Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Mahedul Mahtutatı el Arabiyye

معهد المخطوطات العربية

 تفاصيل حول المؤسسة التعليمية رقم الكتاب : E- 1976  
مؤسسها تاريخ التاسيس لغة الدراسة المدينة / البلد
1946 Kahire /
تخصصات النوع
  Enstitüler 
العنوان الموقع
,
       
Kurum No: 1976 عدد الزيارة : 3065 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   Kuruma ait المجلات مكتباتها الكلية الجامعة/الكلية الفروع التابعة للمؤسسة الرسائل الجامعية


مجلاتها

مكتباتها

كلياتها

Universite 

ilgili kurumlar 

الرسائل الجامعية للمؤسسة

ملخص

معلومات عامة
Ma'hedu'l-Mahtûtatı'l-Arabiyye
Arapça yazma eserlerle ilgili çalışmalar yapan enstitü.

1946'da Kahire'de yapılan Arap Birliği toplantısında alınan bir kararla Arap Birliği Kültür Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak başlangıçta Ma'hedü ihyâi'l-mahtûtât adıyla kuruldu.

İlk müdürü Yûsuf b. Reşîd el-lş olup daha sonra bu görevi yapanlar arasında Selâhaddin el-Müneccid, enstitünün faaliyetine katılanlar içinde Fuâd Seyyid, Muhammed b. Tâvît et-Tancî, Muhammed Reşâd Abdülmuttalib, Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, Mahmûd Muhammed et-Tanâhî gibi tanınmış ilim adamları bulunmaktadır.
25 Temmuz 1970'te Arap Birliği'nin yeni kurulan kültür alt birimi Arap Birliği Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilâtı'na (ALECSO) bağlandı.
1979'da Mısır'ın İsrail'le Camp David Antlaşması'nı imzalaması üzerine kuruluşundan itibaren Kahire'de bulunan Arap Birliği Genel Sekreterliği ve Eğitim. Kültür ve Bilim Teşkilâtı ile birlikte üyeliği dondurulan Mısır'dan Tunus'a, 1981 'de de Kuveyt'e nakledildi ve yeni bir çalışma programı hazırlandı. Mısır 1989'-da Arap Birliği'ne dönünce Kahire'deki enstitü Arap Birliği Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilâtı'na bağlı olarak yeniden faaliyete başladı (1990), Irak'ın 1990'daki işgali sırasında bütün varlığı, Arap Birliği Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilâtı'na bağlı el-Mevsû'atü'l-'Arabiyye'nin Bağdat'taki merkezine taşınan ve faaliyeti durdurulan Kuveyt'teki enstitü 1991 yılının sonlarında Kahire'dekiyle birleştirildi.

Enstitünün kuruluş amacı, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan resmî ve özel kütüphanelerdeki Arapça yazmaların kataloglarını tek bir katalogda birleştirmek, katalogu henüz hazırlanmamış yazmaların kataloglarını hazırlamak, Arapça yazmaların mikrofilmini çekerek bunları araştırmacıların istifadesine sunmak, değerli yazmaların tahkikli basımını gerçekleştirmek, yazmalarla ve bunların neşirleriyle ilgili dergi çıkarmak, bu konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yazmalar hakkında tanıtma ve eğitme kursları düzenlemek şeklinde belirlenmiştir.

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Teşkilâtı ile (UNESCO), Arapça yazmaların mikrofilme alınmasıyla ilgili nakdî yardım konusunda 1962'de bir anlaşma yapmış, 1963'te Mısır'da Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye ile ona bağlı el-Hizânetü't-Teymûriyye, Tal'at, Mustafa Fâzıl, Halîm, Küle, Şinkitî, Zekiyye ve diğer birçok kütüphanede bulunan yazmaların önemli bir kısmının mikrofilmi çekilerek arşivlenmiştir.
Yazma eser veya mikrofilmlerin temini için Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, Fas. Tunus. Hindistan, İran. Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan, Almanya, İspanya. Portekiz, İngiltere, Rusya, İtalya ve Yugoslavya gibi birçok ülkeye heyetler gönderilmiştir.
Enstitünün mikrofilmini aldığı yazma eser sayısı 1971 yılı sonu itibariyle 30.000'e ulaşmıştı.
Enstitünün Kuveyt'e nakledilmesinin ardından bu mikrofilmler Kahire'de kaldığından yeni bir arşiv oluşturulmuştur.

