Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el İktisad fil İtikad

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 835  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Gazali, Muhammed b. Muhammed el Gazali Akaid Arabça
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Baskı -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 835 عدد الزيارة : 14788 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Tehafütül Felasife
2 Nasihatül Müluk
3 Mizanül Amel
4 Miyarul İlm
5 Mişkatül Envar
6 Mihakkün Nazar fil Mantık
7 Mekasidül Felasife
8 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
9 Mearicül Kuds
10 Kitabül Erbain fi Usulid Din
11 Kavaidul Akaid
12 Kanunüt Tevil
13 İlcamül Avam an İlmil Kelam
14 İhyau Ulumiddin
15 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
16 Faysalüt Tefrika Beynel İslami vez Zendeka
17 Eyyühel Veled
18 er Risaletül Kudsiyye
19 el Veciz / الوجيز
20 el Münkiz mined Dalal
21 el Maksadül Esna
22 el Kıstasül Müstakim / القسطاس المستقيم
23 el İntisar li ma Vakaa fil İhyai minel Esrar / الانتصار لما وقع في الاحياء من الاسرار
24 el İktisad fil İtikad
25 el Hikme fi Mahlukatillah
26 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira
27 Cevahirul Kuran / جواهر القران

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Tehafütül Felasife
2 Mizanül Amel
3 Miyarul İlm
4 Mişkatül Envar
5 Mihakkün Nazar fil Mantık
6 Mekasidül Felasife
7 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
8 Mearicül Kuds
9 Kitabül Erbain fi Usulid Din
10 Kavaidul Akaid
11 Kanunüt Tevil
12 İlcamül Avam an İlmil Kelam
13 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
14 Eyyühel Veled
15 er Risaletül Kudsiyye
16 el Hikme fi Mahlukatillah
17 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب
1 Müellefat el Gazali / مؤلفات الغزالي
2 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
3 İmam Gazzaliye Göre Nefis ve Nefis Eğitimi
4 İmam Gazalinin Eğitim Anlayışı
5 İmam Gazali ve Nübüvvet Anlayışı
6 Gazzalinin Nesih Anlayışı
7 Gazzalinin Minhacül Abidin Adlı Eserinde Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirilmesi
8 Gazaliye Göre Yaratma
9 Gazaliye Göre Tanrı Hakkında Konuşmak
10 Gazalinin Kelam Anlayışında Delil ve Delil Türleri
11 Gazalinin Eğitim Görüşü
12 Gazalinin Düşünce Sisteminde Aklın Yeri
13 Gazalinin Ahlak Felsefesinin Psikolojik Temelleri
14 Gazalide Tasavvuf Felsefesi
15 Gazalide Siyaset Düşüncesi
16 Gazalide Kesb Kavramı
17 Gazalide İman Bilgi İlişkisi
18 Gazalide İlahi Adalet Düşüncesi
19 Gazalide Hidayet ve Dalalet Kavramları
20 Gazalide Din Devlet İlişkisi
21 Gazali ve İbn Rüşdde İmkan İmkansızlık ve Zorunluluk
22 Gazali Düşüncesinde İnsan Psikolojisine İlişkin Bulgular
23 Eleştiri ve şüphe Temelinde Gazalide Bilgi Meselesi
24 Creation and the Cosmic System al Ghazali & Avicenna
25 Aristotle and al-Ghazali
26 Al-Ghazālī on Divine Essence A Translation from the Iqtisād fī al-I’tiqad with Notes and Commentary
27 al Ghazzali on Repentance
28 al Ghazalis Contested Revival Ihya Ulum al Din and its Critics in Khorasan and the Maghrib
29 Al Ghazali The Mystic
30 Al Ghazali and the Ismailis A Debate on Reason and the Authority in Medieval Islam
31 al Ghazali and the Asharite School
32 al Ghazali Abstinence in Islam Kasr al Shahwatayn
33 A Moslem Seeker After God

