Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Muhammed Ebul Huda es Sayyadi

ابو الهدي الصيادي الرفاعي

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4510  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Ebu'l-Huda
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Haleb 1849 İstanbul 1909
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Tasavvuf Şeyhi, Allame, Kadıasker, Siyasetçi, Devlet Adamı, Tasavvuf,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: , Ahlaki: Rufai,
       
Yazar No: 4510 Hit : 5704 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Ruhul Hikme / روح الحكمة
2 Medeniyeti İslamiye Risalesi Tercümesi
3 Dair Reşad Li Sebilil İttihad veI İnkıyad / داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Ebul Hudanın Hayatı ve Saraya İntisabı
2 Ebul Huda es Sayyadinin Eserleri

Hayat Hikayesi

Muhammed Ebû’l-Hüdâ es-Sayyâdî Şeyh Seyyîd  

İkinci Abdülhamit devrinin önde gelen yöneticilerindendir. Halep’lidir.  Sayyadi ailesine mensuptur. Osmanlı bürokrasisinde şeyhülislamlıktan önce en yüksek dini mevki olan Rumeli Kazaskerliği’ne kadar yükselmişti.

Abdülhamit Han’ın en yakınlarından biri oldu. Özellikle Arabistan sorunlarında danışmanlık yaptı.

II. Abdülhamid’in danışmanı Şeyh Seyyîd Muhammed Ebû’l-Hüdâ es-Sayyâdî, aynı zamanda bir Rıfai şeyhiydi.

Ebû’l-Hüdâ es-Sayyâdî’nin asıl adı “Muhammed” olup, künyesi “Ebû’l-Hüdâ”dır. Irak ve Sûriye’de “Sayyâdî” nisbesiyle bilinen kabileden olduğu için “Sayyâdî” denilmiştir.

1849-50 yılında Sûriye’de, Ma’arratü Nu’man bölgesindeki Hanşeyhûn kasabasında dünyaya geldi. Nesebleri Hz. Hüseyin Efendimize (r.a.) ulaşmaktadır. Babası Rifâîyye tarîkatına mensup Şeyh Hasan Vâdî’dir. Babasının etkisiyle Halep Şeyhü’l-Meşihat dâiresinin şeyhi Seyyîd Alî ibn Hayrullah es-Sayyâdî‘ye bağlanmış ve kendisine Rifâîyye tarîkatı icâzetnâmesi ve hilâfeti verilmiştir.

 

Abdülhamid’in en yakın danışmanlarındandı

Daha sonra önce Halep, Bağdat ve Diyarbakır‘da ‘Nakîbü’l-Eşrâf’lık görevlerinde bulunmuş, ardından 1876 yılında İstanbul’a gelerek Sultân II. Abdülhamid Han’ın yakınları arasına katılmış ve ‘Şeyhü’l-meşâyihlik’ vazifesini üstlenmiştir.

Bu hızlı yükselişini çekemeyen çevreler tarafından padişaha şikâyet edilmiş ve bir müddet gözetim altında tutulmak üzere memleketine gönderilmiştir. Ancak kendisini tutan hükümdar tarafından tekrar İstanbul’a davet edilmiş ve ilmîye rütbelerini sırasıyla geçerek Rumeli Kazaskerliği’ne getirilmiştir.

1878’de İkinci Meclis-i Mebusan’a Halep temsilcisi olarak girmiş, meclisin feshiyle padişahın danışmanı olarak sarayda kalmıştır. Arapları iyi tanıması, onlara yönelik politikalar üreten siyasi kabiliyet ve becerileri nedeniyle padişahın itimat ettiği yakın danışmanlarından olmuştur.

 

Yaklaşık yirmi sene boyunca Hilâfet ve İslâm birliği için çalışmış, hükümdara destek olmuş, Suriye’deki karışıklıklara müdahil olarak fikirleri ve nüfuzu ile bu karışıklıkları engellemiştir.

Aynı zamanda Tercümân-ı Hakîkat’de Araplar’a hitap eden makaleler kaleme almıştır.

 

Şeyh Ebû’l-Hüdâ Efendi, II. Meşrûtiyet’in ilânından sonra, Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nde görevli oğlu Hasan Halit ile beraber hafiyelik suçlamasıyla tutuklanmıştır.

 

Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesinden az bir zaman önce, geçirdiği uzun bir hastalığın ardından Şubat 1909’da Büyükada’daki köşkünde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

 

Naaşı çok kalabalık bir cemaat ile Eyüp’te Yahyâ-zâde Tekkesi yanındaki Ebû’l-Hüdâ Kütüphânesi’nde bulunan türbeye defnedilmiştir.

