Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmed Cevdet Paşa

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1004  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Lofça / Bulgaristan 1822 İstanbul 25 May.1895
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Tarihçi, Bakan, Milletvekili, Vakanüvist, Tarih, Devlet Adamı, Hukuk,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 1004 Hit : 5416 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-i Adliye) / المجلة مجلة الاحكام العدلية

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı
1 Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-i Adliye) / المجلة مجلة الاحكام العدلية

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ahmed Cevdet Paşa
Asıl adı Ahmet'tir Babası, Lofça'nın ileri gelenlerinden Hacı İsmail Aga'dır.
Cevdet mahlasını şair Fehim Efendi'den aldı.
Kasabanın ilk mektebini bitirdikten sonra, müftü Ömer Efendi'den bazı medrese dersleri aldı.
Tahsilini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi (1839).
Fatih Camii’ndeki medrese derslerine devam etti. İstanbul'da devam ettiği Murat Molla tekkesinde Arapça, Farsça, mantık, Hendesehanede matematik ve ayrıca Tabiat, Felsefe, Tarih ve Coğrafya dersleri aldı. Ayrıca Fransızca öğrendi,
Medrese öğrenimi görerek mantıkçı Şakir Efendi'den icazet aldı.
Müsbet ilimleri, mühendishane hocalarından Albay Nuri Bey'den okudu.
Zeki ve çalışkan bir talebe olan Ahmet Efendi, tahsil hayatında geniş bilgisi, cevval zekâsı ile gerek müderrisler ve gerek medrese talebeleri arasında büyük bir ün kazandı.
Medresede iken hocalarına vekâlet ettiği gibi, kendinden çok daha yaşlı olanlara ders de okuttu.
O devrin ilmî, edebi mahfillerine de girdi.
Çarşamba daki meşhur Murat Molla Dergâhına, şair Fehim Efendi'nin Karagümrük'teki konağına devam etti.
Bu çevrelerde dönemin birçok ünlü şair ve bilginleri ile tanıştı.
Dönemin şeyhülislâmı tarafından tanıştırıldığı, kendisine yakınlık gösteren Reşit Paşa'nın himayesinde siyasetle ilgilenmeye başladı (1845).
Paşa'nın konağında Ali ve Fuat efendilerle tanıştı. Maarif Meclisi üyeliği ve Darülmuallimin müdürlüğüne atandı (1948).
Bu kurumun düzenlenmekte büyük ve değerli hizmetleri oldu.
1851'de açılan ve ilk Türk akademisi  olan Encümeni Daniş'in dahili üyeliğine seçildi.
Fuat Paşa ile birlikte ilk Osmanlı grameri sayılan, üç lisanın (Türkçe, Arapça ve Farsça) gramerini açıklayan Kavâid-i Osmaniye adlı eseri hazırladı.
Ahmet Cevdet, 1854'ten sonraki yıllarda muhtelif vazifelere getirildi.
1856'da Galata Mollası oldu.
I857'de Mekke payesi aldı ve Meclis-i Ali-i Tanzimat üyeliğine getirildi.
1861'de İstanbul payesine terfi etti.
Bir süre Takvim-i Vekayi'i ıslah için kurulan komisyona üyelik yaptı.
1862'de Şeyhülislam olacağı konuşuldu ama bu gerçekleşmedi.
Anadolu kazaskerliği payesiyle Bosna-Hersek müfettişliğine atandı   (1863).
1866da ilmiye rütbesi vezarete çevrildi ve paşa oldu.
Bu arada vakanûvislikten çekildi.
1868'de Divan-ı Ahkam-ı Adliye reisliğine getirildi.
Bundan sonra devlet makamlarının en yükseklerini işgal etti.
1873'te Maarif Nazın oldu.
Cevdet Paşa bu tarihten ölünceye kadar beş defa Adliye, iki defa Maarif, iki defa Evkaf, bir defa Dâhiliye ve bir defa da Ticaret ve Ziraat Nazın oldu.
Uzun bir fikir hayatına, devlet işlerine kendini veren Cevdet Paşa, 25 Mayıs 1895te Bebek'teki yalısında öldü.
Fatih Camii yanındaki Fatih Sultan Mehmet haziresindeki hususi makberesine gömüldü.
Kurulmasında önemli rol oynadığı Encümen-i Dârûş üyeliğine getirildi.
Bu kurulun kararıyla 1774–1826 arası Osmanlı tarihîni anlatan ünlü eseri Tarih-i Cevdet'in yazımını ve İbn-i Haldun'un Mukaddime adlı eserinin çevirisini üstlendi.
Tarihinin ilk üç cildini bitirince vakanüvisliğe getirildi (1855).
Eserinin, modern tarih anlayışına uygun olarak hazırlandığı otoriteler tarafından kabul edilmektedir.
1837'de Meclis-i Ali-i Tanzimat, 1864'de Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye üyeliğine atandı.
Vakanûvislikten ayrılıp Halep valiliği, daha sonra 1866'da Divan-ı Ahkâm-ı Adliye reisliği yaptı.
Başkanlığında kurulan Mecelle Cemiyeti tarafından Mecelle'nin dört cildi yayımlandı.
Fikir ayrılığına düştüğü şeyhülislâm tarafından görevinden azledilip Bursa valiliğine atandıysa da, kontrolü olmadan hazırlanan Mecelle'nin 5. ve 6. ciltlerinin ağır eleştirilere uğraması üzerine yeniden komisyonun başına getirildi. Bu ciltler yeniden yazıldı.
Maarif ve Adliye nazırlıkları yaptı (1875).
Ayrılıp ikinci kez atandığı (1876) Dâhiliye ve Evkaf nazırlıklarından sonra bir süre Suriye valisi oldu (1878). Suriye Valiliğinden Ticaret nazırlığına, yeniden Adliye nazırlığına 4. ve 5. defa (1886) getirildi. Girit sorunu görüşmelerine katıldı.
II. Abdülhamit tarafından Meclis-i Âlî üyeliğine atandı (1890).
Son yıllarını daha çok ilmî çalışmalarla geçirdi.
Ahmet Cevdet Paşa, uzun süre M. Reşit Paşa'nın yardımcısı olarak çalışmasına rağmen, Batıcılara karşı İslâmi düşünce ve geleneklerin savunuculuğunu yaptı.
Abdülhamit tarafından da itibar gördü.
Mithat Paşayla sürekli mücadele etti.
Medeni hukuktaki boşluğu Fransız medenî hukukun çevrilerek doldurulmasını isteyen batıcılara karşı çıktı.
Başkanı olduğu Mecelle Cemiyeti tarafından Mecellenim 16 kitabının hazırlanmasını sağladı (1868–76).
1774–1826 arası Osmanlı tarihini inceleyen eseri Tarih-i Cevdet, Osmanlı tarihçiliğinin en büyük başarılarından biri sayılmıştır.
Abdülhamit'in isteği üzerine yazdığı Maruzatta 1839–76 arası geçen olayları değerlendirdi.
Altı ciltlik ünlü Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa adlı eserinde Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin hayatı ve 2. Murat dönemine kadar İslâm tarihi, sade bir dil ve samimi bir üslupla anlatılmıştır.
Fuat Paşa ile birlikte hazırladığı Arapça, Farsça ve Türkçe dilbilgisi kurallarnı anlattığı eserin sadeleştirilmiş biçimi olan Kavâid-i Türkiye (1873), uzun yıllar okullarda ders kitabı olarak okutuldu.
Şiirlerini, ömrünün son yıllarında II. Abdülhamid'in ısrarı üzerine bir Divançe'de topladı.
Ayrıca Sürûri Mecmuası'm derleyerek basımını sağlamıştır (1883).

