Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ziya Paşa

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 286  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul / Kandilli 1829 Adana 1880
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Divan Şairi, Şiir,
Bildiği Diller Mezhebi
Fransızca,
       
Yazar No: 286 Hit : 5465 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ziya Paşa ; 

Şair, devlet adamıdır.

Babası Galata Gümrüğü kâtiplerinden Erzurumlu Ferîdüddin Efendi'dir.

Kandilli'deki mahalle mektebine başlayıp, daha sonra Mekteb-i Ulûm-ı Edebiyye"ye devam etti.

Henüz on beş yaşlarında iken lalası İsmail Ağa'dan Türk halk şiirini öğrenmiş ve sevmişti.

Yine o yıllarda bazı arkadaşlarıyla ilgili eleştiri yazıan yazmaya başladığı bilinmektedir.

Bayezid Rüştiyesini (ortaokul) bitirdikten sonra Sadaret (Başbakanlık) Kalemine memur oldu.

Divan edebiyatı kültürünü de devrin bazı divan şairleriyle burada birlikte bulunarak ilerletti. Genç yaşında zamanının divan şairleri arasında önemli bir yer almaya başladı.

Ziya Paşa, Mustafa Reşit Paşa'nın yardımıyla saraya Mabeyn-i Hümayun beşinci kâtibi olarak alındı (1856).

Kendi çabasıyla Fransızca öğrendi.

Böylece Batı kültürünü de tanımaya başladı.

Mustafa Reşid Paşa'nın ölümünden sonra, hiç anlaşamadığı Sadrazam Ali Paşa ile Fuad Paşa'nın ortak kararlarıyla saraydaki görevine son verilerek (1861) Zaptiye Müsteşarlığına tayin edildi.

On üç gün sonra da Atina'ya sefir olarak gönderilmek istendi. Ancak o sırada Yunanistan'da baş gösteren ihtilal nedeniyle oraya gitmek istemedi ve Kıbrıs Mutasarrıflığına (1862) atandı.

Kıbrıs'ta hastalandığından edebî çalışmalarına ara vermek durumunda kaldı. Bunun üzerine Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye üyeliğine seçilerek İstanbul'a döndü.

Siyasî faaliyetleri nedeniyle ikinci defa Kıbrıs Mutasarrıflığına atanınca istifa etti.

Memuriyetten ayrıldıktan sonra, ülkede meşrutiyet yönetiminin kurulması için çalışan Genç Osmanlılar Cemiyeti üyeleri araşma katılarak cemiyetin koruyucusu Mustafa Fazıl Paşa'nın isteği ve yardımıyla Paris'e (1867)   kaçtı.

Londra'da Namık Kemal ile birlikte kısa bir süre Hürriyet (1868) adlı bir gazete çıkardı. Batı edebiyatları hakkında araştırmalar yapti.

Mustafa Fazıl Paşa'nın İstanbul hükümetiyle anlaştığını öğrenince korumasız kaldığım anlayarak avukatının önerisiyle Cenevre'ye gitti (1870), ertesi yıl Ali Paşa ölünce de İstanbul'a döndü. Ancak, yeni sadrazam Mahmud Nedim Paşa'mn yönetimini görünce Ali Paşa'mn ruhundan af dilediği söylenir.

Bir ara Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliğine getirilen şair, (1876) Padişah Abdülaziz'in ölümünden sonra Sultan Beşinci Murad tahta çılanca Maarif Müsteşarı oldu.

II. Abdülhamit'in tahta geçmesi üzerine de Namık Kemal ile birlikte Kanun-i Esasî (Anayasa) yi hazırlayan komisyonda görevlendirildi ve "paşa* unvanını aldı. Daha sonra "vezirlik" rütbesiyle Suriye (1877), Konya ve Adana valiliklerinde bulundu.

Adana'da öldü ve Adana'da Ulu Cami Haziresinde (çevre) toprağa verildi.

Tanzimat Edebiyatı'nın belli başlı özelliklerini sanatında ilke edinen Ziya Paşa'mn bazı eserlerinde Dîvan edebiyatındaki yerelleşme hareketinin sade dil anlayışı vardır.

