Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Kolonya, Parfüm, Rolon Kullanmak Abdesti Bozar mı ?

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-45  
Kolonya parfüm rolon kullanmak abdesti bozar mı? Parfümlü bir kıyafetle namaz kılınır mı?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Emine Önder Nar  
       
Fetva No: F-45 عدد الزيارة : 4618 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Bir İlim Adamının Okuması Gereken İlimler Hakkında

1- Hedef tesbiti;
2- Hedef için metod ve kaynak eserler tesbiti. 
3- Uygulama merhaleleri ve danışman hoca tesbiti: 
4- Okunacak ilimler açısından hedefler 
5- Okunanan ilimlerden elde edilmesi planlanan seviyedeki bir ilim adamının hizmet alanı açısından hedefler

1- Hedef tesbiti
Bu hedef için uygun ülke ve hocalar belirlemek lazım. 
Mali şartlar ve evlilik ortamı oluşturulması da düşünülmeli.
2- hedef içi n metod ve kaynak eserler tesbiti.
3- uygulama merhaleleri ve danışman hoca tesbiti: 
1- hedef: 
Okunacak ilimler açısından hedefler 
- Arapça ilimlerinde uzmanlaşmak.
- İslami ilimlerin bir alanında uzmanlaşmak.
- İslami ilimlerde yetkin bir ilim adamı olmak.

Okunanan ilimlerden elde edilmesi planlanan seviyedeki bir ilim adamının hizmet alanı açısından hedefler 
-İslami ilimlerin öğretilmesi yaşatılması için ilim adamı yetiştirilmesi (cami ve medrese dersleri, akademik hocalık yapmak için).
-İslami ilimler alanında uzman ilim adamıyla toplumdaki islami bilgilenmeye katkıda bulunması ve anlayışın tashihi için ilim adamı yetiştirilmesi. (hitabeti düzgün, hitab alanı geniş dayanma potansiyeli yüksek olanlar bu alanda yetişmelidir.)
-İslami ilimlerde ki birikimiyle cedel meclislerine katılmak için.

2- Hedef için metod ve kaynak eserler tesbiti. 
- Metinlerin ezberlenmesi: 
İslami ilimler metinleri mecmuu muhimmatil mutun mecmualarında derlenmiştir. İlimlerin başında olanlar bu metinlerin bazılarını yüzüne düzgün okumalı, anlamalı, bazılarını da ezberlemelidir. 
Metin ezberleme de kuran ezberiyle başlansa iyi olur. Kuran ezberi tamamsa arapça uzmanlıüğı için srspça metinleri ve şevahid ezberlenmelidir. 
Bir ilim dalında uzmanlaşılacaksa o ilim dalının metinleri ezberlenmelidir. 
O ilim dalının sünnetten delilleri ezberlenmelidir. 
Bütün ilimler okunacaksa her ilimle alakalı bir metin kuran ezberi ve ahkâm hadisleri, ezberlenmelidir. 
Bu anlayışa göre sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Kuran metni ve kıraatlerin ezberlenmesi 
2-İlimlerin metinlerinin ezberlenmesi 
3-Hadis metinleri ezberlenmesi 
4-Şevahid luğaviyye ve edebiyat metinlerinin ezberlenmesi

Hangi metodla islami ilimler okunacak;

1- İslami ilimlerin klasik metinleri hocalar eşliğinde baştan sona okunur. Ve metin ve konu icazeti elde edilir. Bu metinlerin ileri düzey konularını şerh edip kritik eden eserlerin tamamı ya da önemli meseleleri hocalar eşliğinde okunur. 
– Bu ilimlerin önemli meseleleri üzerine yazılmış eserler bireysel olarak mütalaa edilir ve kritik edilir. 
– Bazı önemli konuların üzerine günümüz anlayışına hitab eden eserler verilir.

2- Metinle bağlı kalınmadan konuların mufassal incelendiği eserler tesbit edilip hocalar eşliğinde okunur. Ve konferans dersler eşliğinde öğrenci meseleleri anlar. 
- Önemli kaynak eserlerin önemli bölümleri hocalar eşliğinde okunur ve araştırmalar ile günümüz anlayışına hitab eden eserler yazılır. 
-Günümüz akademik dünyası gündemi ve söylemleri takip edilir ve kritik edilir.

Not: Her iki metod da tatbik edilebilir ama bu ancak bir eğitim kurumunda uygulanırsa vakit açısından kaybedilecek süre en asgari düzeye iner.

