Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Sabri (Şeyhülislam)

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1332  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Tokat 1869 Kahire / Mısır 12 Mart 1954
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Diplomat, Müderris, Şeyhülislam, Siyasetçi, Devlet Adamı,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 1332 Hit : 5474 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Yeni Müctehidlerin Kıymeti İlmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Saydı Hatır
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min eş Şiir el Arabi
6 Mevkıfül Beşer Tahte Sultanil Kader
7 Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin
8 Mes’eletü Tercemeti’l-Kur’ân
9 Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / قولي في المرأة
11 İslamda İmameti Kübra
12 İman Namaz ve Oruç hakkında Risale
13 Haşiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme
15 el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun
16 Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olmuş Mesail

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olan Mesailden Musiki

Yazarın Şiirleri
read here read read

Yazarın Hikayeleri
click here read here why do married men cheat
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Şeyhülislam Mustafa Sabri
İlköğrenimini memleketinde tamamlayarak Kayseri ve İstanbul'da özel derslerle icazetname    (yeterlilik, diploma)   aldı.
Fatih Camiinde müderrislik yaptı. "Huzur Dersleri"ne katıldı (1898–14),  
II. Abdülhamid'in kütüphaneciliğinde bulundu. II. Meşrutiyetten (1908)  sonra   oluşturulan   Meclis-i Mebusân'a Tokat mebusu olarak girdi.
Başlangıçta İttihad ve Terakki yönetimini destekledi.Cemiyet-i İlmiye-i İslâmiye'nin yayın organı olarak çıkan Beyanu'l-Hakk (1908–12, 182 sayı) dergisinin ilk sayısında yayımlanan başyazında Abdülhamid yönetimine son verdikleri için İttihad ve Terakki örgütü ile orduya teşekkür etmişti. Ancak, kısa zaman sonra lttihad ve Terakkinin muhalifleri arasına katılarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile Cemiyeti İttihadiye-i İslâmiye'nin (1912) kurucuları arasında yer aldı. Babıâli Baskım üzerine (1913) yurtdışına kaçarak bir süre Mısır ve Romanya'da kaldı. Türkiye'ye Birinci Dünya Savaşı sırasında döndü.
1918 yılında Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye üyeliğine, 1919 ve 1920 yıllarında Damad Ferid'in Paris Konferası'na katılması üzerine Sadrazam vekilliği, kabinenin düşmesi üzerine Ayan (senato) üyeliği, Cemiyet-i Müderrisin başkanlığı, Sevr Anlaşması'nın şartlarım görüşmek üzere Sultan Vahideddin'in topladığı Şurây-ı Saltanat üyeliğinde (1920) bulundu. Bu şurada Kuvâyı Milliye aleyhinde sert tedbirler alınması yolundaki önerileri kabul edilmeyince Şeyhülislâmlıktan (1920) çekildi. 1922 yılında tekrar yurtdışına kaçarak Romanya ve Yunanistan'da yaşadı. Bu sırada "150'likler" listesinde yer alan oğlu İbrahim Sabri ile İskeçe'de (Yunanistan) Yarın (70 sayı, Peyami Sabah adıyla, 5 sayı, 1927–30) gazetesini çıkararak Ankara hükümetine sert eleştiriler yöneltti. Daha sonra Hicaz'a oradan da Mısır'a geçti."1501ikler"in affedilmesiyle (1938) de Türkiye’ye dönmedi, Mısır'da öldü. Yazıları ayrıca Malûmat, Yeni Gazete, Tesisat, Alemdar, İkdam gibi gazetelerde yayımlanmıştır.

ESERLERİ:

Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyesi (Musa Carullah Bigiyefin Rahmet-i İlahiye Burhanları adlı kitabının eleştirisi, 1919)
Dini Mücecldidler Yahud Türkiye için Necat ve İ'tilâ Yollarında Bir Rehber (Haşim Nahid'in eserine cevap, 1922
Dini Müceddidler-Reformcular , 1969)
Meselet-ü Tercemeti'l-Kur'ân (Arapça, 1932, Kahire)
Mevkıful-Beşer Tahte Sultani'l-Kader (Arapça, 1933, Kahire; İnsan ve Kader adıyla, 1989)
Mevkıfu'l-Akl (Arapça, 4 cilt, 1950, Kahire)
el-Kavlu'l-Fasl Beynel-lezine Yu'minûne Bi'l-Gayb vel-lezine la Yu'minün (Arapça, Kahire)
Kavi Fi'l-Mer'e (Arapça, Kahire), En-Nekir Ala Münkiri Nimetin Mine'd-Din vel-Hilafevel-Ümme (Arapça, Beyrut)
Meseleler Hakkında Cevaplar (Beyanül-Haklrta çıkan bazı yazılan ve Savm-ı Ramazan Risalesi ile, O. N. Gürsoy tar., 1976).

Ayrıca İslâm’da İmamet-i Kübra, Din ve Milliyet, Türk'ün Başına Gelen Şapka Meselesi adlı risaleleri Yarın (Peyam-ı İslâm) gazetesinde tefrika edilmiş, kitaplaşmamıştır.

husbands who cheat website dating for married men
open why women cheat on husbands how many guys cheat
read here cheat wifes unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
click here read here why do married men cheat
read here cheat wifes unfaithful wives
link why do women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...