Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Rıza Efendi (Köseoğlu)

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4523  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Muğla 1861 İstanbul 31.03.1943
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Darul Hikmetil İslamiyye - İstanbul -    
Görevi Uzmanlık Alanı
Müderris, Fıkıh,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İtikadı: ,
       
Yazar No: 4523 Hit : 2228 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ali Rıza Efendi (Köseoğlu)

1277/1861-1862 senesinde, Muğla’nın Bali Hoca Mahallesinde doğmuştur.

Babası Köse Kadı-zâde Yusuf Ziya Efendi’dir.
Muğla’da iptidaî ve rüştiye tahsilini tamamlamış ve Kurşunlu Camii Medresesi Müderrisi Muhammed Zeki Efendi’den ders okumuştur.
1301/1885-1886 tarihinde, 24 yaşında iken icâzet almıştır.
İstanbul’a gelerek dönemin büyük âlimlerinden Hoca Kerim Efendi ve Mahmut Neşet Efendi’den ders alarak ikinci icâzetnâmesini almıştır.
1305/1889-1890 tarihinde, Fatih Camii’nde ders vermeye başlamış ve bu dönemde Fetvahanede memur olarak çalışmıştır.
[1]

Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliyye Medresesi’nin kuruluşundan sonra burada Hanefi Fıkhı Müderrisliği’ne tayin olmuştur. Bu medresedeki görevinin yanı sıra, Süleymaniye Medresesi’nde Eşbah ve Hidâye, Medresetü’l-Kuzât’da Dürer okutmuştur.
[2]
21 Mayıs 1304/2 Haziran 1888 tarihinde, girmiş olduğu Fetvâhâne-i Âlî Pusula Odası’na mülâzemet, müsevvitlik, mükayyitlik, mümeyyizlik gibi mertebeleri aşarak, 1328/1912-1913’de, İlamâtı-ı Şer’iyye müdürlüğüne atanmıştır.
30 Mart 1331/12 Nisan 1915 tarihinde ise, Meclis-i Tetkikât-ı Şer’iyye azalığına,
5 Ağustos 1332/ 18 Ağustos 1916’de ise, Fetvâ Emaneti’ne tayin olmuştur.
[3]
10 Ağustos 1334/1918 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye reis vekâletine, daha sonra da bu göreve asaleten atanmıştır.
[4]
31 Kânun-ı Evvel 1334/1918 tarihinde, Huzur Derslerine Mukarrir olarak katılmış ve üç yıl kadar bu vazifeyi sürdürmüştür. Bu dönemde, Anadolu Kazaskerliği Pâyesi almıştır.

1927 yılında Fetvâ Emaneti’nden yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.
31 Mart 1943 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi olduğu dönemde, bu kurumun neşriyâtı adı altında herhangi bir çalışması yayınlanmamıştır.

Eserleri :

-et-Tersîm fi’t- Taksîm,
-el-Kavlu Sedid fi’n-Nefyi ve’t-Takyid’,
-Seyfü’l-Cellat ala Re’si min Hata- i Damad’,
-Takrirü ’l-Beyyinat fi Tefsiri ’s-Sitti mine ’l-Ayât’,
-Tahriru’l-Kavli’l-Enfa fi Tefsiri’l-Ayâti’lErbad’,
-el-Mevaidu’ş-ŞehiyyefiMesaili’l-Fıkhiyye”,
-el-lstiarefi Takriri’l-lstiare .
 
[1]    Ebu’l-ula Mardin, Huzur dersleri, c. II-III, İstanbul, 1966, s. 167-168.
[2]     Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. IV, s. 364.
[3]    Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 168.
[4]    Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1144.
<
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated

Dipnotlar
[1] Ebu’l-ula Mardin, Huzur dersleri, c. II-III, İstanbul, 1966, s. 167-168. [2] Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. IV, s. 364. [3] Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 168. [4] Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1144.
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.6.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...