Hangi ilimler okunacak:

1- İlim edebi ve ilimlerin tanıtımı ile ilgili bir eser okunmalıdır. 
İlim adebi ilim tahsilinin verimli olabilmesinin metod yol yordamını ve ilim tahsilinden öğrenciyi uzaklaştıracak şeyler hakkında öğrencinin bilinçlendirilerek emeklerin ziyan edilmesinin önüne geçilmesini hedefler. İlimlerin ve ilimlerin metinlerinin tanıtılması ise öğrenciyi aldığı eğitimi bilinçli olarak almasını sağlayacaktır. 
2- Arap dili ve debiyatı: (sar nahiv edeb beleğat) 
3- Ulumul kuran ve kuran tefsiri 
4- Mustalah ve hadis ilimleri 
5- Akaid –kelam ilimleri 
6- Usulu tarih ve siyre 
7- Usulu fıkıh ve fıkıh ilimleri 
8- Felsefe ve mantık ilimleri 
9- Menahicul bahs ilimleri

1. Metoda göre bu ilimlerin eğitimini alınması: okunacak metinler
1- Arapça: 
*-Arapça kelimeler ve kullanımlar: 12 kitaplık el arabiyyetu lin naşiin okunmalı ve ilimlere başlamadan kelime haznesi, günlük arapça ve mukaleme ve inşa yeteneği geliştirilmelidir. 
*-Sarf; emsile, bina maksud, izzi, şezal arf, et tatbik es sarfi şafiye ve şerhi sarf şevahidi sarf dersi.
*-Nahiv; avamil, izhar, kafiye, kafiye şerhi, katrun neda, muğnil lebib, et tatbi en nahvi, şerhu elfiyye, haşiyet es saban, şevahid en nahv, irabul kuran 
*- Edeb ve belağa: kural ve usul metinleri ve bun ların tatbikleri nazm ve nesr ve inşa tedribleri 
*- Önemli konuları hakkındaki kitaplar ve makalelerin mütalaası
2- Ulumul kuran: 
* - Usul: mebahis fi ulumil kuran-menna’ el kattan, menahilul irfan-ez zürkani,
*-Tefsir, celaleyn ya da en nesefi ( fethul kadir, eşliğind e,
*-Kıraat, el Mufid fi İlmit Tecvid, Kıraat mukaddimesi, en Neşr-el Cezeri, Hırzul Emani –eş Şatıbi, el Budur ez Zahira-Abdulfettah el Kadi eşliğinde kuran kıraatleri ve tefsiri. 
*- Tabakat, et tefsir vel Mufessirun- ez Zehebi 
*- Tarihul Kuran;
*- İcazul Kuran;
*- Mesail fi Ulumil Kuran;
*- Önemli konuları hakkındaki kitaplar ve makalelerin mütalaası

3-Mustalah, 
*- Metin; Şerhu’n Nuhbe- İbn Hacer, Mukaddimet İbn Salah, Kavaid fi Ulumil Hadis-et Tehanevi, bazı usul kitaplarının bazı bölümleri 
*- Ahkâm hadisleri, Subulus Selam-es San’ani, Nasb Er Raye-ez Zeylai ve Şerh Meanil Asar –et Tahavi Ve İ’laus Sunen-et Tehanevi eşliğinde.
*- Hadis Metinleri, Kutubu Tis’a
*-Cerh ve tadil. er Raf Ve’t Tekmil –el Leknevi, Usul el Cerh Ve’t Tadil, Resail Fil Cerh Ve’t Tadil,
*- Tahric Usulleri ve Rical kitapları, 
*- Hadis tarihi, hadis müdafaası kitapları
*- Hucciyet el hadis kitapları 
*- Mevzu ve meşhur hadis kitapları 
*- Önemli konuları hakkındaki kitaplar ve makalelerin mütalaası
4- Akaid –Kelam 
*- Metinler. Ebu Hanife’nin eserleri, et Tahaviye, İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel’in eserleri, selef akidesi metodu üzerine eserler. 
*- Maturidi metinleri, Bedul Emali ve Şerhleri, en Nesefi ve şerhleri, Kitabu’t Tevhid-el Maturidi, Tabsirat el Edile-en Nesefi, et Temhid- en Nesefi, Şerhu’s Sahaif el İlahiye-Şemsuddin es Semerkandi, Şerhul Mekasıd-et Teftazani, Serhul Akaid- et Teftazani…
*- Eşari metinleri; el İbane-el Eşari, Cevherü’t Tevhid –el Lakkani. el İktisad Fi’l İtikad-el Gazali, Temhidu’l Evail-el Bakıllani, Serhu’l Mevakıf –Adudiddin el İci.
*- Selefiyye metinleri; et Tedmuriyye-ibn Teymiyye, el Hameviyye- ibn Teymiyye, Teysiru’l Aziz el Hamid- İbn Abdilvehhab, Şerh ibn Ebi’l İzz et Tahaviyye, Resail ibn Teymiye…
*- Diğer mezheplerin metinleri; Şii, Cebri, Cehmi, Harici, Mürcii, Mutezili, Alevi-Bektaşi, Yezidi, Dürzi, Babi, Bahai, 
*- Çağdaş itikadi akımların metinleri