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة
1 Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşde Göre İmkan Meselesi
2 Munkızın Bilgileri Işığında Gazzali ve Felsefe
3 Gazzali mi İbn Rüşd mü ?
4 Gazaliye Göre Nazari ve Tatbiki Siyaset
5 Gazaliye Göre Kuranın Tefsiri
6 Gazalinin Kurb Nazariyesinde Allahın Sıfatlarının Anlam ve Önemi
7 Gazalinin Eserlerinde Yahudiliğe Yaklaşımı
8 Gazali ve İbni Rüşde Göre Mucize
9 Gazali Felsefesinde Varlık ve Mertebeleri Bakımından Hadisler

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص
<

el-İktisâd fi'l-i'tikâd

Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) kelâma dair eseri.

İhyaü ulûmi'd-dîn'de adı geçen el-İktisâd'ın çeşitli yerlerinde Tehâfütü'l-felâsife, Miyârü'l-İlm, Mihakkü'n-nazar ve Fedâ'ihu'l-Bâtmiyye'ye atıfların yapılmış olmasına bakarak kitabın 488 (1095) yılı civarında yazıldığını söylemek mümkündür. Dört girişle (temhîd) dört ana bölüm (kutub) halinde düzenlenen eserin birinci girişinde kelâmın İslâmî ilimler arasındaki yeri ve önemi, ikinci girişte bu ilmin iman zaafına müptelâ olmuş kimseleri tedavi etmek için gerekli olduğu, üçüncüsünde kelâm ilmiyle meşguliyetin farz-ı kifâye oluşu, dördüncü girişte de konuların işlenişinde takip edilen metotlar üzerinde durulmuştur.

el-İktisâd'ın birinci bölümü zât-ı ilâhiyye konusuna ayrılmıştır. Burada Allah'ın varlığının ispatına yer verildikten sonra tenzîhî sıfatlara temas edilmiş, istiva ve nüzul gibi haberi sıfatların tenzih açısından değerlendirilmesi yapılmış ve rü'ye-tullah meselesi ele alınmıştır. Bölümün sonunda vahdâniyyet sıfatı üzerinde durulmuş, şirk nazariyelerine burhân-ı temânü' metoduyla cevap verilmiştir.
Eserin İkinci bölümünde Allah'ın sübûtî sıfatlarının kapsam ve özellikleri ayrıntılı biçimde açıklanmış, bu sıfatların zât ile kaim ezelî ve ebedî mânalar olması ve esmâ-i hüsnânın bunların her birine çeşitli açılardan delâlet etmesi gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm Allah'ın fiilleri hakkında olup burada önce vücûb, hüsün, kubuh, abes, sefeh ve hikmet terimleri açıklanmış, ardından bütün ilâhî fiillerin Allah'ın zâtına nisbetle cevaz statüsünde olduğu düşüncesinden hareketle kulların mükellef tutulması, onların iyi ve kötü davranışlarına mükâfat ve ceza verilmesinin Allah için sorumluluk ifade etmediği hususu ele alınmış, bütün ilâhî fiillerin hikmet çerçevesinde cereyan ettiği belirtilmiştir. Aynı bölümde vahiy tebliğinin ulaşmaması halinde dinî mükellefiyetin oluşmayacağı konusu da işlenmiş, bölümün sonunda nübüvvet müessesesinin genel konumuna temas edilmiştir. Eserin dördüncü bölümünde Hz. Peygamberin nübüvvetinin ispatı, sem'iyyât bahisleri, imamet ve tekfir meseleleri ele alınmıştır.
Gazzâlî'nin "mutaassıp bid'atçılara cevap teşkil etmesi açısından yeterli bir kitap" olarak nitelediği el-İktişâd isminden de anlaşılacağı üzere orta yoğunlukta bir eserdir. İhya'ü Ulûmi'd-dîn'in ikinci kitabı olan "Kavâ'idül akâid"e göre kelâm metoduna daha yakın olan el-İktisâd'ın bilhassa giriş bölümlerinde metodolojiyle ilgili olarak önemli bilgiler verilmektedir. Mantık kurallarının özellikle isbât-ı vâcib alanında uygulandığı ilk Sünnî eserlerinden biri olan el-İktisâd'da konular hem nakle hem akla dayanılarak ele alınmıştır. Kitabın sonunda, Mu'tezile ve Müşebbihe gibi itikadî mezhep mensuplarını yanlış tevillerinden dolayı tekfir etmekten kaçınmasının gerekliliği üzerinde durulması Gazzâlî dönemi açısından ayrı bir anlam ifade etmektedir.
İsmi Şîa kelâmcılarından ebu Cafer et-tusi'nin el-iktisad fima yete'allaku bi'l-itikâd (Necet 1399/1979) adlı eserini çağrıştıran el-İktisâd fi'l-itikad birçok defa basılmış ilmî neşri ise İbrahim Agâh Çubukçu ve Hüseyin Atay tarafından gerçekleştirilmiştir (Ankara 1962). Ayrıca herhangi bir nüsha belirtilmeden yapılmış bir neşri daha mevcuttur. Eser Kemal  ve Osman Zeki Soyyiğit tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Kitabı Miguel Asin Palacios İspanyolca'ya Abdurrahman Ebû Zâid İngilizce'ye al-Ghazali on Diuine Predicates and Their Properües, (Lahore 1970) çevirmiştir.
el-İktişâd'da yer alan konular üzerinde bazı müstakil çalışmalar da yapılmış olup bunların başlıcaları şunlardır. Serge de Beaurecueil, "Gazzâlî et S. Thomas d'Aquin: Essai sur preuve de l'existence de Dieu proposee dans 'Iqtisâd et sa compparaison avec les 'voies' thomistes Michael E. Marmura, "al-Ghazali on Bodily Resur-rection and Causality in Tahafut and the lqtisad a.mlf., "Ghazali's Chapter on Divine Povver in the tisad.


