Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdullah Servet Efendi (Akdağ)

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3315  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Kastamonu/Tosya 1880 10.06.1962
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Elçi/Sefir, Milletvekili, Müderris, Müftü, Siyaset Adamı, Müftü,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 3315 Hit : 4771 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Servet Efendi (Akdağ)

(Bursa Mebusu Ulemadan Abdullah Servet)

 

1880 (1296)'de Kastamonu-Tosya İlçesi'nde doğdu.

Kuzey Kafkasya'dan Anadolu'ya göç eden bir aileden Ahmet Efendi'nin oğludur.

İlköğrenimini Tosya İbtidâi Mektebi'nde yaptı.

Orta öğrenimini de Tosya Rüştiyesi'nde tamamladıktan sonra Kastamonu İdadisi'nden mezun oldu.

Ayrıca İstanbul'da Aksaray-Dârü't-tedris Medresesi'nde öğrenim gördü.

Müderrislik icazetini ise, Bursa Medresesi Müderrislerinden Hacı Mustafa Efendi'den aldı (1).

Öğrenimi sonrasında 14 Kasım 1899 tarihinde Bursa İli Mektupçuluk Kalemi'nde mümeyyizlik ile devlet hizmetine girdi.

1 Aralık 1913'te Bursa Vaizliği'ne atandı.

Nakşibendî Dergâhı Şeyhi olarak mütareke sonu dönemde Milli Mücadele'den yana vaazlarıyla halkı aydınlatmaya çalıştı.

Bu nedenle 30 Haziran 1919'da görevinden alındı.

TBMM'nin I. Dönemi için yapılan seçimlerde Bursa Milletvekili olarak

23 Nisan 1920 açılışında hazır bulundu.

Mecliste İrşad, Şer'iye, Tapu Kadastro, Milli Eğitim ve Tasarı komisyonlarında çalıştı" (2).

TBMM'nin beşinci toplantısının ikinci oturumunda (27 Nisan 1920) Servet Efendi'nin şu önergesi okunur:

"Aydınlanmanın insan varlığının mutluluğu yolunda en önemli himmet olduğu, çok eski devirlerden beri bilinen bir gerçektir.

Ne yazık ki düşmanlarımız bu güzel hakikatı, kötü yollarda kullanmakta ve bâtılı hak gibi gösterme gayreti içinde bizi dertlendirmektedirler.

Propaganda adı verilen, olayları özel ve gizli çıkarmaya âlet etme, düşmanlarımızın başarı ile yürüttükleri en etkin silahlarıdır.

Silaha, benzer tesirli silahla karşı konulur.

Doğruluğuna inandığımız hakikatleri milletimizin önüne açıkça sermek için biz de harekete geçelim.

Bu gaye ile, Millet Meclisi'mizin halk hizmetleri için kuracağı şubeler arasında bir de İRŞAD (Aydınlatma, yol gösterme) ŞUBESİ'nin eklenmesini teklif ederim" (3).

Daha sonra aynı oturumda önergesinin gerekçelerini açıklamak üzere kürsüye gelen Servet Efendi "insan ruhunu inşâ eden esas varlıkları açıklıyor, af ve sulh, tenvir ve irşâd, tecziye ve ihâfe (hoşgörürlük-aydınlatma-Uyarma, korkutma-cezalandırma) üzerinde duruyor, memleketin içinde bulunduğu nâzik vaziyete rağmen, eğer halk vaktiyle aydınlatılmamış, hakikatler kendisine anlatılmamışsa, aldanmış olmanın günah ve vebâlinin sadece bu masûm insanlar üzerine yükletilmeyeceğini, Beypazarı'ndaki olayın (4) bütün ülkeden temel illetinin bir zerresi olduğunu, Ceza’nın son tedbir olarak ele alınmasını, aydınlatma ve uyanmanın da din adamaları’nın en kutsal ödevi olduğunu söylüyor" (5).

İşte, Milli Mücadelemizde, sanıldığından büyük hizmeti olan İRŞÂD HEYETLERİ,

Servet Efendi'nin önerisi üzerine oluşturulmuştur (6).

Servet Efendi, İstiklâl Mahkemelerinde de görev yaptı.

Bu cümleden olarak, 22 Kasım 1920'de Diyar-ı Bekir İstiklâl Mahkemesine üye seçildi.

Ancak görevine 22 Ocak 1921 tarihinde son verildi (7).

Öte yandan Servet Efendi, Mustafa Kemal Paşa'nın da onayı alınarak kurulan Yeşil Ordu Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Cemiyetin sonradan zararlı olmaya başlaması ve özellikle Çerkez Ethemle işbirliğine girmesi nedeniyle kapatılmasına karar verildi.

Fakat Servet Efendi, Nazım (Tokat), Mehmet Şükrü (Karahisar-ı Sahip) gibi milletvekilleriyle birlikte cemiyetin faaliyetlerini gizli yürüttü.

Cemiyetin yıkıcı çalışmalarının Ankara İstiklâl Mahkemesi'ne intikal etmesi üzerine, mahkemenin bu yöndeki isteği dikkate alınarak, Nazım ve Mehmet Şükrü Beylerle birlikte 21 Mart 1921'deki gizli birleşimde Servet Efendi'nin yasama dokunulmazlığı kaldırıldı (8).

Yapılan yargılama sonunda Servet Efendi'nin suçsuzluğu anlaşıldı.

Bunun üzerine bu kez de Meclis, 9 Mayıs 1921 tarihli oturumunda Mehmet Şükrü Bey ile birlikte söz konusu olaydan sorumsuzluğuna karar verdi (9).