Şiirde ve dilde yenileşmeyi savunmuş olmasına rağmen, bağlı olduğu eski edebiyattan kopmadı. Yenileşmeyi, eskiyi tümüyle yadsımadan başarmak istedi.

Avrupaya gitmeden (1859) önceki yıllarda, Divan tarzı şiirlerinin en çok bilinenlerinden olan dini-tasavvufi içerikliler içinde gizli bir isyan ve huzursuzluk taşıyan eseri Terci-i Bendini ortaya koymuştu.

Tanzimat döneminde divan şiiri geleneğini başarıyla sürdüren Ziya Paşa, 1870'te kaleme aldığı, özellikle gözlediği toplumsal bozuklukları eleştirdiği Terkib-i Bend adlı bu ünlü eseriyle günümüze kadar ilgiyle okundu.

Yer yer sehl-i mümteni (kolayca söylenivermiş) sayılacak kadar kolay ve güzel söylenmiş, "hikmet" beyitleriyle de zenginleştirilmiş bu eserin birçok beyti atasözleri araşma girerek şaire büyük ün kazandırdı.

Şairin asıl başarısı ise, fikri ve hikemî (hikmetli, didaktik) beyitlerinin belleklerde yer edecek bir maharetle söylenmiş olmasında görülür. Bazı mısralarında görülen Batılı çizgilere rağmen, Ziya Paşa Terkib-i Bendini Divan şairi Bağdatlı Ruhi'nin mezarına gönderilen selamla bitirmiştir.

"Şiir ve İnşa" makalesinde halkın konuşma dilinin yazı dili olmasını, bu bağlamda halk şiirinden faydalanılması gereğini savundu. Ziya Paşa'nm bu eserinde kendisiyle çeliştiği ve kafasının karışık olduğu yönünde eleştiriler vardır.

Divan şairlerinden seçmelerle hazırladığı üç ciltlik Hârâbat adlı şiir antolojisi Arap, İran, Türkiye ve Orta asya Türk şairlerinden yapılan seçmelerden oluşturulmuştur.

Birinci ciltte "Mukaddime-i Hârâbat" adlı uzun bir manzum önsöz ve Türkçe, Arapça, Farsça kasideler; ikinci ciltte yine Türkçe, Arapça, Farsça şiirler; üçüncü ciltte Türkçe ve Farsça mesneviler vardır. Ancak bu eser, yakın arkadaşı Namık Kemal tarafından Tahrib-i Hârâbat ve Takib başlıklı iki risale ile eleştirilmişti.

Ziya Paşa'nm diğer bir tanınmış manzumesi "Zafername'dir. Önce kaside şeklinde yazıları, sonra bizzat şair tarafından tahmis edilen (her beytine üçer mısra eklenerek yazma), daha sonra da yine şair tarafından şerh edilen (açıklama, yorumlama) bu eser, içinde nesir bölümler de bulunan ve Ali Paşa aleyhinde yazılmış hicivli bir mizah manzumesidir.

Ziya Paşa'nın Londra'da, Hürriyet gazetesinde yayımlanan Rüya adlı eseri mensur ve fantastik bir eserdir. Gerçek olmadığı halde edebiyatımızda röportaj türünün ilk örneklerinden sayılmaktadır. Oldukça samimi bir eser olan Rüya'da Ziya Paşa, padişahla konuştuğunu, Ali Paşayı Kıbrıs'a yolladığını, ondan sadaret mührünü aldığını hayal eder.

Veraset Mektupları adiı eseri ise Avrupa'dan, 1868 yılında İstanbul'da bulunduğu hayal edilen bir dosta yazılmış iki mektuptan ibaret olup içeriği siyasîdir.

