Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Farabi

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1849  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Filozof Muallimi sani 10.yüzyıl
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Vesiç / Farab (kasabası Otrar] / Türkistan 870 Şam 950
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Felsefe, Matematik, Kelam, Arap Dili ve Belağatı, Mantık, Hat Sanatı, Bestekâr, Edebiyat, Tasavvuf, Tıb, Müzik, Psikoloji, İlahiyat,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Farsça, Latince,
       
Yazar No: 1849 Hit : 4056 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 İhsaül Ulum
2 el Musiki el Kebir / الموسيقي الكبير
3 el Medine el Fazıla (el Medine el Fadıla ) / المدينة الفاضلة

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Kindi ve Farabide Akıl ve Nefs Kavramlarının Ahlaki İçeriği
2 Farabi ve İbn Sinanın Felsefelerinde Vahyin Kavramsal Muhtevası

Hayat Hikayesi

   
    FARÂBÎ

  

   Tam adı Ebu'n-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Farâbî et-Türkî'dir.
   Batı dünyası tarafindan "Alpharabius" ya da "Alphartabi" adıyla tanındı.
   Başarılarından ötürü kendisine Ebu'n-Nasr adı verildi.
   Aristo'nun bütün eserlerini açıklayıp inceleyen Farâbî, Aristo'dan sonra ikinci büyük filozof kabul edildi ve üstad-ı sani (ikinci üstat), hâce-i sani (ikinci hoca), muallimi sani (ikinci öğretmen) gibi unvanlar aldı.

   Vesiç kalesi ordu komutanı Muhammed Beyin oğlu.

   İlköğrenimini Farab'da tamamladı.
   Bazı kaynakların bildirdiğine göre bir süre Türkistan'da kadılık yaptıktan sonra göç ederek İran'a gitti.
   O dönemin kültür ve sanat merkezi Bağdat'ta yükseköğrenim gördü.
   Bu dönemde İran'da Farsça, Bağdat'ta Arapça öğrendi.
   Hıristiyan hocalardan Latince ve Yunanca; çağının ünlü bilginleri Ebu Bişr bin Yunus'tan mantık, Ebu Bekr îbn el Sarrac'dan dilbilgisi dersleri aldı.

   Daha sonra Harran Üniversitesine giderek felsefe çalışmalarında bulundu.
   Burada Yuhna bin Haylan'dan felsefe ve dinler tarihi eğitimi alarak Aristo'nun eserleri üzerinde çalıştı.
   Bağdat'a döndü. Eserlerinin çoğunu yirmi yıl kaldığı Bağdat'ta yazdı.

   Şehirde karışıklıklar başlayınca Mısır'a gitti.
   Mısır'dan Halep'e geçerek (941), Halep'i fetheden (944) Hamdanîlerin emiri Seyfüddevle Ebul-Hasan Ali b. Abdullah Hemedanî'nin sarayında bulundu.

   Emir'in teklif ettiği yüksek maaşı kabul etmeyerek, "Dört dirhem"lik küçük bir ücretle yaşamayı tercih etti.
   Emir'in Şam'ı alması üzerine onunla birlikte Şam'a gitti (945).
   Kısa bir süreliğine Mısır'a (948) gidip tekrar Şam'a dönerek son yıllarını burada geçirdi.
   Mezarı Bâbü's-sagir'dedir.

   Eski Yunanlı filozof ve bilim adamlarının eserlerinin Arapçaya çevrilerek öğrenildiği bir dönemde yetişen Farâbî, Aristoyu İslâm dünyasına tanıttı.

   Organon serisini tamamen Arapçaya çevirdi, şerh edip özetledi.
   Eflâtunla Aristo'nun fikirlerini birleştirmeye çalıştı.
   Kindî ile başlayan İslâm felsefesinin kurucusu oldu. İslâm felsefesini metot, terminoloji ve problemler bakımından temellendirdi. Kur'an'ı ve sünneti akla göre yorumladı. Psikoloji, metafizik, mantık, zekâ, madde, zaman, vahdet, boşluk, mesafe ve sayı gibi kavramlarla ilgili görüşler ileri sürdü.

   Felsefede mantığı temel alarak metafizik, felsefe, din konuları üzerinde durdu.

   Ahlâk konusundaki fikirlerinde de aklı temel aldı. Tasavvufi görüşlerini aklî ve felsefî olarak ortaya koydu. Din ile felsefenin ayrılmaz bir bütün olduğunu
   savundu.
   Gazzâlî, Allah'ın sıfatları, kainatın varlığı, ahiretle ilgili görüşlerini, bunların küfür mahiyeti taşıdıkları inancıyla eleştirdi. Mübahat Türker, Farabî'nin Tehâfütü'l-Felâsife'si üzerine Gazzalî ve lbn-i Rüşd'ün görüşlerini ele alan bir doktora tezi hazırladı.

