Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Hüseyin Kamil Efendi (Tireli)

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4545  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Tire 1864
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Darul Hikmetil İslamiyye - İstanbul - Süleymaniye Medresesi -    
Görevi Uzmanlık Alanı
Müderris, İmam, Fıkıh,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca,
       
Yazar No: 4545 Hit : 2826 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Hüseyin Kamil Efendi (Tireli)

Müderrislerden Mehmet Ali Efendi’nin oğludur. H. 1281/1864—1864 yılında,Tire’de doğmuştur.
Tire’de Rüştiye’yi okuyup, Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiştir.
[1]
Ağa Camii Müderrisi, Adanalı-zade Hacı Mehmet Salâhî ve Yatsuyol Müderrisi Hüseyin Avni efendilerden ders almıştır.
Daha sonra İstanbul’a gelerek Meşîhat Müsteşarı, Ödemişli Mustafa Efendi’nin derslerine katılmış ve icâzet almıştır.
Mekteb-i Nüvvab’a kayıt yaptırıp, Muharrem 1313/Haziran- Temmuz 1895’te, buradan mezun olmuştur.
[2]
Bu okuldan mezun olduktan sonra 2 Nisan 1312/14 Nisan 1896 tarihinde, Kırkağaç Niyabeti’ne tayin olmuş, daha sonra Avrethisarı, Hakkâri Sancağı, Humus Livası ve Üsküdar Sancağı’nda, bu görevi yürütmüştür.
Yemen Tedkik-i Vesâik-i Şer’iyye memurluğundan sonra,
31 Mayıs 1330/13 Haziran 1914’da Meclis-i Tedkikât-ı Şer’iyye Reisliğine tayin olmuştur.

17 Temmuz 1332/30 Temmuz 1916 tarihinde, Meşîhat Müsteşarlığı’na atanmıştır.
Bir süre Medrese-i Süleymaniye’de Hanefî Fıkhı müderrisliği yaptıktan sonra,
12 Eylül 1334/1918 tarihinde Sürre-i Hümayûn imamlığına tayin olmuştur.
[3]
14 Eylül 1334/1918 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye başkanlığına tayin olmuştur.
[4]
25 Kânun-ı Sânî 1335/1919’da Adliye Nezâreti’nce bir memuriyete atanmak üzere, Dâru’l-Hikmeti’l- İslâmiye başkanlığı görevinden alınmıştır.
[5]

Hüseyin Kamil Efendi’ye 1325/1909- 1910’da İzmir pâyesi ve 1332/1916-1917’de ise Haremeyn-i Muhteremeyn pâyesi verilmiştir.
14 Şubat 1336/1920’de ise, birinci dereceden Mecidî nişanı almıştır.
[6]
İkinci Meşrutiyet döneminde, dördüncü devre İstanbul mebusu seçilmiş,
11 Nisan 1336/1920’de Meclisin feshi ile bu görevi bitmiştir.
[7]
14 Mart 1925 tarihinde, Mahkeme-i Temyiz Hukuk Dairesi başkanlığını yürüten,
[8] Hüseyin Kamil Efendi’nin ölüm tarihi hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

“Keşfu Hakayıki’r-Rumuzat fi Şerhi Dibaceti ’t-Tasavvurat” adıyla Arapça bir eseri yayınlanmıştır.
[9]
Hüseyin Kamil Efendi’nin, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de görev yapar iken, bu kurumun neşriyâtı içerisinde herhangi bir çalışması yer almamıştır.[1]    Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 137.

[2]    Sadık Albayrak, A.g.e., c. II, s. 138-139; Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, s. 177.

[3]    Dosya No: 137.

[4]    Cerîde-i İlmiye, S. 39, s. 1168.

[5]    BOA, BEO, Defter No: 532, Belge No: 36137.

[6]    Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. II, s. 140.

[7]    Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 68.

[8]    Sadık Albayrak, A.g.e., c. II, s. 140.

[9]Sadık Albayrak, A.g.e. , c. II, s. 139.

click here dating for married men married affairs

Dipnotlar
[1] Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 137. [2] Sadık Albayrak, A.g.e., c. II, s. 138-139; Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, s. 177. [3] Dosya No: 137. [4] Cerîde-i İlmiye, S. 39, s. 1168. [5] BOA, BEO, Defter No: 532, Belge No: 36137. [6] Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. II, s. 140. [7] Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 68. [8] Sadık Albayrak, A.g.e., c. II, s. 140. [9]Sadık Albayrak, A.g.e. , c. II, s. 139.
click here click married affairs

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 14.6.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...