Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

İslamiyet Açısından Reenkarnasyon

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Ahmed Yüksel Özemre Kelam Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 1956 Hit : 7234 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Vahiy Akıl İlişkisi
2 Üsküdarın Kuşları
3 Üsküdarın Kaybolan Lezzetleri
4 Üsküdarın Kaybolan Kokuları
5 Üsküdarın Kadınları
6 Üsküdarın Dergahları
7 Üsküdarda Manevi Hayat
8 Üsküdarda Konak Hayatı
9 Üsküdarda Ezan
10 Üsküdarda Ebru Sanatı
11 Üsküdar Sehaveti
12 Türkçe Kuran Çevirilerinde Nefs Ruh Resul Nebi Yakıyn Mevt Kelime Çiftlerindeki Kavram Kargaşası
13 Türk Tesbihçiliği
14 Türk Dilinin Zenginliğinin Mücessem Şahidi Kubbealtı Lugatı
15 Taklidi İmandan Tahkiki İmana Geçişin Dramı
16 Simetrik Ebru
17 Said Nursinin Eserinde Esir Kavramı
18 Rölativite Teorisinin 100. Yıldönümü Münasebetiyle XX. Yüzyılın En Büyük Teorik Fizikçisi
19 Psikologlarımız
20 Ortaçağı Sever misiniz?
21 Nevruz Bayramının Kökenleri
22 Mücahid Tomanın Kitabı
23 Mucize
24 Modernist Akım İçinde Kuran Tefsirleri
25 Mesnevide Vehim
26 Masonluğun Kökeni
27 Louis Massignon
28 Kuran Tilavetinde Üsküdar Ağzı
29 Keplerde Pitagorcu Düşüncenin Evrimi
30 Kalıcı Doktrinler Geçici Doktrinler
31 Kader ve Kazaya İmanı Anlamak
32 İslamiyet Açısından Reenkarnasyon
33 İslamda Kadın Hakları
34 İslam Hoşgörü ve Eşitlik
35 İncillerin Tarihine Giriş
36 İlmi Araştırma Ahlakının Bazı Temel Sorunları
37 Hz. Peygamber (s.a.)'in Risaletinin Evrenselliği
38 Hıristiyanlık İslam İle Bağdaşamaz
39 Hadislerin Sıhhati Meselesine Objektif Bir Metodoloji Çerçevesinde Bakış
40 Gazetecilik Bir Sanattır
41 Epistemolojinin Tanımı ve İşlevi
42 Dücane Cündioğluya Açık Mektup
43 Dinler Arası Diyalog
44 Din Nedir?
45 Çağımızda Tasavvuf
46 Bilgi Çağında Hikmetin Yeri ve Önemi
47 Aziz Mahmud Hüdayide Mirac Neşesi
48 Abdest ve Kurbanın Remzi (Sembolik) Anlamı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İlk Atom Mühendisimiz Ahmet Yüksel Özemrenin Ardından…

Özeti
husbands who cheat website dating for married men
what are aids symptoms hiv aids facts new hiv treatment
manufacturer coupon for bystolic bystolic savings card
abortion pills over the counter website-knowledge.com when is it to late to get an abortion
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
bystolic free trial coupon open bystolic add on copay card
cialis discount coupon coupons for prescription drugs

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih 13 Ocak 2005
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki http://www.ozemre.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=57

Makale Metni   [Yazdır/Print]

İslâmiyet Açısından Reenkarnasyon1

 

Reenkarnasyon, Transmigrasyon, Palinjenezi ve Metampsikoz

İnsanın nefsi'nin ölümden sonra bir başka bedene geçerek yeniden hayata döndüğünü iddia eden inanç sistemine reenkarnasyon (ya da Arapça adıyla: tenâsüh) denilmektedir. Lâtince kökenli bu kelimenin etimolojik anlamı ise "yeniden ete bürünme"dir.

