Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Aka Gündüz

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2676  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Alasonya / Rumeli 1885 m 6.11.1958
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Şair, Gazeteci, Memur, Milletvekili, Kâtip, Şiir,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 2676 Hit : 4608 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Aka Gündüz

 

Türk romancısı, gazeteci ve şair.

 

Asıl adı Hüseyin Avni'dir.

İlk yazıların­da Enis Avni, daha sonra da Aka Gün­düz adını kullandı ve bu sonuncu isim­le tanındı.

Rumeli'de Alasonya kasaba­sında doğdu.

İlk tahsilini Serez ve Sela­nik'te yaptı;

Selanik Rüşdiyesi'nden son­ra Eğrikapı Sırp Rüşdiyesi'ne devam et­ti.

Okumasını istemeyen üvey annesin­den kaçıp İstanbul'a geldi ve sırasıyla Galatasaray, Edime ve Kuleli askerî ida­dilerinde okudu.

Harbiye'nin ikinci sını­fında iken siyasete karıştığı için hasta­lığı da bahane edilerek okuldan ihraç edildi ve tekrar Selânik'e döndü.

Daha sonra Paris'e gitti; orada College de France, Paris Güzel Sanatlar Okulu ve Hukuk Fakültesi'nde iki buçuk yıl çeşit­li derslere devam ettikten sonra İstan­bul'a döndü.

Hariciye gümrüğünde bir memuriyete tayin edildi.

Bu vazifede çok kalmadan Selanik'te ikamete mecbur olarak sürgün edildi.

31 Mart Vak'ası sırasında Hareket Ordusu ile birlikte İstanbul'a geldi (1909).

Adana'daki Er­meni ayaklanması üzerine oraya vali ta­yin edilen Bahriye nâzırı Büyük Cemal Paşa'nın maiyetinde, on dört ay Adana vilâyet meclisi başkâtipliğinde bulundu.

Bu sırada Adana Vilâyet Gazetesinde birçok yazısı çıktı.

İstanbul'a döndük­ten sonra matbuat hayatına atıldı.

İs­tanbul'un işgali üzerine İngilizler tara­fından Malta'ya sürüldü.

Sürgün dönü­şü Ankara'ya giderek Millî Mücadele'ye kalemiyle katıldı ve Paşa Kâzım ile Ana­dolu'da Peyâm-ı Sabah (1920) gazete­sini çıkararak İstanbul'da Millî Mücade­le aleyhinde yazılar neşreden Peyâm-ı Sabah'a karşı çıktı ve muhaliflerin sin­dirilmesinde rol oynadı.

 

Cumhuriyetten sonra Millî Mücadele'yi yücelten ve Cum­huriyetin resmî prensiplerini yaymaya çalışan eserlerini yayımladı.

1932-1946 yılları arasında Ankara milletvekilliği yap­tı.

6 Kasım 1958'de öldü.

 

Edebiyat dünyasına oldukça genç sa­yılabilecek bir çağda, on altı yaşında Edebiyât-ı Cedîde şairleri tarzında man­zumeler yazmakla giren Aka Gündüz, Enis Safvet, Avni, Muallim ve Serkenkebîn takma adlarıyla edebî ve mizahî birçok şiir ve yazı kaleme almıştır.

 

1901 Martında Mecmûa-i Edebiyye'de (1315-1318) çıkan bir şiirle yayın dünyasına ayak basmış, daha sonra Selanik'te ya­yımlanan Çocuk Bahçesi (1903) ve Genç Kalemler (1911) dergilerinde yer alan yazılarıyla edebiyat çalışmalarını sürdür­müş ve kısa sürede tanınmıştır.

Sela­nik'te haftalık Kadın gazetesini yayım­lamış (1908) ve burada Seniha Hikmet adıyla yazdığı şiir ve makaleler ilgi uyan­dırmıştır.

 

Karagöz (1908) gazetesinin başmuharrirliğini yapmış, Ubeydullah Efendi ile birlikte Hak Yolu adlı bir ak­şam gazetesi de çıkarmıştır (1910). Da­ha sonra İstanbul'da Ercümend Ekrem (Talu) ile beraber mizahî Alay dergisi­ni yayımlamıştır (1920)

Sabah (1889), Zaman (1909), Hizmet (1925), Ahenk (1928), Tercüman (1887-1917), Tanin (1324-1341), İleri (1334-1340), Hâkimiyet-i Milliye (1336-1928) gibi birçok ga­zetelerde yayımlanan şiir, hikâye, roman ve makaleleriyle gazetecilik ve yazarlığı sürdürmüştür.

 

Asıl şöhretini millî edebiyat cereya­nına katıldıktan sonra kazanan Aka Gündüz, 1923'ten önce yayımladığı eser­lerinde, daha çok, Türklük duygusuyla Rumeli'de düşman elinde kalan Türk toprakları karşısında duyduğu ıstırabı, bir avuç Türk'ün bu topraklarda verdiği kahramanca mücadeleyi dile getirmiştir.

