Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Deliller

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Muhammed Önder Fıkıh
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 2153 Hit : 4318 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri / ترجمة جزء لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 حول رسالة لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
2 Vekaletle Kurban Kestirmenin Hükmü ve Mahiyeti Hakkında Bir Hatırlatma
3 Organ Naklinin Haram Oluşunun Delilleri
4 Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Deliller
5 İslamda İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşiliği / قرشية الخليفة في الاسلام
6 İmam Ebu Hanifenin Siyasi Mezhebi Üzerine Ebu Zehranın Tespitleri ve Bunların Değeri
7 İbn Hacer el Askalaninin Allahın İsim ve Sıfatlarının Tevkifiliği ve Manalandırılması
8 Hilafetin Kureyşiliği Makalesinde Öne Sürülen İddialar ve İlmi Değerleri
9 Halifede Aranan Şartlar / الشروط التي تجب توافرها في الخليفة
10 Ehli Sünnet vel Cemaat Mezhebinin Kureyşilik Şartının Sıhhatine Dair Delilleri
11 Cevşen Dua Mecmuası İle İlgili Mülahazalarım (YENİ)
12 Cemaleddin el Efgani nin Kuranın Tahrifiyle Alakalı Görüşlerinin Tesbiti
13 Bilimsel Delillendirme Metodları ve Din
14 Ay takvimine bağlı ibadetlerde ictihad; ya da ibadetlerde ictihad olmaz, ölçüsü der beyanındadır
15 Ahi Evren İsminin Kökeni ve Manası / منشئ التسمية ب اخي اورن و معني هذه التسمية

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
Organların ve bedenin kulun tasarruf ve yetkisine verildiği görüşünü benimseyen ulema organ nakline cevaz vermiş ve bu cevazı farklı farklı delillere dayanarak isbata girişmişlerdir. Bunlar Eşyada Asıl Olan Hükmün Mübahlık Oluşu delili, Zaruret delili,Tedavinin Gerekliliği delili ,ve İsar bi'n Nefsin Caizliği delilleridir. Organ Nakline cevaz verenlerden bazıları Hayat-ölüm ayrımı yapıp hayatta iken organ bağışı yapılamayacağını söylerken,diğer bir grup her iki halde de organ naklinin caiz olduğunu öne sürmüşlerdir
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
free abortion pill abortion pictures pro life abortion
abortion pills over the counter how much do abortions cost when is it to late to get an abortion
doxycycline doxycycline doxycycline
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
drug coupon cialis trial coupon

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Delillerin Başlıcaları  Şunlardır;

 A) Eşyada Asıl Olan Hüküm Mübahlıktır Delili

          Organ naklini yasaklayan  bir Kur an  yada Sünnet nassı  yoktur.Bu ise  organ naklinin   eşyada asıl olan mübahlıktır kaidesine 15 göre  ele alınabileceğini gösterir.Hükümsüz meselelerde asıl hüküm mübahlık olduğuna göre  Organ nakli   caiz olmalıdır.       

B) Dinen Tedavi Olmanın Gerekliliği Delili

         İslam tedavi olmayı emretmiştir. Hz.Peygamber sas :"Allah hastalığı yarattığı gibi ilacını da yaratmıştır. Tedavi olun " 16   buyurmuşlardır.Organ nakli de bir tedavidir ve tedavi  olmak emrine  göre caiz ve meşru olmalıdır.

        “ Tedavi olun ama  haramla tedavi olmayın“ ve “Allah şifanızı  size haram kıldığı şeylere koymamıştır “ vb. hadisler  normal şartlar için söylenilmiş olmalıdır.Zira Hz. Peygamber  Uraniyyun hadisinde olduğu gibi  develerin sidiklerinin  içilmesini de emretmiştir.Develerin sidiklerinin necis olduğu  ise açıktır.

         Yasaklayıcı  hadisler  normal şartlar altında ya da şarab için veyahutta  içinde  şifa bulunmayan  necis ve haram olan şeyler için  söylenilmiş,Cevaz veren hadisler ise  başka bir  alternatif   bulunamadığı durumlar için söylenilmiş olsa  gerektir.        

C) Zaruretlerin Mahzurlu Şeyleri Mübah Kılması Delili

         Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılarlar.19  Organ nakli  yapılmadığı  takdirde  kişinin ölmesi yada bir uzvunun telef olması söz konusu olduğuna göre organ nakli suretiyle tedavi olmak Şer’an zarurettir.Buna göre organ naklinin nas düzeyindeki  delil ve dayanağı  zarurettir denilmesi  mümkündür.

           Bilindiği gibi zaruretlere binaen haramlar  helal olurlar.Zaruret halinin tahakkuku belirli şartlara bağlıdır.Bunlar ; zaruret halinin bir fiil vaki olması ,haramı kullanma çaresinden başka bir yolun bulunmaması ,zaruret halinin kişinin hayatını  veya herhangi bir organını gerçekten tehdit  etmiş olması,İslam hukukunun temel prensiplerinin ihlal edilmemesi ,haramın zaruret miktarı kullanılması,haramın yerini tutacak helalın bulunmaması   şartlarıdır.  Bu şartlar organ naklinde oluşmaktadır. O halde organ nakli caiz olmalıdır.

          Açlık zarureti ile  hastalık zarureti  arasında  illet birliği vardır.Açlık zarureti  kişinin hayatını  veya bir organını kaybetmekle  veya  fonksiyonunu yitirmekle  tehdit ettiği  gibi  kronik bir kalp, akciğer,karaciğer veya böbrek hastalığı da  hastanını yaşamını ölümle tehdit etmektedir..Keza göz,kulak gibi organların müzmin hastalıkları da organı ,hayatını ve  dolayısıyla  fonksiyonunu yitirmekle  tehdit etmektedir.

