Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el Mealim

المعالم

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1249  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Fahreddin er Razi Fıkıh
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Yazma - Baskı -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1249 عدد الزيارة : 5099 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Nihayet el Ukul fi Dirayet el Usul / نهاية العقول في دراية الاصول
2 Mefatihul Gayb / مفاتيح الغيب
3 Levami el Beyyinat Fi Şerhi Esmaillahi Teala ve es Sıfat / لوامع البينات شرح اسماء الله تعالى و الصفات
4 Kitab el Erbain fi Usuluddin / كتاب الاربعين في اصول الدين
5 el Muhassal - Muhassalu Efkar el Mutekaddimin ve el Muteahhirin / محصل افكار المتقدمين والمتأخرين
6 el Metalib el Aliye (el-Metalibül-aliye minel-ilmil-ilahi) / المطالب العالية
7 el Mealim / المعالم
8 el Mahsul / المحصول

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

el-Mealim  (Kitâbü'l-Meâlim fi'l-asleyn )
usûlü'd-dîn, usûl-i fıkıh, fıkıh, hilaf ve cedel konularına dair eser.

Kitabın adı kaynaklarda genellikle el-Me'âlim olarak geçmektedir.
Müellifin kendisi eserine isim vermemiş, içinde yer alan başlıklarda da "mealim" kelimesi kullanılmamıştır. Ancak kitabının baş tarafında eserin usûlü'ddîn, usûl-i fıkıh, fıkıh, hilaf, münazara ve cedel âdabı olmak üzere beş disiplini içerdiği ifade edilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki "el-meâlim" (işaretler) adı daha sonra kitap için uygun bir isim olarak kabul edilmiştir.

Fahreddin er-Râzî'nin yazmayı tasarladığı bu geniş eseri tamamlayıp tamamlamadığı bilinmemektedir; onun sözünü ettiği beş disiplinden sadece ilk ikisine ait metinler sonraki dönemlere intikal etmiştir. Bu sebeple kitabın el-Meâlim genel başlığından sonraki ismi içeriğine bağlı olarak değişmiştir.
Eseri İbnü'l-Kıftî Kitâbü'l-Meâlim fi'l-asleyn Safedî el-Meâlim fî usûli'ddîn ve'l-fıkh şeklinde kaydetmiş, İbn Hallikân ise Râzî'nin el-Meâlim başlıklı biri usûlü'ddîn (kelâm), diğeri usûl-i fıkıhla ilgili iki eserinin bulunduğunu belirtmiştir. Kâtib Çelebi, Fahreddin er-Râzî'ye el-Meâlim fî usûli'ddîn, el-Meâlim fî usûli'l-fıkh ve el-Me'âlim fi'l-kelâm olmak üzere üç ayrı eser nisbet etmiştir.
1. el-Me'âlim fî usûli'ddîn.
Kelâm konularını on bölüm (bab) halinde inceleyen eserin içeriğini bir girişten sonra ilâhiyyât, nübüvvet, âhiret ve imamet kısımlarına ayırmak mümkündür. Giriş mahiyetindeki ilk iki bölüm istidlale ağırlık veren bilgi bahsine ayrılmış, ardından bilgiye konu teşkil eden hususlar (mevcud-ma'dûm), vâcib-mümkin ve cevher-araz meselelerine temas edilmiştir. İlâhiyyât konularına ayrılan kısımda üçüncü bölüm olarak Allah'ın varlığı ve selbî sıfatları, dördüncü bölümde sübûtî sıfatlar, beşinci bölümde rü'yetullah ve tevhid, altıncı bölümde kader bahisleri işlenmiştir, el-Me'âlim'in yedinci bölümü nübüvvete ayrılmış olup burada Hz. Muhammed'in nübüvvetinin ispatı, genel anlamda mucizeye yöneltilen eleştiriler ve cevaplan, peygamberlerin vasıfları ve mi'rac gibi hususlar ele alınmıştır. Kitabın sekizinci bölümünde ölüm ötesi hayat konusuna bir giriş olmak üzere ruhun mevcudiyeti, bekası ve tenasühün imkânsızlığı üzerinde durulmuş, dokuzuncu bölümde haşr-i cismânî ve kabir azabından başlamak üzere âhiret halleri kısaca anlatılmıştır. Son bölüm imamete ayrılmıştır.
Eserin birçok nüshası mevcuttur.
el-Me âlim, ilk defa Fahreddin er-Râzî'ye ait el-Muhassal ile bu eserin Nasîrüddîn-i Tûsî'ye ait Telhis'inin kenarında Meâlimü usûli'ddîn başlığı altında basılmıştır ve Me'âlimü usûli'ddîn adıyla Semîh Dügaym (Beyrut 1992) tarafından yayımlanmıştır.
Köprülü Kütüphanesi'nde bulunan, Muhammed b. Ebû Bekir b. Cemâa'ya ait eserlerden oluşan bir mecmua içinde yer alan el-Muğnî fi'î-kelâm adlı risalenin el-Meâlim fî usûli'ddîn'den yapılmış bazı seçmelerden oluştuğu kaydedilmektedir.
İbn Amîre'nin el-Meâlim'e tenkidî mahiyette bazı fasıllar eklediği belirtilmektedir. Ayrıca İbnü'l-Lebbûdî'nin esere bir şerh yazdığı bu şerhe ait iki nüshanın Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunduğu  tesbit edilmiştir.
Kâtib Çelebi, el-Meâlim'in Cemâleddin Muhammed b. Abdülkerîm el-Halebî tarafından Umdetü'l-âlim fi'htisâri'î-Meâlim adıyla ihtisar edildiğini ,Bağdatlı İsmail Paşa da eserin Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed Halef b. Râcih el-Makdisî tarafından şerhedildiğini kaydetmektedir.
el-Me'alimin usûl-i fıkıh kısmını şerhettiği bilinen İbnü't-Tilimsânî'nin el-Me'âlim fi usûlü'ddîn e de bir şerh yazdığı tesbit edilmiştir.
Brockelmann, eser üzerinde Şia'ya mensup bazı âlimlerin de çalışmalar yaptığını haber vermektedir. Bunlardan Muhammed Taki Abdürrahîm'e ait Hidâyetü'l-müsterşidîn (fi şerhi uşûli Meâlimi'd-dîn) adlı şerhin bir nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
el-Meâlim fi usûli'ddîn, Nedim Mâcit tarafından Tâhâ Abdürraûf Sa'd'ın neşrine dayanılarak İslâm İnancının Ana Konuları: Meâlimu Usûli'd-Dîn başlığıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (Erzurum 1996).