Cumhuriyet'ten sonra neşrettiği eserle­rinin büyük bir kısmı ise doğrudan doğ­ruya tezli roman niteliğinde olup ele al­dığı zaman dilimi, imparatorluktan millî devlete geçiş dönemidir.

Romanlarında kadın ve çocuk terbiyesi, suça ve fuhşa sürüklenmenin sosyal-psikolojik sebep­leri, bâtıl inançların kötü etkileri, sava­şın doğurduğu ekonomik ve ahlâkî çö­küş, inkılâplardan sonra ortaya çıkan yeni ve yerli hayat tarzının müdafaası ön planda bulunmaktadır.

 

Devrinde ge­niş bir okuyucu kitlesi tarafından tutul­muş ve eserleri okunmuş bir yazar olan Aka Gündüz'ün şiir, hikâye, piyes, ro­man, mizahî hikâye, fıkra ve çocuk hi­kâyesi türlerinde yetmişe yakın eseri yayımlanmıştır.

Şiirlerinden bazıları bes­telenmiş ve sevilen şarkılar arasında yer almıştır.

 

Eserleri:

 

Çoğu devrin gazete ve mec­mualarında tefrika edilen ve bir kısmı bu halde kalan eserlerinden kitap ha­linde basılan başlıcalan şunlardır:

 

Şiir ve Piyesleri:

 

 • Bozgun (şiir, İstanbul 1334),
 • Muhterem Katil (piyes, İstanbul 1330),
 • Yarım Türkler (piyes, İstanbul 1919);
 • Be­yaz Kahraman (piyes, Ankara 1932);
 • Ya­rım Osman (piyes, Ankara 1933);
 • Mavi Yıldırım (piyes, Ankara 1933)

 

Hikâye ve Romanları:

 

 

 • Türk Kalbi (İstanbul 1327);
 • Türkün Kitabı (İstanbul 1329);
 • Kurba­ğacık (İstanbul 1335);
 • Bu Toprağın Kız­ları (Ankara 1927);
 • Hayattan Hikâyeler (İstanbul 1928);
 • Dikmen Yıldızı (İstanbul 1928);
 • Odun Kokusu (İstanbul 1928,  eser daha sonra Odun Kokusundaki Hic­ran adıyla yeniden basılmıştır,İstanbul  1938);
 • Tank-Tango (İstanbul 1928);
 • İki Süngü Arasında (İstanbul 1929);
 • Yaldız (İstanbul 1930);
 • Çapkın Kız (İstanbul 1930);
 • Aysel (İstanbul 1932);
 • Ben Öldür­medim (İstanbul 1933);
 • Onların Romanı (İstanbul 1933);
 • Kokain (İstanbul 1933);
 • Üvey Ana (Ankara 1933);
 • Üç Kızın Hi­kâyesi (İstanbul 1933);
 • Aşkın Temizi (İstanbul 1937);
 • Çapraz Delikanlı (İs­tanbul 1938);
 • Zekeriya Sofrası (İstanbul 1938);
 • Mezar Kazıcıları (İstanbul 1939);
 • Giderayak (İstanbul 1939);
 • Yayla Kızı (İstanbul 1940);
 • Türk Duygusu (mensure/kısa yazı, Ankara 1941);
 • Bebek (İstan­bul 1941);
 • Bir Şoförün Gizli Defteri (İs­tanbul 1943);
 • Sansaros (İstanbul 1945);
 • Eğer Aşk (İstanbul 1946);
 • Bir Kızın Ma­salı (İstanbul 1954).

 

Çocuk Kitapları:

 

 • Ga­zi 'nin Gizli Ordusu (İstanbul 1930);
 • De­mirdin Hikâyeleri (İstanbul 1930);
 • Meçhul Asker (İstanbul 1930);
 • Köy Mualli­mi (piyes, Ankara 1932);
 • Yılmazların İkizleri (piyes, Ankara 1932).

Bunlardan İki Süngü Arasında ve Bir Şoförün Gizli Defteri adlı eserleri filme alınmıştır.

Eserlerinin geniş bir listesini Ferit Ragıp Tuncor, Yeni Defne'de (s. 8-9)

ve Abide Doğan, Aka Gündüz adlı eserinde (s. 184-187) vermişlerdir.

website women affair open
open go how many guys cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
S. Nüzhet Ergun. Aka Gündüz, Hayatı, Eser­leri, İstanbul 1937; a.mlf, Türk Şairleri, I, 387-394; Murat Uraz, Akagündüz-Hayatı, Şahsi­yeti, Eserleri ve Eserlerinden Parçalar, İstan­bul 1938; İsmail Habib [Sevük], Tanzimat'tan Beri Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1943, s. 484; Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Aka Gündüz, İstanbul 1959; Kocatürk, Türk Edebi­yatı Tarihi, s. 850; Akyüz, Modern Türk Edebi­yatı, s. 171, 174, 182-183, 233; Abide Doğan, Aka Gündüz, Ankara 1989; Ferit Ragıp Tun­cor, "Aka Gündüz (Enis Avni) 1885-1958", Yeni Defne, 11/20, İstanbul 1983, s. 3-9; "Aka Gün­düz", TDEA, 1, 83-84

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nalan Sert / 9.7.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...