 

Reenkarnasyon kelimesi nefsin bir bedenden bir başka fakat aynı türden bir bedene geçmesi için kullanılmaktadır. Nefsin bir insan bedenini terk ettikten sonra meselâ bir böcek, bir hayvan ya da bir bitki gibi başka bir türün bedeninde yahut da bir cin'in sûretinde yeniden hayat bulması kastediliyorsa buna transmigrasyon denilmektedir. Ayrıca "yeniden doğuş" anlamında palinjenezi'den, ya da "nefsin farklı tavırları" anlamında da metampsikoz'dan bahsedilmektedir.

Bugün avâm, bütün bu kavramlar arasındaki nüansların farkında olmadığı için, hepsini birden reenkarnasyon kelimesiyle ifâde etmektedir. Oysa palinjenezi de metampsikoz da reenkarnasyonla özdeş kavramlar değildir; zirâ bunlar "yeniden doğuş"un ve "nefsin farklı tavırları"nın mutlakā yeni bir bedende vuku bulmasını gerektirmemektedirler.

 

Bu yazıda, yalnızca, avâmın birbirleriyle eşanlamlıymışlar gibi idrâk ettiği reenkarnasyon ve transmigrasyon kavramlarının İslâmiyet açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 

Reenkarnasyon ve transmigrasyon eski Mısırlılar'ın, Yunanlılar'ın, Keltler'in, Hindûlar'ın ve Budistler'in inanç sistemlerinde ve dünyâ görüşlerinde merkezî bir rol oynamıştır. Pitagor ve Eflâtun gibi filozoflar ve kadîm İskenderiye Felsefe Okulu da bu fikirlere mûnis bakmışlar ve bunu hem salt felsefe ve hem de ahlâk açısından incelemişlerdir. Özellikle Plotinus, günâhların kefâretini ödemek açısından, transmigrasyonun adâlete uygun olduğunu savunmuştur. Kilisenin, bu doktrini Hıristiyanlığa aykırı ilân etmesine rağmen Rönesans'ın Eflâtuncu ve yeni-Eflâtuncu filozoflarının önemli bir bölümünün de reenkarnasyona ve transmigrasyona inandıklarını görmekteyiz.

 

XIX. yüzyılda Avrupa'da ve Amerika'da yaygınlaşan teozofi ve ispirtizmacılık hareketleri ile bunların etrafında yeşeren benzeri tavır ve düşünce okullarında reenkarnasyon fikri büyük ağırlık kazanmıştır. Bu mahfellerde bedenden bedene geçenin ise nefis değil de rûh olduğuna inanılmıştır. Bu, zâten muğlâk ve mesnetsiz bir inanç olan reenkarnasyon üzerindeki kavram kargaşasının daha da büyümesine sebep olmuştur.

 

Hindû düşünce ve inanç sisteminde her canlının ideali: "Dünyâ'nın (yâni bu süflî âlemin) bağlarından tam anlamıyla kurtuluş" demek olan Nirvâna'ya ulaşmaktır. Nirvâna'ya ulaşmak mutlak kemâl'e erişmek demektir. Bir fânî, Nirvâna'ya erişinceye kadar, öldükten sonra bir başka bedende yeniden hayat bulur. Buna göre her fânî bir önceki hayatında kazandığı sevaplar ya da işlediği günâhlarla orantılı olarak, bir mükâfat ya da bir cezânın bedeli olmak üzere, ya daha mütekâmil bir bedende ya da daha süflî bir bedende yeniden hayata döner. Meselâ "parya" kastından bir kimsenin sevaplarından dolayı brahman olarak; ya da bir brahmanın günâhlarından dolayı bir parya veyâ bir böcek, bir hayvan ya da bir bitki olarak yeniden hayata döneceğine inanılır.

 

Semavî Dinler Açısından Reenkarnasyon

Reenkarnasyonun ve transmigrasyonun semavî dinlerde yâni Mûsevîlik'de, Hıristiyanlıkla ve İslâmiyet'de yeri yoktur! Bütün bu dinler açısından reenkarnasyon da transmigrasyon da Allāh'ın takdir ve tanzim etmiş olduğu kevnî ve uhrevî düzene uymayan bir sapıklıktır. Bu dinlerin şerîatlarında yalnızca Kıyâmet günündeki dirilimden söz edilmektedir.