"Ziya Paşa gibi mısraları dilden dile dolaşan kaç şair vardır? Şiir sanatının toplum geleneğimiz açısından önemini bilen herkesin aklına bir dizi şair gelebilir. Fakat ben burada şiir sanatından söz etmiyorum. Ziya Paşa. şiiri de içine alan geniş bir sosyal çerçeveye hitap etmesini bilen ender şairlerimizden birisidir. Konu Yeni Türk Edebiyatı olunca onun yanına bir benzerini koymanız pek mümkün olmaz. Adeta düşüş döneminde toplumumuzun oto kritik duygularının bir tercümanı olmuştur. Ziya Paşa'nın mısralarında insanlarımız o kadar kendilerini bulmuş olmalı ki daha yazıldığı zamanda klasikleşmiş, anonim darbımesellerle yarışır bir hale gelmiştir. Edebiyat alanının dışında geniş bir çevrede tanınmış, çoğu yerde şairi bilinmeden anonim veciz mısralarmış gibi söylene-gelmiştir.

                                                                                  (Kemal Kahraman)


"Bizim için o, daha ziyade nesirleriyle farkına varmadan yaşadığı devrin kroniğini veren, bazı manzumelerinde bir nevi felsefi buhrana kadar yükselen adamdır"

                                                                                  (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Eserleri :


Zafemâme (Ali Paşa için yazdığı nazım nesir karışık hicivleri, 1868, yeni bas., 1975),

Harabat (3 cilt, Arap-Fars-Türk Şiiri Antolojisi, 1925; Ziya Paşa'nın Şiirleri adıyla, 1960),

Rüya (düzyazı, 1910),

Veraset Mektupları (1910).


ÇEVİRİ:

 • Emile (Rousseau'dan, metin kayıptır),
 • Endülüs Tarihi (Viardot'dan 1863, yeni basımını yay. haz. Yasemin ödük, 2004),
 • Engizisyon Tarihi (Lavalee ve Cheuel'den 1882),
 • Tartuffe (Riyanın Encamı adıyla Moliere 'den).


HAKKINDA:

 • Tevfik Ebüzziya / Numu-ne-i Edebiyat-ı Osmanîyye (1913) - Yeni Osmanlı Tarihi {c.l, 1973),
 • Süleyman Nazif / Külliyat-ı Ziya Paşa (1924) - iki Dost (Ziya Paşa ve Namık Kemal, 1925),
 • İsmail Hikmet Ertaylan / Ziya Paşa (1932),
 • Murat Uraz / Ziya Paşa (1938),
 • Taha Toros / Şair Ziya Paşa'nın Adana Valiliği (1939),
 • Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (1942),
 • Şükrü Kurgan / Ziya Paşa'nın Hayatı, Sanatı, Eserleri (1953),
 • Mehmet Kaplan / Şiir Tahlilleri (c.l, 1954),
 • Kenan Akyüz / Ziya Paşa'nın Biyografisine Ait Yeni Bilgiler (Türk Dili Dergisi, Haziran 1956) - Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi (1958),
 • Vasfi Mahir Kocatürk / Ziya Paşa'nın Şiirleri (1959),
 • M. Kaya Bilgegil / Ziya Paşa Özerinde Bir Araştırma (1970) -Harabat Karşısında Namık Kemal (1972),
 • Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972),
 • Seyit Kemal Karaalioğlu / Ziya Paşa, Hayatı ve Eserleri (1984),
 • Mustafa Canelli / Ziya Paşa / Hayatı-Sanatı Fikirleri (1986),
 • H. Fethi Gözler / Ziya Paşa'nın Terci-i Bend'i ile Terkib-i Bend'i Özerine Düşünceler (1987),
 • Önder Göçgün  / Ziya Paşa'nın Hayatı-Eserleri ve Bütün Şiirleri (1987),
 • Hasan Kolcu / Ziya Paşa'nın Zafernamesi'ne Reddiye ve Tekzibiyye (1998),
 • Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999),
 • Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999),
 • Kemal Kahraman / Ziya Paşa (2001),
 • Bilgen Aydın / Divan Şiiri Osmanlı Şiiri midir? (Virgül, Mayıs 2001),
 • Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002),
 • Tuncer Uçarol / Adana'da Unutulan Şair Ziya Paşa (Cumhuriyet, 27.5.2002),
 • Sefa Kaplan / Endülüs Tarihi - Tarihin Diyalektiği (Hürriyet Keyif eki, 10.10.2004).
click women cheat on men what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
1 Naat - Vücudun Nushai Külli Hüviyyet
2 Naat - Belayı Masivaya Mübtelayım
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 26.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...