 

Kabri Eyüp’den Haleb’e nakledildi .1964 yılında kabri açılarak cesedi, Halep’te Halep kalesine muntazır Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Evkaf Müdürlüğü binası içindeki türbeye nakledilmiştir.

Eserleri :

Da’i’r-Reşâd Li Sebili’l-İttihad ve’I-İnkıyâd

Ruhu’l-Hikme

Medeniyet-i İslamiye Risalesi Tercümesi

Hidayetü’s-Sâ’i bi sulûk-i Tarikat-i el-Gavs er-Rifai, ( Ali Bey matbaası), 113 s. İstanbul, 1873: Cisrü Şuğur’da Nâkibü’l-Eşraf iken 1873 tarihinde yazılmıştır.

El-feyz el-Muhammedi ve'l-Meded el-Ahmedi, (Matbaatü’l-Cevâib), 207 s, Konstantiniyye, 1298 H: 1881

Tarikii’s-Savab fisalat ala’n-Nebi, , 72 s, İstanbul 1302 H

Sabahe ’l-Münîr, 32 s, Mısır 1300 H: 1883

El-Fecri’l-Münîr, (Bulak Matbaası), 94 s, Mısır, 1300 H:

Kîladetü’l-Cevâhir fi zikre’l-Gavs er-Rifai Etba’ihi’l-Ekâbir, 487 s, Beyrut 1301 H:

Dava’üş-Şems, (Hacı Muharrem Efendi Matbaası), 161 s, İstanbul, 1301 H: 1884

Risale fi Hakk-ı Hadis el-Mütevâtir. 12 s, Beyrut 1301 H: Yine aynı tarihte (1884) Beyrut

El-înaye er-Rabbaniye fi mülahhas et-Tarika er-Rifaiyye, 43 s, İstanbul 1301 H: 1883 İstanbul

Kalaidü’z-zeberced, 183 s, Beyrut 1885:

Kurretü’l-ayn fi Medhi’î-İmam Ebi’l-Alemîn, 63 s, İstanbul 1302 H: 1885 İstanbul

 

Ayatü’l-irfan fi Mevlid Seyyid Veled Adnan, (Mihran Matbaası), 16 s, İstanbul 1302 H: 1885 İstanbul Maarif Nezareti

Kavâ’ide’l-Mer’iyye fi Usul-i Tarikati’r-Rifaiyye, 40 s, Mısır 1305 H: 1888 Mısır

Nuri ’l İttisaf fi Keşfi Zulmeti ’l-Hilaf, 35 s, Mısır 1306 H: 1889 Mısır

Tenvirü’l-ebsâr fi tabakâtis-sâdâti’r-Rifâiyye, 138 s, Mısır 1306 H: 1889 Mısır

Zahiretü’l Me’ad fi zikr-i Benî Sayyadi, 61 s, Mısır 1307 H: 1890 Mısır

Akdi’n-NâHd fi adâb eş-Şeyh ve’l-Mürid, 22 s, Mısır 1307 H: 1890 Mısır

Er-Ravda’l-Bisa fi eşher el-Butunu’lKureyşiyya bi Şam, 142 s, İskenderiye 1892

Taştîr Kasidetü’lBür’e, 15 s, Basra 1309 H: 1892

en-Nefahâtu’l Muhammediyefî erba’ine’l ehâdisi’l-Ahmediyye, 48 s, Mısır 1313 H: 1896

Kenze ’l-Mutalsem fî Medidi en-Nebi Li veledihi el-gavs er-Rifai A ’zam, 100 s, Mısır 1313 H: 1896 Şifâu’l-Kulûb bi Kelam en-Nebi el-Mahbub, 68 s, Mısır 1313 H: 1896

Tıbyan el-Cami’ beyne’l-Hikme ve’l-Beyan, 154 s, Mısır 1897

Nefahâtu’l-lmdad, 46 s, Beyrut Tarihsiz:

Ukudu’l-Elmas, 205 s, Mısır 1315 H: 1898

et-Tarikati’r-Rifaiyye, ( Matbaatü’s-Saade), 94 s, Mısır 1907:

Riyazat’a-l Asma fî ahkâm ez-Zikr ve’s-Sima, 91 s, Mısır 1903:

Rahatü’l-Ervah, 96 s, Mısır 1321 H: 1903

Burhanu’s-Sadıkfı Tenzihi’l Halik, (Matbaatü’s-Saade’), 20 s, 1326 H: 1908

Bağiye evvel-i ifham fi ’l ferikeyni ’l-hal ve ’l-makam

Divan-ı berâhine ’l-Hikem

Hazreti Itlakfi mekârimü ’l-ahlak

Tatbikü’l Hükmü ’t-Tarikati ’l-âliye ale 7 ahkâm eş-Şer ’iye en-Nebeviye

Vazife’lArabfiHakikatü’l-Müslim            elMüteeddeb

Feraid   fi ’l akaid

Sırati’l  Müstakim fi tefsiri’l Bismillahirrahmanirrahim.