   En büyük hizmetlerinden biri, ilimleri tasnif etmesi oldu. İlimleri fizikî, matematik ve metafizik ilimler olmak üzere üç bölüme ayırdı.
   13. yüzyıldan itibaren Farabî'nin .bu yeni metodu Avrupa'da uygulanmaya başlandı.
   Musiki alanında da büyük bir üstat olan Farâbî, müzik aletlerinden "kanun"u icat etti; "rübap"ı geliştirip bugünkü şeklini verdi. Doğu müziğinin teorilerini Kitabûl-Musikiyyul-Kebîr ( Büyük Musiki Kitabı) adlı eserinde kaleme aldı. Birçok beste yaptı.

   Tıpla da ilgilendi. Kitabül-Muğni fi Edviyetil-Müfrede (Çeşitli İlaçlar Hakkında Zengin Kitap) adlı eserinde tıp bilimiyle ilgili görüşlerini yazdı.

   Yaşadığı dönemde ilim dilinin Arapça olması nedeniyle bütün eserlerini Arapça ile yazdı. Matematik, felsefe, mantık, tıp ve musikî olmak üzere çeşitli ilim dallarında eserler veren Farâbî, lbn-i Sina, lbn-i Bace, lbn-i Rüşd, Nizami ve ibn-i Haldun'un yetişmelerini sağladı. Rousseau, Bergson ve Leibniz gibi birçok Batılı düşünürü etkiledi. Eserlerinin bir çoğu başta Latince ve İbranice olmak üzere pek çok dile çevrildi.


   ESERLERİ:

  

 •  El-Medinetü 1-Fâzıla   (Farâbî   felsefesinin temelini teşkil etmektedir.
     941-942'de tamamlandı.
     İlk defa F. Dietrici tarafından 1895'te Leiden'da basıldı,
     Almanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca'ya çevrildi.
     1956'da Nafiz Danışman; 1990'da Ahmet Arslan tarafından Türkçeye   çevrilerek basıldı),  

        

 •  Es-Siyâsetil-Medeniyye (Haydarabad 1927, Almancaya çevirisiyle birlikte  Leyden   1904),
     
 • Îhsâu'l-Ulûm ve't-Ta'rif bi-ağraziha (Ragıp Paşa K. no. 1604; Sayda'da el-İrfan mecmuasının   4.   cildinde   1927,   Kahire'de 1931'da, Madrid'de De Scientüs adlı Latince  çevirisiyle  birlikte   1937'de, Ahmed Ateş tarafından ilimlerin Sayımı  adıyla   Türkçeye   çevrilip,   İst. 1955'te    basıldı), 
 •  Et-Talimü's-Sânî, Kitâbu  Fusûsul-Hikem (1874,   İsmail el-Hüseyîn  el-Farabî'nin  şerhiyle, 1921),
         
 •  Cevâmi'u Kütübil-Mantık (Mübahat Türker-Küyel, Farabî'nin Bazı Mantık Eserleri,  1990),
         
 •  Kitâbu'l-Usül (Öklides   geometrisinin   açıklaması. Mübahat   Türker-Küyel,    Farabî'nin Geometri Felsefesine İlişkin Metinler, 1992),
         
 •  Kitâbu Tahsili's-Sa'âde,
         
 •  Kitâbu fi Mebâdi-i Arâ-i Ehlil-Medineti'l-Fazıla: Kitâbu Mûsika'l -Kebîr (Kahire 1967),
         
 •  Kitâbu îhsâ'il-tıka'at (Manisa il Halk K. n. 1705, v. 59b-92b),
         
 •  Kitâbu fi-îka'at (TSMK 3. Ahmet K.nu. 1878, v. 160b-167a),
         
 •  Uyûnu1-Mesâ'ilRisale fi İsbâtil-Müfârekat (Haydarabad 1926),
         
 •  Kitâbul- Cem' Beyne Re 'yil Hakımeyn Eflûtunul-İlâhî ve Aristotales.


   
  

click here read here why do married men cheat
link why do women cheat why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Mehmet Ali Ayni / Muallimi Sânî Fârâbî (1332), Hilmi Ziya Ülken - Kıvameddin Burslan / Fârâbî (1940) Ahmet Ateş / Farabi'nin Eserlerinin Bibliyografyası - Farâbî Tetkikleri- 1 (1950) Hüseyin Atay / Fârâbî ve İbn Sina'ya Göre Yaratma (1974), Hilmi Ziya Ülken / Isdâr Felsefesi (1976), TDE Ansiklopedisi (c. 3 1979), Bayraktar Bayraklı / Fârâbi'de Devlet Felsefesi (1983), M. Naci Bolay , Fârâbî ve İbn Sina'da Kavram Anlayışı (1990), Fahrettin Ülgüner / Fârâbî (1993) TDOE- TDE Ansiklopedisi 4 (2004).
click here click married affairs

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Mustafa Parlement / 9.2.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...