Enstitü, daha sonra mikrofilm arşivinde bulunan yazmaların katalog çalışmalarına başlamıştır.
Fuâd Seyyid'in hazırladığı, tarih ve riyâzî ilimlerle tabii ilimler dışındaki konulan kapsayan I. cilt (Kahire 1954) enstitünün 1950'ye kadar mikrofilme çektiği yazmaları ihtiva etmektedir. Katalogun tarihle ilgili yazmaları içine alan II. cildinin ilk kısmını Lutfî Abdül-bedî(Kahire 1956], iki (Kahire 1957) ve üçüncü (Kahire 1959) kısımlarını Fuâd Seyyid hazırlamıştır. Dördüncü kısmı (Kahire 1970) hazırlayanın adı belirtilmemiştir. III. cildin astronomi, astroloji ve mîkat'a dair yazmaları ihtiva eden ilk kısmını Paul Kunitzsch (Kahire 1958), tıp yazmalarını içeren ikinci kısmını İbrahim Şebbûh (Kahire 1959) düzenlemiştir. Tıp katalogunun ikinci kitabı 1978'de yayımlanmıştır. Fuâd Seyyid'in hazırladığı üçüncü kısım (Kahire 1960), riyâziyyâta (hesap, cebir, hendese), dördüncü kısım (Kahire 1963) kimya ve tabîiyyâta dairdir. Yine Fuâd Seyyid'in düzenlediği katalogun IV. cildi (Kahire 1964) genel bilim-sanat konularındaki yazmaları kapsar.
Enstitü daha sonra Fuâd Seyyid'e ait 1. cilde (1954) zeyiller yayımlamıştır. I. cildin edebiyat yazmalarının ikinci kısmını (1979) hazırlayanın adı zikredilmemiş, üçüncü bölümü (Kahire 1400/1980), Münîr Muhammed el-Medenî, dördüncü (Kahire 1994), beşinci (Kahire 1995) ve altıncı (Kahire 1996) kısımlarla nahiv yazmalarının ikinci kısmı (Kahire 1997) İsâm Muhammed Şentî, fıkıh yazmalarına yapılan zeylin ilk cüzü (Kuveyt 1986) Abdülhafîz Mansûr ve Abbas Abdullah Künne tarafından hazırlanmıştır. Şentî, Paul Kunitzsch'in daha önce düzenlediği katalogu da ilâvelerle yeniden neşretmiştir (Kahire 1999).

Enstitünün Kuveyt Kütüphanesi'ndeki hadis mikrofilmleri katalogunu Abbas Abdullah Künne hazırlamıştır. Çeşitli ülkelerdeki yazma eser kütüphanelerinin kataloglarını yayımlayan enstitü basılı klasik Arapça kitaplarla ilgili bir katalog da neşretmiştir.

Enstitünün 1955'te yayımlamaya başladığı, yılda iki sayı çıkan Mecelletü'l-Ma'hedi'l-Mahtûtâtü'l-'Arabiyye adlı dergi 1999'da XLIII. cilde ulaşmış olup yayımı devam etmektedir. Dergide çeşitli kütüphanelerdeki Arapça yazmaların meselelerine, bunların tanıtılmasına ve enstitünün etkinliklerine dair yazılar bulunmaktadır. Ahbârü't-türâsi'l-"Arabî adıyla on beş günde bir çıkarılan dergide ise Arapça yazmaların neşirleri hakkında bilgilere ve bazı yazmaların neşirlerine yer verilir. Enstitünün 50. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 21-22 Nisan 1996 tarihinde Kahire'de bir kongre düzenlenmiş, sunulan tebliğ ve değerlendirmeler dergide yayımlanmıştır.
Ayrıca her yılın sonunda o yıl neşredilen yazmalar,
herhangi bir kütüphanede mevcut olup da kataloglara girmemiş, GAL, GAS vb. eserlerde yer almayan yazmalara dair bir indeks yayımlayan enstitü birçok Önemli yazmanın neşrini gerçekleştirmiştir.
Otuza yakın yazma müstakil kitap halinde, seksen kadarı da dergide yayımlanmıştır. Zehebî'nin Siyer a'lâmi'n-nübelâ  adlı eseri, İbn Manzûr'un Muhtarül-Eğânî'si, İbn Fâris'in Mücmelü'l-luga'sı, Mekkî b. Ebû Tâlib'in et-Tebsıra'sı, Şemsüleimme es-Serahsî'nin Şerhu's-Siyeri'l-kebîr'i, İbn Sîde'nin el-Muhkem'i, Belâzürî'nin Ensâbü'l-eşrâfı, Kerecî'nin İnbâtu'l-miyâhi'l-hafiyye'si bunlar arasında zikredilebilir.

الهيئة

الخريجون

Fihrist 
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 26.09.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...