Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Altunizade İsmail Zühdü Paşa

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2842  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
1806 m Altunizade 1887 m
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Hattat, Mimar, Hat Sanatı, Mimarlık, Devlet Adamı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 2842 Hit : 5661 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Altunîzâde İsmail Zühdü Paşa

 

Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde önemli görevler alan bir devlet adamı.

 

Devrin büyük gemi tüccarlarından olan ve altın varakçılığı yapıp güzel sanatlar­la da ilgilenen Altunî Ali Efendi'nin oğ­ludur.

Fâtih Kurşunlu Medresesi'ni bi­tirdikten sonra babasından altın varak­çılığı, hattatlık, nakkaşlık ve yapı işlerini öğrendi.

1829'da babasının ölümünden sonra Enderun'a girdi ve aynı zamanda altmış dört parça gemiden oluşan tica­ret filosunun idaresiyle de meşgul oldu.

İki yıl sonra, Enderun'dan mezun olduğu sıralarda inşaatına başlanan Mekteb-i Tıbbiyye (eski Haydarpaşa Lisesi binası) ile Mekteb-i Sultanî'nin (Galatasaray Lisesi) bina eminliğine tayin edildi.

Daha sonra aynı görevi Dolmabahçe Sarayı, Zeytin-burnu Fişek Fabrikası ve Paşabahçe Şi­şe, Mum ve Kâğıt Fabrikası inşaatların­da da başarıyla yürütmesi üzerine, "ülâ sânîsi" rütbesi ile Dâr-ı Şûra-yi Askerî âzalığına getirildi.

Ayrıca kendisine "mi­mar ağalığı" unvanı verildi.

Ardından sı­rasıyla Ziraat Meclisi (1858), Nâfıa Mec­lisi (1859) ve Askerî Şûra âzalıklarına ge­tirildi.

1876'da I. Meşrutiyetin ilânında İstanbul mebusu oldu.

Bina emini ola­rak inşaatına nezaret ettiği önemli ya­pılar arasında, bugün İstanbul Üniversi­tesi ana binası olan eski Harbiye Nezâ­reti de bulunmaktadır.

 

Altunîzâde İsmail Zühdü Paşa çalış­kanlığı, dürüstlüğü ve bilhassa cömert­liği ile tanınmış servet sahibi bir devlet adamıdır.

Getirildiği görevler onun bu meziyetleriyle yakından ilgilidir.

Bugün bilinen hayır işleri arasında, 1865 yılın­daki büyük Hocapaşa yangınında harap olan on altı caminin tamir masraflarını karşılaması, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) üç taburluk bir gö­nüllüler alayı kurup askerlerinin bütün ihtiyaçları ile ailelerinin geçimini karşı­laması ve savaş sonunda malzemelerin tamamını Tophane'ye hibe etmesi (Altu­nîzâde Alayı adıverilen bu birliğin sancağı halen Altunîzâde Camii'nde muhafaza edil­mektedir) ve 1877 yılında Bulgaristan'dan gelen muhacirlere Şehzadebaşı'ndaki ko­nağını verip altı aylık masraflarını üst­lenmesi bulunmaktadır.

 

Ayrıca, Rus isti­lâsına karşı Osmanlılar'dan yardım iste­yen Kâşgarlılar'a askerî uzmanlar gönderildiği sırada, onun da Kâşgar'da bir arazi satın aldırıp üzerine bir kütüpha­ne yaptırdığı bilinmektedir.

Halen Üskü­dar'da adını taşıyan Altunîzâde mahal­lesindeki cami ile külliyesinin bazı bina­ları ise halka hizmete devam eder du­rumdadır. Savaş öncesi ve sonrası gös­terdiği bu faaliyetlerden dolayı kendisi­ne ikinci rütbeden Âl-i Osmânî nişanı ve­rilmiş ve kâğıt paranın kaldırılması ile ilgili olarak kurulan İlgâ-i Kavâim Komisyonu'nun reisliğine getirilmiştir.

Bu görevi sırasında şahsına ait 50.000 altın lira tutarında kâğıt parayı karşılığını al­madan hükümete vermiştir.

 

1880'de vezir rütbesiyle Ayan âzalığı­na, daha sonra da Muhacirin Komisyo­nu reisliğine tayin edildi.

Bu görevinde iken 1887'de külliyesinin karşısındaki konağında vefat etti.

Mezarı Altunîzâde Camii'nin naziresinde, mihrabın önün­dedir.

 

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
BA, Meclisi Umûmî, Dosya nr. 5; Sicill-i Os­mânî, IV, 387; Gövsa. Türk Meşhurları, s. 41 ; E. Taşkın Taşçıoglu, "Altunizâde İsmail Zühtü Paşa Hakkında Bir Belge", Milli Saraylar Sempozyumu Bildiri Özetleri, İstanbul 1984, s. 33-34; Orhan Erdenen, "Osmanlı Devri Mi­marları, Yardımcıları ve Teşkilâtları", Mi­marlık, sy. 27, İstanbul 1966, s. 15-18.

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 21.9.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...