طبعات الكتاب
1. Baskı
الاسم el-İktisâd fi'l-i'tikâd
القياس Standart

دار النشر

Daru Kuteybe

مكان النشر

Beyrut

تاريخ النشر

2003
لغة الطبع Arabça
ميزات الطبعة Dr. İnsaf Ramadan Tahkiki
عدد الأجزاء والصفحات 95 sayfa
السعر 5 tl
البيان الاضافي
 
قائمة الموضوعات
2. Baskı
الاسم el-İktisâd fi'l-i'tikâd
القياس Standart

دار النشر

Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye

مكان النشر

Beyrut

تاريخ النشر

1983
لغة الطبع Arabça
ميزات الطبعة
عدد الأجزاء والصفحات 174 sayfa
السعر 5 tl
البيان الاضافي
 
قائمة الموضوعات
3. Baskı
الاسم el-İktisâd fi'l-i'tikâd
القياس Standart

دار النشر

el-Hikme

مكان النشر

تاريخ النشر

1994
لغة الطبع Arabça
ميزات الطبعة Muvaffak Fevzi el-Cebir Tahkiki
عدد الأجزاء والصفحات 235 sayfa
السعر 5 tl
البيان الاضافي
 
قائمة الموضوعات
4. Baskı
الاسم el-İktisâd fi'l-i'tikâd
القياس Standart

دار النشر

A. Ü. İ. F. Yayınları, Nur Matbaası

مكان النشر

Ankara

تاريخ النشر

1962
لغة الطبع Arabça
ميزات الطبعة Prof.İbrahim Agâh Çubukçu&Prof.Hüseyin Atay Neşri
عدد الأجزاء والصفحات 145 sayfa
السعر 5 tl
البيان الاضافي
 
قائمة الموضوعات

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 19.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...