"Paşa'nın Türk diline bir uzun hece katılması tarihinde zarurî vazife görmüş olan aruz vezninin Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal ve Faruk Nafiz devrinde ulaştığı tekâmülü ve bir "Türk aruzu' haline gelişi olaylarını görmeden yazdığı fikirler, şimdi, yeniden münakaşa edilebilir bir mevzudur. Fakat bu kudretli Tanzimat bilgininin vezinlerin her dilin kendi sesine göre teşekkül ettiğine dikkat ederek, Acem aruzu ile Arap aruzunu başka başka vezinler halinde görmesi, o devir için yeni ve kuvvetli bir görüştür. Yine Cevdet Paşa 'nm Sultan Osman 'in zannettiği şiirdeki vezni ve lisanı beğenerek, Türkçeyi, sade ve temiz bir dil görmek isteyişi, milli ve ilmî önemi olan görüşlerdir. Bu bakımdan Cevdet Paşa'yı Tanzimat yıllarındaki 'mahallileşme' cereyanının ilmini yapmış bir dil ve edebiyat nazariyecisi olarak tanımak doğrudur. Cevdet Paşa Kısas-ı Enbiyâ'sını kendi devri için çok sade ve güzel bir Türkçeyle yazarak, fikirlerini bizzat tatbik sahasına koymuş bulunmaktadır.'' (Nihat Sami Banarlı)
ESERLERİ:

