السعر 20 tl
البيان الاضافي En az 20 adet sipariş verilebilir.
 
قائمة الموضوعات

مخطوطات الكتاب
1. Yazma
الاسم لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
القياس
اسم المكتبة مكتبة الآثار القديمة
قسم المكتبة الحديث
رقم المكتبة 120-3
تاريخ النسخ 845 هجرية
لغة المخطوطة Arabça
ميزات الطبعة
عدد الأجزاء والصفحات
السعر
البيان الاضافي القيد الالكتروني $300
click here read here why do married men cheat
manufacturer coupon for bystolic bystolic savings card program bystolic savings card
doxycycline doxycycline doxycycline
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
sumatriptan succinate http://sumatriptannow.com/succinate sumatriptan succinate
 
why do people cheat why women cheat on men redirect
wife affair woman affair husbands that cheat
read here read read
click women cheat on men what makes husbands cheat
قائمة الموضوعات
wife affair click here husbands that cheat
click open what makes husbands cheat
manufacturer coupon for bystolic bystolic savings card
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
bystolic free trial coupon bystolic add on copay card

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 12.12.2011Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...