Servet Efendi, milletvekilliği süresince çeşitli konularda Meclis kürsüsünden ikisi gizli oturumda olmak üzere ondört konuşma yaptı (10).

Milletvekilliği sona erince politika ile ilgisini kesti.

1927–1937 yılları arası Atatürk'ün özel emriyle Mısır, Yemen, Suudi Arabistan, Hindistan ve Pakistan'da iyi niyet elçisi olarak Türkiye'yi tanıtma faaliyetlerinde bulunduğu, eşi Emine Akdağ ve kızı Necat Uçal tarafından yazılan mektupta bildirilmişse de bu konuyu belgelemek mümkün olmadı.

1937'de Hatay'a yerleşerek bölgenin bağımsızlığı ve Türkiye'ye katılması konusunda yararlı çalışmalar yaptı (11).

Servet Efendi, 18 Ekim 1939'da Hatay Müftülüğü'ne atandı (12).

12 Haziran 1942'de bu görevden emekliye ayrıldı.

Sonraki yaşamını Ankara ve İstanbul'da ve 1950'den itibaren de İzmir'de sürdürdü.

10 Haziran 1962'de vefat etti.

Evli olup üç çocuk babası idi. 

Mecliste "Şeyh Servet Efendi" olarak anılırdı (13).

Servet Efendi, Milli Mücadele'deki hizmeti nedeniyle Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilmiştir (14).


Dipnotlar
(1) DİB Arş., D: 23-1767; Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi, C.III, s. 233. (2) F. Çoker, a.g.e., C.III, gös. yer. (3) Cemal Kutay, Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, s. 235. Servet Efendi'nin önergesinin tam metni için bkz., TBMM Zabıt Ceridesi, C. I, 2. Baskı, Ankara, 1940, s. 94-95. (4) Kandırılan Beypazarı halkı, vatan kurtarıcılarının karşısına dikilmişlerdir. Neticede iğfal edilen halk, isyan etmiştir. (5) C. Kutay, a.g.e, s. 230-231. Ayrıca Servet Efendi'nin İrşâd Heyetleri konusunda açıklamaları için bkz., Aynı Zabıt Ceridesi, s. 95-96. (6) Bkz., C. Kutay, a.g.e., s. 229-242. (7) Bkz., TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.I, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1985, s. 325-345. (8) Bkz., TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.2, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1985, s. 14-26. (9) TBMM Zabıt Ceridesi, C. 4, 2. Baskı, Ankara, 1942. (10) F. Çoker, a.g.e., gös. yer. (11) Hatay CHP Vilayet İdare Heyeti Başkanı Abdullah Bilgin imzalı ve 10.2.1941 tarihli yazıda (Sureti dosyasında); "1933 senesinden beri Hatay ve civarında büyük bir feragatle hissiyat-ı milliyeyi tahrik ve yeni rejime karşı efkârı umumiye ve milliyeyi tenvir için her yerde konferanslar ve camilerdeki çok kıymetli va'zları ve Hatay Hükümeti zamanında erkek ve kız liselerinde verdiği "Ahlak Felsefesi" dersleriyle iştigal edip Hatay'ın anavatana ilhakı tarihine kadar vazife-i vataniye ve diniyesini bihakkın yapıp... elyevm Vilayet Müftülüğünde bulunan... Servet Akdağ vazifesiyle beraber Yoksullar ve Kimsesizler Cemiyeti Reisliğinde de muvaffak olarak büyük yardımlar temin ile çalışmakta olduğu sabit olup her hususta vazifesinde dört elle sarılmış ve ifa etmiştir" denilmektedir. Ayrıca bkz., EK: X. Hatay Valiliğine hitaben yazdığı 11.2.1942 tarihli dilekçesinde; "Meslekim tenvir ve irşâd olduğundan o zaman Hatay halkının muhtelif cins ve mezhep ayrılıklarını ortadan kaldırarak tam bir vahdet-i milliye ve vataniye temini için Hatay Hükümeti zamanında Reis-i Cumhur Bey Tayfur Sökmen'in emri, ilhaktan (Hatay'ın anavatana katılışından) sonra da sabık Vali Bay Şükrü Sökmen Sürer'in emir ve tavsiyesi ve yine parti heyetinin kararı ile aylarca devam eden hergün gündüz camilerde çok heyecanlı va'zlar ve her gece kahvede ve gazinolarda konferanslar ve def'atle parti reisi ve azaları ile atlar üstünde gezerek dağ köylerinde irşâd-ı halkla uğraşmaktan..." hastalandığını belirtmektedir. Bkz., EK: XI. (12) Hatay Valiliği'nin 7 Ekim 1939 gün ve 1917 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı hitaplı yazısında; "... Dört sene evvel Antakya'ya gelerek Milli davada hizmeti ve mesaisi sabket ederek herkes tarafından hürmete mazhar olmuş, hususi ve umumi durumu, bilgisi ve vukufu, evsaf ve mezayay-ı hasenesi ile müftülüğe tamamen layık bir şahsiyettir. Mumaileyhin Müftülüğe tayini muhitle çok iyi bir şekilde karşılanacağı gibi Hükümetin kendisinden hemen her sahada istifade edeceği derkârdır. Binaenaleyh mumaileyhin tayinine yüksek müsadelerini bilhassa rica ederim" teklifi üzerine Hatay Müftülüğü'ne tayin edilmiştir (EK: XI). (13) F. Çoker, a.g.e., s. 233-234; DİB Arş., D: 23-1767. (14) TBMM'nin 41. toplantısında (24 Teşrin-i Evvel 1339/1923) kararlaştırılmıştır.
read here click here unfaithful wives

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 18.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...