E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Terakki Gazetesi

 Dergi Detay─▒ Dergi No : D- 183  
Yaz─▒ ─░┼čleri M├╝d├╝r├╝ Sahibi / Kurucusu Yay─▒n Logosu Yay─▒n Dili
Ali Ra┼čid, Filip Efendi
Yay─▒nlanma Aral─▒─č─▒ T├╝r├╝
bystolic savings card bystolic coupon 2014
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
bystolic free trial coupon bystolic add on copay card
drug coupon cialis trial coupon
 
Gazete,  
       
Dergi No: 183 Hit : 4936 Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakk─▒nda Bilgi

Terakki Gazetesi

1868-1871 y─▒llar─▒ aras─▒nda ─░stanbul’da yay─▒mlanan siyasî gazete.
Hükümete uyar─▒ ve yay─▒m─▒ engelleme imkân─▒ veren Kararnâme-i Âlî (1867) dolay─▒s─▒yla bas─▒n hayat─▒n─▒n s─▒k─▒nt─▒l─▒ bir döneminde Ali Râ┼čid ve Diyarbekirli Filip Efendi taraf─▒ndan ç─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r. “Menâfi-i ┼čark─▒yye ve umûr-─▒ düveliyyeye dair Türk gazetesi” alt ba┼čl─▒─č─▒n─▒ ta┼č─▒yan Terakkî cuma ve pazar d─▒┼č─▒nda haftada be┼č gün ne┼čredilmi┼č, 23 Kas─▒m 1868 3 Ekim 1870 tarihleri aras─▒nda, büyük ve küçük ebatta, dört veya sekiz sayfa halinde toplam 441 say─▒ yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r. “Dâhiliye”, “Hâriciye” ve “─░lân” bölümlerinden meydana gelen gazetede yaz─▒lar─▒n ço─ču ba┼čl─▒ks─▒z bentler ┼čeklinde ç─▒km─▒┼čt─▒r. 257. say─▒s─▒nda yer alan Avusturya ─░mparatoru ve Macaristan Kral─▒ Fransuva’n─▒n foto─čraf─▒ ile de gazeteye görüntü malzemesi girmi┼čtir. Genellikle yaz─▒lar─▒n imzas─▒z ne┼čredildi─či gazetenin ba┼čl─▒ca yazarlar─▒ aras─▒nda Kemalpa┼čazâde Said (Lastik Said), Subhipa┼čazâde Âyetullah, Ebüzziyâ Tevfik ve ─░smâil Efendi ile Hayreddin imzas─▒n─▒ kullanan Leh as─▒ll─▒ Karski bulunmaktad─▒r. ─░mzas─▒na s─▒kça rastlanan Hayreddin’in “Hükümet ve Tebaa”, “Medeniyet ve Türkistan”, “Avrupa Mehâkiminin Sûret-i Te┼čkîli”, “Rumeli Demiryollar─▒”, “Asyâ-y─▒ Vustâî”, “Me’mûrîn ve Ahâli”, “┼×eyh ┼×âmil”, “Mekteb-i Sultânî”, “Devletin Borçlar─▒”, “Islahat”, “Nizâmâta Riayet”, “Gazete”, “Gazetecilikte Maharet” gibi makaleleri ç─▒km─▒┼čt─▒r. Ebüzziyâ Tevfik’in “Adam Yeti┼čtirmek”, “Hurûf-─▒ Osmânî’nin Islah─▒na Dair Baz─▒ Mütâlaat”, “─░mlâ-y─▒ Osmânî”, “Sokak Köpekleri” ve “─░stanbul’u ─░stilâ Eden Köpekler” gibi baz─▒lar─▒ tart─▒┼čmaya yol açan yaz─▒lar─▒ yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Bunlara “─░stanbul’un Yang─▒n Belâs─▒ ve Onun Çâre-i ─░ndifâ─▒”, “Süvey┼č Kanal─▒”, “Süvey┼č Cedveli”, “Nil’e Dair”, “Hubb-i Vatan”, “Akvâm-─▒ Kadîme-i Âlemin Mezâhib ve Âyîni”, “Cenâb-─▒ Allah’─▒n Varl─▒─č─▒n─▒n ─░sbât─▒ Beyân─▒ndad─▒r”, “─░lim ve Amel” ba┼čl─▒kl─▒ de─či┼čik yaz─▒lar da eklenebilir.
Asl─▒nda me┼črutiyet taraftar─▒ olan, medeniyet yolunda ilerleyebilmek için matbuat─▒n serbest olmas─▒ gerekti─činden daha ilk say─▒s─▒nda bahsedilen gazete Yeni Osmanl─▒lar’─▒n Londra’da ç─▒kard─▒─č─▒ Hürriyet gazetesinin dikkatini çekmi┼čtir. AlmanFrans─▒z muharebesi süresince Terakkî’de gerçek anlamda haber gazetecili─či yap─▒lm─▒┼č, ─░stanbul halk─▒ sava┼čtan günü gününe haberdar edilmi┼čtir. Ayr─▒ca Nâm─▒k Kemal’in Hürriyet’ten ayr─▒ld─▒─č─▒n─▒ ilân eden ve bu gazetede yay─▒mlanmad─▒─č─▒ için litograf bask─▒ ile ço─čalt─▒l─▒p da─č─▒t─▒lan 7 Ocak 1870 tarihli mektubu yap─▒lan tebli─č üzerine gazete sayfalar─▒na al─▒nm─▒┼čt─▒r (nr. 308, 8 Zilhicce 1286 / 11 Mart 1870).