2. el-Meâlim fî usûli'l-fıkh.
 On ana bölüm ve alt başlıklardan (mesele, fasıl) meydana gelen eserin ilk dokuz bölümünde sırasıyla dille ilgili hükümler, emir-nehiy, âm-hâs. mücmel-mübeyyen, peygamber fiilleri, nesih, icmâ, haber, kıyas ele alınmış, son bölümde ictihadda isabet, teadül, istishâb konulan incelenmiştir.
Fahreddin er-Râzî'nin bu eserde konulan ele alış tarzı, kelâmcıların metoduyla yazılmış diğer bir usûl-i fıkıh kitabı olan el-Mahsûl ile benzerlik gösterir. Muhalif görüş ve delilleri aktarıldıktan sonra ileri sürülen fikirlerin tartışması yapılmış, müellif kendi görüşünü de delilleriyle birlikte zikretmiştir.
el-Meâlim'in usûl-l fıkıh kısmının çeşitli kütüphanelerde ayrı bir kitap şeklinde düzenlenmiş pek çok yazma nüshası bulunmaktadır.
Âdil Ahmed Abdülmevcûd ve Ali Muhammed Muavvaz'ın müstakil bir eser olarak yayımladığı kitabın çeşitli âlimler tarafından şerhedildiği bilinmektedir.
Bunlar arasında İbnü't-Tîlimsânî, Alâeddin Konevî, İbn Kadı Asker Şerefeddin Ebü'l-Hasan Ali b. Hüseyin el-Urmevî ve Kâdî Şerefeddin İbrahim b. İshak el-Münâvî gibi şahsiyetler bulunmaktadır.
el-Meâlim ü usuli'l-fıkh'a Fahreddin er-Râzî'nin talebelerinden İbrahim b. Ali es-Sülemi'nin bir şerh yazdığı tesbit edilmiştir.
Eserin İbnü't-Tilimsânî'ye ait olan el-İmla alel Me'alim adlı şerhi üzerinde Mekke Câmiatü Ümmi'l-kurâ'da Ahmed Muhammed Sadîk tarafından bir doktora çalışması yapılmış (1407/1987), aynı şerh Âdil Ahmed Abdülmevcûd ve Ali Muhammed Muavvaz tarafından Şerhu'l Mealim fi usûli'l-fıkh adıyla iki cilt halinde yayımlanmıştır (Beyrut 1419/1999).


طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 28.9.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...