Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 90  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Küçük Hamdi Efendi 20. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Antalya/Elmalı 1878 İstanbul 27.05.1942
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Bakan, Dersiam, Müderris, Tefsir,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi, Ahlaki: Şabaniye,
       
Yazar No: 90 Hit : 8013 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Ruyeti Hilal Meselesi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Bediüzzaman Said Nursinin Nesh Konusuna Yaklaşımı
2 Elmalılı Muhammed Hamdi
3 Elmalılı M. Hamdi Yazırın Müteşabih Ayetleri Anlamaya Katkısı
4 Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsiri

Hayat Hikayesi

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 


1877 yılında Antalya'nın Elmalı kazasında doğdu.

Aslen Burdur'un Gölhisar kazasına bağlı Yazır Köyü'nden olan babası Numan Efendi, küçük yaşta köyünden ayrılıp Elmalı'ya gelmiş, orada okumuş ve Şer'iyye Mahkemesi'nde Başkatip olmuştu.

Annesi Fatma Hanım, Elmalı bilginlerinden Sarlar'lı Mehmet Efendi'nin kızıdır.

Dedeleri Mehmed, Bekir, Hasan ve Bedreddin efendiler ilmiye sınıfına mensuptu.

Soyadı kanunu çıkınca "Yazır" soyadını aldı.

Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk dönemi içinde yetişen İslâm âlimlerindendir.
İlk ve ortaöğrenimi ile İslâmî ilimlerden ön bilgilerini ve hafızlığını Elmalı'da tamamlayarak 1895"te İstanbul'a geldi ve Küçük Ayasofya Medresesine yerleşti.
Burada İstanbul Beyazıt Medresesinde Kayserili Hamdi Efendi'den ders ve icazet aldı.
Hocası Kayserili Hamdi Efendiye Büyük Hamdi Efendi denildiği için, kendisi de "Küçük Hamdi Efendi" diye anıldı.
Bakkal Arif Efendi ile Sami Efendi'den hat icazeti aldı.
1904 yılında girdiği ruus (ilmiye rütbesi) imtihanını kazandı.
Kendi çabasıyla edebiyat, felsefe ve mûsiki öğrendi. Mekteb-i Nüvvab'ı birincilikle bitirdiği 1905'te başlayarak İkinci Meşrutiyet'e kadar Bayezid Camii, Medrese-i Süleymaniye, Mülkiye Mektebi, Mekteb-i Nüvvab'da fıkıh, usûl-i fıkıh, mantık, vakıf hukuku dersleri okuttu.
Meşihat (Şeyhülislâmlık) Mektubî Kaleminde de görev aldı.
1908'de Dersiâmlığa yükseldi.
II. Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı Meclis-i Mebusanına Antalya mebusu seçildi.
II. Abdülhamid'in hal'inin gerektiğine dair fetva yazdı.
1915-17 yıllarında huzur derslerine muhatap olarak katıldı.
Daha sonra Şeyhülislâmlık Mektübî Kaleminde görev aldı.
Bu dönemde Darul-Hikmetil-İslâmiye üyeliği (1918) ve başkanlığı (1919)
ile Damat Ferid Paşa kabinelerinde iki defa Evkaf Nazırlığı, ayan üyeliğinde (1919) bulundu.
Evkaf nazırı iken ikinci rütbeden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi.
Süleymaniye Medresesi müderrisliğine yükseltildi.

İttihat ve Terakki örgütünün ilim bölümünde görev aldı
Cumhuriyet'in ilânı üzerine memuriyet yaptığı kurumlar lağvedilince açıkta kaldı.
Ayrıca Milli Mücadele aleyhinde olan Damad Ferid Paşa kabinelerinde görev aldığı için bu hükümetlerin kararlarından sorumlu  tutularak gıyabında idama mahkum edildi.

Kırk gün tutuklu kaldı, ancak Ankara İstiklal Mahkemesinde beraat etti.
Bu olaydan sonra İstanbul'daki evine dönerek ölümüne kadar inzivaya çekildi.
Sadece Metalib ve Mezâhib adlı tercüme eserini tamamlamakla meşgul oldu.
Prens Abbas Halim Paşa'nın teşvikiyle büyük bir Hukuk Kamusu (Sözlüğü),
TBMM'de alınan kararla kendisine yazması teklif edilen ünlü Kur'an Tefsiri'ni kaleme aldı.
Hak Dini Kur'an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeyi basardı.
Uzun süre müptelâ olduğu kalp yetmezliğinden Erenköy'de damadının evinde vefat etti.
Kabri, Sahrayı Cedid Mezarlığındadır.