 • Medhal-i Kavaid (ilköğretim için, 1851),
 • Beyan'ül-Ünvan (İslâm İlimleri Metodolojisi, 1856),
 • Mukaddime-i İbn-i Haldun (Mukaddime'nin altıncı faslının çevirisi, 1860; 3 cilt halinde basıldı, ilk 2 cilt Pirûeade Mehmet Sahib Efendi),
 • Malumat-ı Nafia (ortaokul seviyesinde ders kitabı, 1862),
 • Kavâid-i Osmaniye (Keçecizade Fuad Paşa ile 1864; daha sonra Ahmet Cevdet Paşa imzasıyla Tertib-i Cedid Kavaid-i Osmaniye adıyla sadeleştirilmiş şekli: Kavâid-i Türkiye, 1873; Almancası 1855),
 • Kavaid-i Türkiyye (ilköğretim için, 1875),
 • Divan-ı Saib Şerhi'nin Tetimmesi (İranlı şair Saib-i Tebrizî'den),
 • Mi'yar-ı Sedad (mantık, 1876),
 • Tezâkir-i Cevdet (40 tezkire, 1853–87; 4 cilt olarak yeni harflerle 1953-67),
 • Takvim'ûl-Edvar (1870),
 • Mecmua-i Ahmed Cevdet (mektuplar, elyazması, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığında numara 98'de kayıtlı),
 • Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (kanun, Ahmet Cevdet'in başkanlığında heyet, 16 cilt, 1868–76),
 • Adâb-ı Sedat fi İtmil âdâb (1877),
 • Belâgat-ı Osmaniye (edebiyat kuralları, 1881),
 • Tarih-i Cevdet {otuz senede yazıldı, 1854-1885; ilk altı cildinden seçmeler MEB Kültür Yayınları arasında Seçmeler I, II adlarıyla çıktı, 1973; Üç Dal Neşriyat tarafından Tarih-i Cevdet adıyla 6 cilt olarak yeniden basıldı, 1983),
 • Hülasatül-Beyan fi Telifi'l-Kuran (Arapça, 1885),
 • Hilye-i Saadet (1886),
 • Mecmua-i Aliye (ders notlan, tek nüshası İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığında),
 • Eser-i Ahd-i Hamidî (ilkokul ders kitabı, 1891),
  Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa (1915, haz. Fatma Aliye; Mahir iz tarafından sadeleştirilerek MEB tarafından yayımlandı, 1972; Kazan Türkçesiyle 1900, 1911),
 • Maruzat (1839–1876 arası olayları anlatır, 1890; yeni harflerle Yusuf Halaçoğlu tarafından 1980),
 • Kırım ve Kafkas Tarihçesi (1890),
 • Divançe (basılmadı),
 • Sultan Abdülhamid'e Raporlar (2000),
 • İki Cihan Güneşi Hz. Muhammed (sad. Ali Eren, 2003).
open why women cheat on husbands how many guys cheat
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Fatma Alîye / Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı (1916), M. Şakir Ülkütaşır / Ahmet Cevdet Paşa Hayatı, Şahsiyeti Eserleri (1945) - Cevdet Paşa-ölümünün 56'ncı Yıldönümünde (Hisar, sayı: 13, Mayıs 1951), Veli Ertan / Cevdet Paşa, Hayatı ve Eserleri (1964), Nihat Sami Banarlı / Metinlerle Türk Edebiyatı (1965), Bursalı Mehmed Tabir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Hulusi Yavuz / Ahmed Cevdet Paşa and the Codification of the Sharii'at (Yüksek lisans tezi, Menchester Üniversitesi, 1975), Ümit Meriç (Yazan) / Cevdet Paşanın Toplum ve Devlet Görüşü (1975), Yusuf Halaçoğlu - M. Akif Aydın / TDV tslam Ansiklopedisi (c. 7, 1993, s. 443–450), İbnülemta Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Ahmet ZeM lzgöer / Ahmet Cevdet Pasa (1999), Crishtoph K. Neumann / Araç Tarih Amaç Tanzimat Ta-rih-i Cevdet'in Siyasi Anlamı (çev.: Meltem Arun, 2000), Ercüment Kuran / Türk-îs-lâm Kültürüne Dair (2000), Son Dönem Tarih Araştırmalarına Bir Bakış (Cumhuriyet Kitap, 11.01.2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002) - Yazar Olacak Çocuklar (2004),
read here read read
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 25.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...