Hakikatü’l Muhammediye fi şe ’n Seyyidü ’l Beriyye

Kevkebü’l-Zâhir fi menâkibi ’l-Abdülkadir

Medar  el-Nebevi fi hükmi’l ahdil Alevi

Kaladetü’l-nehr fi şerhi ’l-hizbi ’l-bahr

Nuhbe  fi ahkâmi en-Neseb

Seyahate! Kalem fi’l-Hukm

Silsileti’l Necah

Meşcere’l Envar fi âli en-Nebi Ethar

Ukudu’lcevâhir fi en-Nesebi es-Sayyadi Tâhir

Silsileti’lârifin fı’l-ihbar Seyyidina el-Aktab el-Câmi’l Mehdi Burhaneddin

Cevârihi’l-Şafak fi tabakati ’l sâdatü ’l Eşraf

Esrarü’l-vücud el-insaf

Muhabbetü’l-Sâlikin

Ravza    el-Bisam fi eşher el-yuzn el-Kureşîfi ’ş-Şam

Furhe’l Ahbâb fi ’l-ahbar el-esbae ’l aktâb ’

Keşfii’n-Nikab el-eşkal ammaze amme ’l cehil fi kelimetü ’l halhal     

Kalaidetü 1-Asnecidiye        

Gunyetü’s-Sâdıkin fi Tarikatü ’s-Salihin

Gunyetü’t-Talibin fi sulûk-i Tarikat-ı Şeyhü’l-Arifin

Hadikatü’l-Feth fi zikri Şatâhin ve ’ş-Şath

Seshum es-Sâib likebd miri âzi Eba Talib

 Ebhatü'l-câhid fî isbat harik el-avâid

Tarihü’l-Hulefa ve en-Nebi Mustafa

Fethu’r-Rabbani fî menâkib eş-Şeyh Haşan Kaltâni

Garra  el-Aleviyye fi ’l intişar li Sâdati ’r-Rifaiye

Nur-i behli fî ahyar vâlid Seyyidina el-îmam er-Rifai Mevlana es-Seyyid es- Sultan Ali

Şifaü’s-Sudurfı’l-Ferikeyn mürettibeti el-Hâfa Mevâli Zuhur

Tarihü’l-Vahde   li’l-Gavs er-Rifai

Ta'tir eş-Şamfî ahyar Mevlana es-Seyyid Ali bin Hüzzam

Behçetü’z-Zaman fî ma ser halife-i Seyyid Veled Adnan Mevlana es-Sültan el-Gazi Abdülhamid Han Nasrehur rahman

Adab el-Müslimin el-mahveze an Seyyid el-Mürselin (s.a.v)

İltifatü ’l hedaiye fî sinîn-i Nebeviye

Akaidü ’s-Sadatü ’l-Hanefiye

Esiretü  ’l-Ahmediye

Hakkü  ’l-Mübin fî behati ’l Hasidin Ta’tirü ’l-Mehâzır fi ’l ahbar el-aktab el-erbai ’l-ekâbir

Bürhanu’r-Rahman

Kilyetü ’l-Hedâiyye

Şevard  el-Edep

Esrâr-ı  esmâü ’l-Hüsna

Esrâre   ’l-Ervah

Revâtib el-Usbu ’iyye

Kenzü’l Mutasım fî medid   en-Nebi (s.a.v) li veledi’l-gavs el-azam er-Rifai

Eşrefü’l-yazıh fi tercîhi ’l meşayıh

Hülasatü’l Beyan fi Hükmi Nev ’i İnsan

Hasenatü’t-Tevhidfî Sahaifı ’s-Sultan Abdülhamid

Reddiye

Hadratü’l Itlakfî Mekârim-i Ahlak

Füsulü’l-Hikem

Eşrefîi’l-Vesâil

 Mefahim’l-Beyti ’l-Osmani el-âli ve vûcubu ta ’ati ’s-Sultan

Ta’zimu İmame ’l-müslimin li-nusreti ’d-din

Ma’na “Hubbu ’l-Vatan mine ’l-iman

 

read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 5.1.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...