Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmet Hamdi Akseki

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 518  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Güzelce / Akseki 1887 Ankara 9 Ocak 1951
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Hoca, Diyanet İşleri Başkanı, Müderris,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Osmanlıca, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 518 Hit : 4070 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Ruh ve Bekayı Ruh.
2 Pey­gamberimizin Vecizeleri
3 Mezahibin Telfiki ve İslamın Bir Noktaya Cemi
4 İslam Dini

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ahmet Hamdi Akseki
Köyünde ve Ödemiş'te medrese öğrenimi gördü.
Yükseköğrenim görmek için geldiği (1905) İstanbul'da Bayındırlı Muhammed Şükrü Efendi'den İslâmi ilimler, Mehmed Akiften Arap edebiyatı dersleri aldı.
Darülfünun Ulûm-ı Aliyye-i Diniye bölümünde üç yıl okudu. Darü'l-Hilafeti'l-Aliyye Medresesini (1941) ve Medresetül Mütehassisîn'in felsefe-kelâm ve hikmet bölümünü birincilikle bitirdi (1918), burada dersiâmhğa yükseldi.
Öğrencilik yıllarından başlayarak Heybeliada Mekteb-i Bahriyede din ve ahlâk dersleri okuttu (1916).
İstanbul'un çeşitli camilerinde kürsü şeyhliği yaptı.
Medresetül İrşad, ibtidâi Dahilîde tarih felsefesi, psikoloji dersleri verdi.
Millî Mücadele yıllarında Anadolu'da verdiği vaazlarla Kuva-yı Milliyeyi destekledi.
Ankara Lisesinde öğretmenlikten (1921–23) sonra Şer'iye ve Evkaf Vekâleti Tedrisat Umum Müdürlüğü (1922–24) gözesinde bulundu.
Kısa bir süre Darülfünun ilahiyat Fakültesi hocalığının ardından Diyanet Reisliği Müşavere Heyeti üyeliğine seçildi.
1925 yılında, Tarikat-i Salahiye Cemiyetine üye olup faaliyetlerine katılmak iddiasıyla İstiklal Mahkemesinde yargılandı, beraat etti.
1939'de Diyanet'te başkan yardımcılığı yaptı.
1947'de Diyanet İşleri başkanı iken Ankara'da öldü.
Ankara Cebeci Askeri Mezarlığına gömüldü.
Makaleleri 1908'den itibaren çıkmaya başlayan Sırat-ı Müstakim ve devamı Sebilürreşad ile Mahfel gibi dergilerde yayımlanmıştır. Diyanette görev yaparken M. Hamdi Elmalı'n, Hak Dini Kur'an Dili tefsiri ile Tecridi Sarih Tercümesi ve Şerhi'nin basımın da emeği geçti.
İlmihal bilgileri ve İslâm Dini adlı eseri Cumhuriyet tarihinde en çok basılan kitap oldu
ESERLERİ:

 • Mezahibin Telfiki ve İslamın bir Noktaya Cem'i (Reşid Rıza'dan çeviri 1970),
 • İslâmın Bir Noktaya Cem'i (Reşid Rıza'dan çeviri 1970, İslâm'da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri adıyla H. Karaman tar. 1974),
 • Bilinmesi Elzem Hakikatlar (1916),
 • Ulema-ı Islâmiye'den Bir Sual ve Abdullah Guvilyam Efendi'nin Cevabı (1916),
 • Dinî Dersler (3 kitap 1920, 1921, 1923),
 • Hatemü’l Enbiya Hakkında En Çirkin Bir İddianın Reddiyesi (Garanik meselesi hakkında Hoca Rasim Avni Efendi'ye cevap, 1922; Garanik Efsanesi adıyla, 1998)
 • Ahlâk Dersleri (1924, latin harfleriyle 1968),
 • Askerin Din Dersleri (1925, Askere Din Kitabı adıyla 1944),
 • İslâm Dini Fıtrîdir (1925),
 • Köylüye Din Dersleri (1928),
 • Vel'Asr Sûresinin Tefsiri (1928; yeni bas. 1998),
 • İslâm (1928),
 • Müslümanlıkta İktisadın Ehemmiyeti (1932),
 • İslâm Dini (1933),
 • Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve Müslümanlık (1934),
 • Tayyare ve Kuvvet, Yeni Hutbelerim (2 cilt, 1936–37, 1966),
 • Ramazan Armağanı (1937),
 • Yavrularımıza Din Dersleri (2 kitap, 1941, 1948),
 • İslâm Fıtrî ve Tabiî ve Umumi Bir Dindir I- Din ve İslâm Hakkında Umumî
  Fikirler (c. 1. 1943, c. 2, H. T. Feyizli Tarih, 1918),
 • Peygamberimizin Vecizeleri (1945),
 • Hicri 1366, M. 1947 Yılı Ramazan-ı Şerif Münasebetiyle Dinî Bir Konuşma (1947),
 • Namaz Surelerinin Türkçe Tercüme ve Tefsiri (1949),
 • Öğretmen ve öğrencilere Yardımcı Açıklamalı Din Dersleri (2 kitap. 1949),
 • Din Dersleri (ilkokullar için 2 kitap, 1949),
 • Sabık Diyanet İşleri Reisi Merhum Ahmed Hamdi Akseki'nin Ramazan-ı Şerif Münasebetiyle Müslümanlara Hitabı (1952).
 • Ondört Asır Evvel Doğan Güneş Peygamberimiz Hazreti Muhammed (1954),
 • Prophet Muhammed (1956).
 • A Study on Prophet Muhammed (2. Bas. 1959).
 • İslam Aleminin Gerileme Sebepleri İslâmıyet ve Terakki (G. Riviore'dençeviri. 1966)
 • Müslümanlara Büyük İlmihal (197İh Bulgaristan Mektupları (2000).

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Veli Ertan / Ahmed Hamdi Akseki'nin Hayatı Eserleri ve Tesirle (1966), Süleyman Hayri Bolay / TDV Isı. Ansiklopedisi (c. 2. 1989). Vehbi Vakkasoğlu / Osmanlıdan Cumhuriyete İslam alimleri (2002).

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 26.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...