Baz─▒ tercümelere de yer verilen gazetede Recâizâde Mahmud Ekrem’in Frans─▒zca’dan yapt─▒─č─▒ Mes prisons çevirisi 202. say─▒dan, Otto Hübner’in halk için ekonomi bilgileri içeren ve soru-cevap ┼čeklinde düzenlenen el kitab─▒, Dâr-─▒ ┼×ûrâ-y─▒ Askerî Levâz─▒m Dairesi muavini Midhat Bey taraf─▒ndan “Avâma Dair Ekonomi-Politik Mecmûa-i Sagiresi” ad─▒yla Frans─▒zca’dan çevrilerek 81. say─▒dan, ─░bn Battûta’n─▒n Seyahatnâme’sinin baz─▒ bölümleri “Anadolu’ya ve Dersaâdet’e Müteallik” ad─▒yla 109. say─▒dan itibaren tefrika edilmi┼čtir. Ayn─▒ ┼čekilde Chateaubriand’─▒n “Amerika’da Bir Gece”, Victor Hugo’nun “Müstakbel”, J. J. Rousseau’nun “Sokrat’─▒n Makalât-─▒ Hikemiyyesi’ne Dâir Ksenefon Nam ┼×akirdinin Risâlesi” adl─▒ yaz─▒lar─▒n─▒n tercümesine yer verilmi┼čtir. Gazetede ayr─▒ca Dâhiliye Nâz─▒r─▒ Rü┼čdü Pa┼ča’n─▒n mühürdar─▒ Sâmi Efendi’nin Hulâsatü'l-kelâm fî meâsiri'l-─░slâm adl─▒ eseri tefrika halinde ç─▒km─▒┼čt─▒r. Zaman zaman Terakkî ile Muhib gazetesi, Mecmûa-i Maârif ve Mümeyyiz dergileri gibi di─čer yay─▒n organlar─▒ aras─▒nda tart─▒┼čmalar cereyan etmi┼č, bunlardan ilki kar┼č─▒ tarafa hapis, Terakkî’ye de para cezas─▒ verilmesiyle sonuçlanm─▒┼čt─▒r. Terakkî, Arapça el-Cevâ’ib gazetesinden çevrilip yay─▒mlanan M─▒s─▒r meselesiyle ilgili bir yaz─▒ sebebiyle (nr. 286) 13 Aral─▒k 1869 16 ┼×ubat 1870 tarihleri aras─▒nda kapat─▒lm─▒┼čt─▒r. O dönemde ç─▒kan di─čer gazetelere göre daha aç─▒k ve anla┼č─▒l─▒r bir dilin kullan─▒ld─▒─č─▒ Terakkî bu tutumuyla dilin sadele┼čmesine yard─▒mc─▒ olmu┼čtur.
Türk bas─▒n tarihinde Terakkî’yi önemli k─▒lan hususlardan biri de ilk kad─▒n ve mizah gazetelerini ç─▒karm─▒┼č olmas─▒d─▒r. Terakkî ne┼čir hayat─▒na girdikten bir süre sonra yay─▒mlanmad─▒─č─▒ pazar günleri kad─▒nlar için Terakkî Muhadderât ad─▒yla bir ilâve ne┼čretmi┼čtir. 1869-1870 y─▒llar─▒nda k─▒rk sekiz say─▒ ç─▒kan bu ilâvede kad─▒nlar─▒n e─čitilmesi ve toplum içinde yeni bir kimlik kazanmas─▒n─▒n gere─či vurgulanmaktad─▒r. Kad─▒nlar─▒n toplumu yüceltici rolüne i┼čaret edilen gazetede k─▒zlar─▒n ö─črenim görmesinin önündeki engellerin kald─▒r─▒lmas─▒ istenmekte, ayr─▒ca ev idaresinden ve tutumlu ya┼čaman─▒n lüzumundan bahseden yaz─▒lara yer verilmektedir. 1870 y─▒l─▒ içinde, esas say─▒larla birlikte haftada bir genellikle arka yüzleri bo┼č ve birer yaprak halinde nükte ve hikâyelerden ibaret ilâveler veren gazete, kapat─▒lma cezalar─▒ ve Filip Efendi’nin Ali Râ┼čid’den ayr─▒lmas─▒ yüzünden eski hüviyetini koruyamam─▒┼čt─▒r. Yeni ┼čartlar alt─▒nda boyutlar─▒ ile içeri─či de─či┼čen ve yeni numaralar alan Terakkî bir süre Terakkî E─člence, Terakkî E─člencesi ad─▒yla mizah ilâvelerinin çizgisinde yay─▒m─▒n─▒ sürdürmü┼č, ard─▒ndan Terakkî E─člence, Letâif-i Âsâr ad─▒n─▒ alarak el de─či┼čtirmi┼čtir (1871). 1908 y─▒l─▒na kadar ─░stanbul, ─░zmir, Paris, M─▒s─▒r ve Bakü’de ayn─▒ isimle ç─▒kan ba┼čka gazeteler de bulunmaktad─▒r.

 

gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen

Yazar Kadrosu
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
bystolic generic name what is the generic for bystolic

─░leti┼čim Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
e-mail

Bas─▒m Bilgileri
Yay─▒nlayan Kurum / Matbaa
Yay─▒nland─▒─č─▒ ├ťlke
Yay─▒nland─▒─č─▒ ┼×ehir
Yay─▒na Ba┼člad─▒─č─▒ Tarih 1868
Yay─▒n─▒ Sona Erdi─či Tarih 1871
Yay─▒n Say─▒ Adedi

Fihrist
manufacturer coupon for bystolic bystolic savings card program bystolic savings card
abortion pills over the counter how much do abortions cost when is it to late to get an abortion
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill

Dergiye Kay─▒tl─▒ Makaleler
# Makaleler Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 30.10.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...