Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Osman Keskioğlu

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4503  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Bulgaristan/Burgas(Karınobat) Ankara 1989
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Ankara Üniversitesi -    
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Müderris, Araştırmacı-Yazar,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, Bulgarca,
       
Yazar No: 4503 Hit : 4825 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Gelenbevi ve Subutu Hilal Meselesi
2 Cemaleddin Efgani

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Osman Keskioğlu

Burgas ilinin (Karınobat) kasabasına bağlı Rupça köyünde doğdu.

Şumnu'da Medrese-i Aliyye'de okudu. Sonra aynı şehirde "Nüvvab"ın lise düzeyindeki bölümünü tamamlayarak âlî kısmına devam edip buradan mezun oldu.

Başmüftülük ve Vakıflar İdaresi tarafından Mısır'a öğrenime gönderildi. Mısır'da Cami'u'l-Ezher'de okudu. 1940 yılında öğrenimini tamamlayarak Bulgaristan'a döndü. 

Şumnu'da "Nüvvab"ın lise bölümünde Türk edebiyatı, âli bölümünde de İslam diniyle ilgili dersler verdi. Ders kitapları yazdı ve bunlarda yeni terimler kullandı.

1943'te Sofya'da Milli Kütüphaneye bağlı Şumnu Şerif Paşa Kütüphanesindeki eserleri tanzime memur edildi.

1950 tarihinde Türkiye'ye göç etti. Anavatanda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde mütercim olarak çalıştı. Ankara İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Diyanet İşlerinde görev aldı. 

Anayurt gazetesinde, Vakıflar ve İlahiyat dergileriyle Diyanet İşleri gazete ve dergisinde yüzden fazla makalesi basıldı.

66 eseri vardır.

Bulgaristan Türkleri hakkında makaleler yazdı ve onların halk edebiyatıyla ilgili araştırmalar yaptı. Dilde sadeliği savunan Osman Keskioğlu, Türk Dil Kurumu üyesiydi. 

Eserlerinin listesi Balkanlar'ın Sesi dergisinin 1989 tarihli (Sayı-4, Sf.; 33-34) sayısında verilmiştir. En önemli eserlerinden biri Bulgaristan'da Türkler-Tarih ve Kültür başlıklı eseridir. Ankara'da 1985 yılında basılmıştır.

1989 yılında Ankara'da vefat etti.

Eserleri

 

Fatih Devrinde İlim ve O Devirde Yetişen İlim Adamları,

Nurlu Yol (Ankara 1957);

Hz, Ebu Bekir (Ankara 1957);

Hz. Ömer (Ankara 1958);

Hazreti Osman Zinnu-reyn (Ankara i 960);

İslâm Dünyası Dün ve Bugün (Ankara 1964);

Hâtemü'l-en-biyâ Hazreti Muhammed ve Hayatı,

Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku (Ankara 1969,1980,1999);

Fakih Sahâbîler ve Mezheb İmamları (Ankara 1972);

Peygamberler Tarihi (Konya 1976);

Kur'an Yolunda (Ankara 1976);

Hazret-i Peygamberin Hayati: Siyer-i Nebi (Ankara 1981);

Müslümanların İlme ve Medeniyete Hizmetleri (Ankara 1983);

 Bulgaristan'da Türkler: Tarih ve Kültür (Ankara 1985);

İslamda Eğitim ve Öğrefim (Ankara 1985);

Rahmet Peygamberi (Ankara 1985);

Son İlahi Kitap Kur'an-ı Kerim (Ankara 1987);

Nüzulünden İtibaren Kuran-ı Kerîm Bilgileri: Ulûm Kur'an (Ankara 1987,1989);

Son Çağlarda İslâm Dünyasında Fikir Hareketleri,

Kuran Tarihi ve Kur'an Hakkında Ansiklopedik Bilgiler.

 

Tercümeleri

 

Ebû Hanife, (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)  

İmam Şafiî (Ankara 1969), (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)  

İmam Malik: Hayatı, Görüşleri, Fıkhı (Ankara 1984), (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)  

Ahmed İbn-i Hanbel: Hayatı-Görüşleri -Fıkıhta Yeri (Ankara 1984), (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

Şeyhülislâm Ahmed İbn-i Teymiye: Hayatı-Gorüşleri-Fıkıhtaki Yeri-Usulü (İstanbul 1987) (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

İbn Hazm (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

Gûzübüyükzâde İbrahim Efendi'den Risale lî hakki'l-Besmeie (Ankara 1977);

Seyyid Süleyman Nedvî'den Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm) Hakkmda Konferanslar. Osman Keskioğlu'nun Anayurt gazetesi (1954-1957),

 

Not : Vakıflar Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet Gazetesi ve Diyanet Dergisi'nde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.


 

click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 26.12.2013Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...