         Bu illet birliği  hastalık halinin  zaruret  haline gireceğine delildir.İbn-u Hazm ez- Zahiri de  buna  işaretle :”Tedavi zaruri hallerden sayılır,zaruri haller ise  haramı helal kılar.Şu halde haramla tedavi olmak helaldir”  demiştir.

         Bunlara göre  tedavi zarureti de haramları  mübah kılan bir  zarurettir. Ve  organ nakli haram olsa     bile  zarurete binaen caizdir.

         Zaruretler  her türlü haramı mübah kılarlar. Organ nakli haram olsa bile  hayatın kurtarılması  ya da bir uzvun telef olmaktan  korunması için zarurete binaen caiz olacaktır.

D) Dirinin Ölüden Daha Kıymetli Olması Delili

         Diri  ölüden daha kıymetlidir.Buna göre çocuğun kurtarılabilmesi için ölmüş olan annesinin karnı yarılabilir yada bir başkasının olan malı  yutmuş olan bir ölünün karnı  yarılıp mal çıkarılabilir.

         Fukaha bu fetvaları verirken dirinin değeri,kıymeti ve hayatının korunması ,ölünün Müsle'den korunmasından daha önceliklidir demişlerdir. Buna göre diri ölüden daha kıymetlidir sözü şer'i bir ölçü  olarak tezahür eder."Dirilerle ölüler elbette denk değildirler"17  ayeti kerimesi de buna delildir.

E) Bir İnsana  Hayat Vermenin Bütün İnsanlara  Hayat Vermek Gibi  Sevap Oluşu Delili

         Ayeti kerimede ;”Kim bir insana hayat verirse  sanki bütün insanlara hayat vermiş gibi olur.” 18 buyurulmuştur. Organ bağışlayarak bir insanın hayati önemde bir ihtiyacını karşılamak  o insana hayat vermektir. Ve   büyük sevaptır.

F)Diğer  Fıkhi Deliller:

1 .Böbrek göz vs. uzuvların  bağışlanması İslam'ın övdüğü ve ihtiyaç sahiplerine  verilmesini tavsiye ettiği sadaka kapsamına girer.

         Hadis-i Şerifte :"Bir mü'minin dünyevi  sıkıntılarından birisini  çözüp onu rahatlatana Allah ta kıyamet günü  dara düştüğünde genişlik verir. Mü'min mü'min kardeşinin yardımına koştukça ,Allah ta onun yardımına koşar" 20   buyurulmuştur.

2 .İslam fakihleri  canlı olduğu varsayılan bir ceninin kurtarılması için  ölen annesinin  karnının yarılmasına  cevaz vermişlerdir.

         Aynı şekilde başkasına ait kıymetli bir şeyi yutmuş bir ölünün midesinin yarılmasına  da cevaz vermişlerdir. Buna göre  bir ölünün karnının yarılması da , bir başkasının  hayatının  kurtarılması için bir ölünün vücudunda  tasarrufta bulunması da  caizdir,hatta  gereklidir.

3 . Bir bedenden  bir organ alınıp  bir başka bedene monte edilmesi  Şeriatte haram kılınan  Müsle'nin kapsamına  girmez.

         Üstelik burada,  ölmüş bir insana ve organ nakli yapılacak insana  sevap kazanma imkanı  verilmiş olmaktadır.

4 . Organlar insanın malıdırlar.

         Organ bağışında bulunmak isar(cömertlik ve fedakarlık)tır. insan malından  isarda bulunabileceği gibi bir başkasının hesabına   fedakarlıkta da bulunabilir.

5 . Organların  insanın malı  olmadığı kabul edilse bile ;insanın bedeni  üzerinde  tasarruf yetkisi vardır. Bir insanın kendisinin öldürülmesine  veya bir organının koparılmasına izin vermesi  haram olduğu gibi  emredilen kişinin  bunu yapması da  kesinlikle haramdır.Ancak emredenin izninden dolayı  ortaya çıkan şüphe  emredilen kişinin uhrevi günahından değil,dünyevi cezalardan kurtulmasına sebep olur. Şu halde  kişinin kendi bedeni  ve organları  üzerinde  açıktan tasarruf  hakkı  olmasa da buna rağmen yaptığı tasarrufun hukuki  değeri vardır.Böyle keyfi bir tasarruf ile  organ verme tasarrufu arasında  büyük fark   vardır.

6. Kişinin kendi bedeninden et koparıp bir muztara vermesiyle  kendi bedeninin çift organlarından birisini vermesi arasında  da  büyük fark vardır. Et vericisinin bacağından koparıp verdiği  et parçası  muztarın bacağında  vardır. Fakat organ  vericisinin  verdiği sağlam böbrek hasta alıcıda yoktur.Bunlara göre  diri vericiden organ alınması  ile  diri bir insanın bir diğer diri ama  hasta bir insana  ihtiyaç duyduğu bir organını vermesinde  bir beis  olmaz.

7. Bir fiile  haramdır denilebilmesi için o fiilin  konu hakkında  indirilmiş bir  Kur’an yada Sünnet nassıyla  yasaklanmış olması gerekir.Organ nakli haramdır şeklinde bir nas olmadığına göre  Organ nakline haramdır denilemez.

Organ naklinin ve bağışlanmasının caiz olduğunu öne sürenlerin  belli başlı delilleri bunlardır.


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 23.4.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...