Yirmiyi aşkın makalesi; Beyânul-Hak, Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde Küçük Hamdi veya Elmalılı Küçük Hamdi imzaları ile yayımlandı.
Geniş kültürlü, mütefekkir bir din âlimidir. Aynı zamanda sanatçı bir kişiliğe sahipti.
Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı.
Yazılarında genellikle sade Türkçe kelimeleri tercih etti, ancak ilmî ve dinî konulara ilişkin yazılarında ağır bir üslûp kullandı.
Mûsikiye de âşinâ idi.
Sülüs, nesih, talik ve celi türünde çeşitli levhalar yazdı.
Rik'a ve icazet hattında başarılı bulundu.

Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsiri en önemli eseridir.

Ona göre Kur'ân-ı Kerîm hiçbir dile hakkıyla tercüme edilemez.

Kur'an tefsirini, bir zaman için geçerli görülen belli ilmî ve felsefi görüşlerin sınırları içinde düşünmek yanlıştır.

Tefsirde hem rivayet hem dirayet metodunu kullandı.
Elmalılı İbn Cerir et-Taberi, Zemahşeri, Râgıb el-İsfahâni, Fahreddin er-Râzî, Ebû Hayyân el-Endelüsi, Şehâbed-din Mahmüd el-Âlüsî gibi belli başlı müfessirlerin eserlerinden faydalandı.
Tasavvufi konularda Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin kitaplarından alıntılar yaptı, fikirlerini bazen onayladı bazen eleştirdi.

Fıkhî konularda Hanefi kaynakları ile yetindi.

İctihad ehliyetine sahip, fıkıh ve usûl-i fıkıh alanında yetkindi.
Tasavvufla da ilgilendi. Şâbâniyye tarikatına mensup olduğu söylenir.

Ona göre, zühd ve takva, nefse eziyet etmek değil, onu itidal çizgisine çekmek anlamına gelir.
Vahdet-i vücûd düşüncesini Allah'ı yegâne vâcibül-vücûd, mâsivâyı da ona bağlı olan mümkün ve izafi varlıklar şeklinde anlamakta, ona göre sakınca yoktur.
Ancak bunların görüşleri vahiy gibi telakki edilmemeli, zahir ulemâsının her söylediği de mutlaka doğru görülmemelidir.


Eserleri:

İrşâdu'Ahlaf fi Ahkâmil-Evkaf (Mekteb-i Mülkiye için ders kitabı, 1914)

Tahlil-i Tarih-i Felsefe-Metâlib ve Mezahib (Maba'de't-Tabia ve Felsefe-i İlahiyye, Paul Janet-Gabriel Seailles'ten çeviri, 1926, latin harfleriyle, 1978)

Hz. Muhammed'in Dini İslâm (Anglikan Kilisesinin sorularına şeyhülislamlık adına verdiği cevaplar, Tefsirinin sonraki baskılarının baş tarafına eklenerek yayımlandı, 1979)

Hak Dini Kur'an Dili-Yeni Mealli Türkçe Tefsir (9 cilt, 1935-38)

İstintaci ve İstikrâî Mantık (Alexander Bain'den, ders notları)

read here read read
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    
1. Sami Efendi

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Ebül'ulâ Mardin / Huzur Dersleri (1966), Hikmet Bayur / İbadet Dili (Necati Lugal Armağanı, 1968), Mücel-lidoglu Ali Çankaya / Yem Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. n, 1968); Fahri Gökcan / Commentaire du Coran par Elmalılı (doktora tezi, Faculte des Lettres et Sciences Humaines, Paris, 1970), İsmail Kara/ Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi (1986), İsmet Ersöz / Elmalık Mehmed Hamdi Ya-zır ve Hak Dini Kur'an Dili (doktora tezi, 1986, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Vehbi Vakkasoğlu / Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Tercüman, 29 Nisan-2 Mayıs 1987), Elmalık Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu (tebliğler, 1993), Yusuf Şevki Yavuz / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, 1995, sayfa: 57-58-59-60-62), Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002), Vehbi Vakkasoğlu / Osmanlıdan Cumhuriyete islâm Âlimleri (2002).
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 24.7.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...