Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmed Cevdet İkdamcı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2604  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 1862 Ankara 1935
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Gazeteci, yazar,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Farsça, Osmanlıca, Almanca, Fransızca, Rumca,
       
Yazar No: 2604 Hit : 2968 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İkdamcı Cevdet

Hayat Hikayesi

AHMED CEVDET, İkdamcı

Türk gazetecisi.

 

İstanbul'da doğdu.

Babası İstanbul'un tanınmış tütün tüccarlarından Hacı Ah­med Efendi'dir.

Kaptanpaşa Rüşdiyesi'nden sonra Mülkiye'den ve Hukuk Mektebi'nden mezun oldu.

Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldi; kendi gayre­tiyle Almanca ve Rumca öğrendi.

Bildiği diller sayesinde daha yirmi bir yaşında iken Tercümân-ı Hakikat gazetesine mütercim olarak girdi ve ilk yazılarını bu gazetede yayımlamaya başladı.

Bu arada Takvîm-i Vekâyi'de de yazılar yazdı ve bir süre bu gazetenin yazı ku­rulunda görev aldı.

Daha sonra Tömbeki Rejisi'nde ve Osmanlı Bankası'nda me­mur olarak çalıştı.

Sabah, Tarik, Saadet gazetelerinde başmuharrirlik yaptı. 5 Temmuz 1894'te İkdam gazetesini ya­yımlamaya başladı. Uzun süre bu gaze­teyi yayımladığı için İkdamcı Cevdet di­ye tanındı.

II. Meşrutiyetin ilânından sonra idare­yi eline geçiren İttihat ve Terakki Fırkası'na muhalefette bulunan Ahmed Cev­det, 31 Mart Vak'ası'nın ardından Avru­pa'ya gitmek zorunda kaldı (1909).

Ga­zeteye oradan yazılar göndermeye de­vam etti. 26 Şubat 1912den itibaren gazetenin adı iktiham olduysa da bir­kaç ay sonra yeniden İkdam adıyla ya­yınına devam etti.

Millî Mücadele yılla­rında gazetesindeki yazı kadrosuyla bir­likte Millî Mücadele'yi destekledi.

Cum­huriyet ilân edilince Türkiye'ye döndü.

Gazetede yayımlanan bir haberden do­layı İstiklâl Mahkemesine verildiyse de suçsuz olduğu anlaşılarak beraat etti ve hayatının sonuna kadar siyasetten tamamen uzak kaldı.

İkdam 31 Ara­lık 1928'e kadar 11.384 sayı yayımlandı.

1935'te Ankara'da yapılan I. Matbuat Kongresi'ne katıldığı gün çok heyecan­lanarak kalp krizi geçirdi ve ertesi gün 27 Mayıs 1935'te öldü.

 

Gazetecilik faaliyeti yanında yayıncı­lıkla da meşgul olan Ahmed Cevdet, İkdam Kütüphanesi adı altında pek çok faydalı kitap yayımlamıştır.

Salim ve Latîfî tezkireleri, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin ilk altı cildi, Şemseddin Sa­mi'nin kamûs-ı Türkî'si Bursalı Mehmed Tâhir'in Türklerin Ulûm ve Fünûn'a Hizmetleri, Kemalpaşazâde'nin Divan'ı, Ali Şîr Nevâinin Muhâkeme-tü'l-lugateyn'i , Necip Âsimın Orhun Âbideleri, En Eski Türk Yazısı ve Bü­yük Türk Tarihi bu seride çıkan önem­li kitaplardandır.

 

Yazılarında sade bir dil kullanan Ah­med Cevdet'in Türkçülüğü ve Türkçeci­liği, hem dilinde hem fikir hayatında değişmeyen hareket çizgisini teşkil et­miştir.

İkdam kısa sürede aynı fikri paylaşan pek çok yazarın toplandığı bir merkez ve yayın organı olmuş, Ahmed Cevdet daha ilk yıllardan itibaren Ah­med Midhat Efendi, Recâizâde Ekrem, Hüseyin Rahmi, Ahmed Râsim, Cenab Şahabeddin, Halid Ziya, Sâmipaşazâde Sezai, Hüseyin Dâniş, Fatma Aliye, Sâmih Rıfat, Hüseyin Kâzım, Veled Çelebi, Ahmed Refik. Ahmed Hikmet, Hamdul­lah Suphi, Ahmed Naim, Necip Âsim ve daha birçok yazarın roman, hikâye ve yazılarına yer vermiş ve bu şekilde dev­rin en seçkin yazar kadrosunu oluştur­muştur.

Zengin iç ve dış haberleri, cid­di, seviyeli, ilgi çekici tefrika ve makaleleriyle kısa sürede gazeteyi okuyucula­ra sevdiren Ahmed Cevdet, böylece İk­dam'ı devrin en çok satılan gazetesi haline getirmiştir.

II. Meşrutiyetin ilâ­nından sonra gazetesinde bazı yenilik­ler yapan Ahmed Cevdet, ilk defa rota­tif baskı makinesini Türkiye'ye getirmiş. İkdam'ın sayfalarını çoğaltmış ve böy­lece Türk gazeteciliğinde yeni ve olum­lu bazı adımlar atmıştır

 

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
open go how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Selim Nüzhet Gerçek, Türk Gazeteciliği, İs¬tanbul 1931; Akyüz, Modern Türk Edebiyatı,s. 156; Enver Behnan Şapolyo. Türk Gazeteci¬ lik Tarihi, İstanbul 1971; Hilmi Ziya Ülken,Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, istanbul1979, s. 211; Fethi Tevetoğlu, "İkdam", TA, XX, 55-56; Vedad Günyol, "Matbuat", İA, VII,367-380.
click here website why do married men cheat
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 3.7.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...