Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Tahir Olgun ( Tahirül Mevlevi )

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 878  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Tahirü'l Mevlevî
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Taşkasap / istanbul 1877 ? 1951
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Hoca, Yazar, Öğretmen, Edebiyat Araştırmacısı,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Mevlevi,
       
Yazar No: 878 Hit : 6161 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi
2 Nisabül Mevlevi Tercümesi

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Tahir Olgun   (Tahirü'l Mevlevî )

 
Tahirü'l Mevlevî dışında
Tahir Saffet adını da kullandı.
Hekimbaşı Ömer Efendi okulunda ilköğrenim gördü.

Gülhane Askeri Rüştiyesi (ortaokul), Menşe-i Küttâb-ı Askeriye Okulu mezunu.

Bâb-ı Seraskerî'de memurluğa başladı.
Buradaki memurluğu süresince Fâtih dersiamlarından (halka ders vermeye yetkili cami imamı) Filibeli Mehmed Râsim Efendi ve Mesnevîhan Mehmed Es'ad Dede'nin derslerine devam etti.

1893 yılında Es'ad Dede'den icazetname (yeterlilik) aldı.

 

1894'te Şeyh Osman Salâhaddîn Dedezâde Şeyh Ebul-Burhân Mehmed Celâleddîn Dede Efendi'ye bağlanarak Mevlevî oldu.

Es'ad Dede ile hacca gitti.

Hac yolculuğu sırasında Kadiri ve Rufai tarikatlarından birer icazetname aldı.

13 Ocak 1896'da Bâb-ı Seraskeriden istifa ederek 17 Ocak 1896'da Yenikapı Mevlevihânesinde çileye (inziva) girdi.
Çilesini tamamladıktan sonra Beyazıt'ta Tahîr Dede Kütüphanesi adıyla bir sahaf dükkanı açtı ve burada bâzı Mevlevi büyüklerinin eserlerini yayımladı.

O dönemde yayınına ara verilen Resimli Gazeteyi (1899) çıkardı.

Çeşitli bakanlıklarda memurluk yaparken çeşitli özel ve resmî okullarda da Fars dili, Türk edebiyatı ve tarih dersleri verdi.

Darüşşafaka Lisesinde otuz altı, Kuleli Askeri Lisesinde on yıl öğretmenlik yaptı.

Fâtih Camii Mesnevîhanlığı görevinde bulundu (1923).
Nekregû (daha sonra Nekregû ile Pişekâr) adlı gazetede başyazar olarak Tahir Saffet imzasıyla mizahî yazılar yazdı.

Daha sonra yazıları; Beyânül-hak, Sırâtımustakîm, Sebilürreşad vd. dergilerde yer aldı.

Son yıllarında İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonunda görev alarak Türkçe yazma divanların kataloglara geçirilmesinde büyük emeği geçti.

Divan şiiri geleneğine uygun şiirler de yazmış, Mahfil adlı bir dergi çıkarmıştı (1920-26, 68 sayı).

 Edebiyat tarihi konularında yaptığı araştırmalarıyla tanındı.
"Süleymâniye camiinde Kubad Çavuş adlı bir şahsa âid bulunan mesnevî-hânlık cihetinin ehline tevcihi için Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından 1947'de bir imtihan açılmış, Tâhir'ül-Mevlevi de o imtihanda davet üzerine mümeyyiz sıfatıyla bulunmuştu.

İmtihana girenlerden hiç biri muvaffak olamadığı halde bunlar arasında bulunan Cemâleddin adlı bir şahıs İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu ve vaiz olduğunu öne sürerek mesnevîhânlık cihetinin kendisine âid olduğu hususunda iddi'â ve ısrar etti.

Bunun üzerine Tâhir'ül-Mevlevî 10 Aralık 1947 tarihli bir istida ile Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak adı geçen ciheti fahrî olarak idâme ettireceğini bildirdi ve bir müddet sonra Süleymâniye camiinde Mesnevi takririne başladı (29 Mayıs 1948)


"Tâhir'ül-Mevlevi'nin tam bir vukuf ve selâhiyetle Mesnevi'nin birinci cildinden itibaren devam ettirdiği dersler o yıllarda fevkalâde alâka uyandırmış seçkin bir cemaat tarafından titizlikle takip edilmişti.

Reşid Mazhar Ayda, Tâhir-ül Mevlevi'nin vefatının sene-i devriyesi münâsebetiyle kaleme aldığı bir yazısında üstadın türlü cephelerini anlatırken Süleymâniye camiindeki Mesnevi dersleri hususunda şu ifâdeleri kullanıyor:
"'(...) Mesnevî'yi takrir ederken söylediği bâzı derin sözler 'arif olmayan bir kimsenin ağzından çıkacak sözler değildi. /.../ Mesnevi derslerine her tabaka halk geldiği için, takrir herkesin anlayacağı bir lisanla olurdu. Fakat hemen hemen her derste rahmetli üstad karşısındakileri unutur, felsefe, ilm-i kelâm ve tasavvuf âlemine geçer, târihten, Arap, Iran ve Türk edebiyatlarından misaller getirir, dinleyenleri vecd içinde mest edip bırakırdı.' (İslam Yolu, sayı: 6, 11.11.1948-9 Muharrem 1968)"     (Atillâ Şentürk)

 

 

BAŞLICA ESERLERİ:

 • Mir'at-ı Hz. Mevlâna (manzum, 1899),
 • Divânçe-i Tahir (1902),
 • Divân-çe-i Fârisî-i Tâhir,
 • Dîvân-t Tâhir'ül-Mevlevî (1945 yılına kadar olan şiirle­rini topladığı Divan'ı), Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî 2 (1945 yılından sonra yazdı­ğı şiirleri içeren Divan'ı), Cengizb ve Hülâgü Mezalimi (1906),
 • Amüzgâr-ı Fârisî (1906),
 • Nazım ve Eşkal-i Na­zım (şiirde ölçü üzerine, 1913),
 • Aşık Çelebi Tezkiresi ve Şâir Zâti (1920),
 • Edebiyat Târihimize Dâir Manzum Bir Muhtıra (edebiyat tarihi, Tanzimat'a kadar, 1931),
 • Edebiyat Lügati (Ede­biyat Lügati Komisyonundaki çalış­malarını içerir, 1936, gen. 2. bas. K. Edip Kürkçüoğlu tar. 1973),
 • Fuzuliye Dair (1936),
 • Nev'î ve Suriye Kasidesi (1937),
 • Bakî'ye Dair (1938),
 • Bursalı Gazâlî Hallâc-ı [1944},
 • Mansur'a Dâir (1945),
 • Germiyanlı  Şeyhî ve Harnâmesi (1949),
 • Mesnevi Dersleri (1949),
 • Asr-ı Saadette Müslümanlığın Mede­niyete Hizmetleri (ölümünden sonra, Abdullah Sert tar. 1974),
 • Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mah­kemeleri (1992),
 • Tahir Olgun - Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar (yay. haz. Cemal Kurnaz, 1995),
 • Tahir Olgun - Çilehâne Mektupları (yay. haz. Cemal Kurnaz -Gülgün Erişen, 1996).

 

 

link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Tâhir'ül-Mevlevî / Matbuat Alemindeki Hayatım (1926), Sadettin Nûzhet Ergun / Türk Musikîsi Antolojisi (1943), İslam Yolu (sayı: 6, 9
read here wifes that cheat unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 30.7.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...