*- Kavramlar;  Amidi Mustalahat fi İlmil Kelam 
*- Tabakat; Teybin Kezibil Müfteri ve Tarih- ibn Asakir., Tabakat el Mutezile ve Fihrist - ibn Nedim, Tabakat eş Şia kitaplarının mütelaası…
*- Mukaddimeler eldeki bütün itikad metinlerinin, mukaddimelerinin fihristlerinin bazı önemli bölümlerinin mütalaası.
*- Mezhepler tarihi el Milel ve’n Nihal eş Şehristani, el Fark Beynel Fırak- el Bağdadi, Makalat el islamiyyin - el Eşari, el Fisal fil Milel ve’n Nihal - ibn Hazm’ın eserlerinin mütalaası…
*- Dinler Tarihi 
*- Mukayeseli itikadi mezhepler itikadiyatı, şerh kitabi hucecil kuran –er razi
*- Ehli Sünnet Mezhepleri ve Ricali 
*- Allahın Varlığı Ve Nubbuvvetin İsbatı İlmi (el hikme) el İmai, ve İsbatul Vacib –ed Devvani, en Nubuvve 
*- İlahiyat Bahisleri; İman, Büyük Günah, İslam Şeraitinin Diğer Şeraitleri Neshi, Kaza Kader, Allahın Sıfatlaroı, Sahabenin Adaleti, Nübüvvat Meseleleri,
*- Nazariyat İtikadiyye, İcaz, Ahval, Kesb, İmkan Ve Hudus, Cüz La Yetecezze, Teceddüdül Emsal, Havadis La Evvele Leha, Ruh, Havas El Hafiye, Burclar, Kaza Kader Anlatımları, 
*- Mustalahat İtikadiyye 
*- Masadır el Akide
*- Önemli konuları hakkındaki kitaplar ve makalelerin mütalaası

5-Usul Tarih Ve Siyre 
*- Metin; Fıhhu’s Siyye-Said el buti, Siyret ibn Hişam, Tabakat ibn Sa’d, Tarih et Taberi, Sebilul Huda ver Reşad fi Sirat Hayri’l İbad - es salihi.
*-Usul Tarih; muhaddimet es Sehavi ve Mukaddimet el Kafiyeci fi ‘t Tarih 
*-Tarih Ve Siyret Kitapları Tanıtımları 
*- Önemli konuları hakkındaki kitaplar ve makalelerin mütalaası

6-Usul Fıkh 
*-Metin; Usul El Fıkh-el Hallaf, Keşful Esrar -el Pezdevi Ve Şerhleri, el Menar Ve İzmiri, Ya Da Usul es Serahsi, 
*-Mukaran Usul Fıkh, İrşadul Fuhul-eş Şevkani Ve el Muvafakat -eş Şatıbi… 
*-Fıkıh Metni, el İhtiyar, el Lubab, el Hidaye, Fethul Kadier Ve Mebsut, Bedaisussanai Ve İlaus Sunen Eşliğinde ve İbn Abidin, 
*- Mukaran Fıkıh, Bidayet el Muctehid, el Fıkh Alel Mezahib el Erbaa, 
*- Tarihut Teşri,
*- Kavaid Usuliyye, 
*- es Siyase eş Lşeriyye,
*- el Ahval eş Şahsiye, 
*- Devlet Hukuku el Mecelle Ve Şerhi,
*- Tabakat El Fukaha 
*- Mustalahat Fıkhiyye, Enisul Fukaha Ve Tılbet el Talebe 
*- Fıkıh İlimleri Üzerine Olan Masadır In Tanıtımı,
*- Feraiz, 
*- Nevazil, 
*- Usul L Fetva 
*- Fetva Kitapları 
*- Çağdaş Meseleler, 
*- Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

7-Felsefe 
*-Metinler
*-Felsefe Meseleleri 
*- Felsefe Tarihi,
*-Modern Felsefe Ve Tezleri
*-Din Felsefe İlişkisi 
*-Teracim el Felasife 
*-Tehafutul Felasife 
*-İslam Felsefesi Metinleri Ve Ricali 
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

8-Mantık
* -Metinleri Süllem, Kavli Ahmed, Habisi Ve Haşiyeleri
*-Mantık Masadırı Tanıtmları 
*-Cedel Usulleri, 
*-Mantık Reddiyeleri Ve Mesaili
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

9-Menahicul Bahs 
Bütün ilimlerde en uygun ve faydalı araştırma teknikleri, kaynakça bilgileri, yazı makale kitap yazarken dikkat edilecek hususlar,

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 23.05.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...