 

İslâmiyet açısından insan üç nesnenin terkîbidir. Bunlar: beden, nefis ve Rûh'dur. Kur'ân-ı Kerîm'in Ahzab sûresinin 72. âyetinde Cenâb-ı Hakk: "... Biz emâneti göklere, arza ve dağlara arzettik; onlar O'nu yüklenmekten çekindiler ve O'ndan korktular; O'nu insan yüklendi..." demekte; Hicr sûresinin 28. ve 29. âyetlerinde, Secde sûresinin 7. ilâ 9. âyetlerinde ve Sâd sûresinin de 71. ve 72. âyetlerinde ise Allāh, insanı balçıktan yarattığını, ona Kendi Rûh'undan üfürdüğünü ve meleklere de insana derhâl secde etmelerini emrettiğini söylemektedir. Şu hâlde insandaki Kutsal Emânet Allāh'ın ona Kendi Rûh'undan üfürmüş olduğu Rûh'dur. İnsan bu Kutsal Emânet dolayısıyla eşrefü-l mahlûkat (yâni yaratılmışların en şereflisi) olmuştur.

 

İnsanda hüviyeti bakımından kemâl vardır; çünkü insanda hem Rûh, hem nefis ve hem de beden vardır. Oysa meleklerde yalnızca Rûh vardır; cinlerde yalnız nefis vardır; hayvanlarda ve bitkilerde ise hem nefis ve hem de beden vardır.

 

İşte bundan dolayıdır ki, İslâmiyet açısından, Dünyâ denilen bu süflî âlemde Rûh'un taşıyıcısı ve zâten bu sıfatıyla eşref-ül mahlûkat olan insanın günâhlarından ötürü Rûh'suz bir böceğe ya da bir bitkiye dönüşmesi de, Rûh'u olmayan bir hayvanın (ve özellikle de "Darwin'in Evrim Teorisi"nde iddia edildiği gibi bir maymunun) ya da bir bitkinin istihâle ile tekâmül edip doğal bir biçimde yâni Allāh'ın lûtfu ve müdâhalesi olmadan, Rûh kazanarak bir insan olması da muhâldir, mümkün değildir.

 

Ayrıca İslâmiyet'te insanın Dünyâ'daki davranışlarından dolayı Hakk'ın indinde kazandığı mükâfat ya da lâyık olduğu cezâ Büyük Kıyâmet'den sonraya yâni Âhiret Günü'ne bırakılmıştır. Nefsin ya da Rûh'un cezâ ya da mükâfat kastıyla ölümden sonra bu Dünyâda daha süflî ya da daha ulvî bir bedene girerek yeniden hayat bulması, bu bakımdan da, islâmî umdelere aykırıdır.

 

İslâmiyette ölümden sonra dönülecek yerin aslā tekrar bu Dünyâ olmadığı Ankebût sûresinin: "Her nefis ölümü tadar, sonra dönüp Biz'e gelirler" mealindeki 57. âyetiyle beyân edilmektedir. Şu hâlde ölümden sonra dönüş tekrar Dünyâya değil, Hakk'adır. Ayrıca İbni Mâce'nin Sünen'inde Cihâd bölümünde zikredilen ve Câbir bin Abdullah'dan rivâyet edilen bir hadîsde2 aynen şöyle denilmektedir:

Abdullah bin Amr bin Haram Uhud savaşında şehid edilince Resûlullāh bana: "Ey Câbir, Allāh'ın babana ne dediğini bildireyim mi?" diye sordu. Ben: "Buyur" dedim. Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: "Allāh arada bir perde olmaksızın hiçbir kimse ile konuşmamıştır. Ancak babanla perdesiz ve doğrudan doğruya konuştu ve ona: "Ey kulum! Benden iste ki sana vereyim" buyurdu. Baban da: "Ey Rabb'im, beni diriltirsin, ben de ikinci defa Sen'in yolunda şehid edilirim" dedi. Allāh da: "İnsanların dünyâya asla dönmeyecekleri hükmü şüphesiz önceden tarafımdan verilmiştir" buyurdu. Baban da: "Yâ Rabbi! Öyle ise bizim durumumuzu geride kalanlara bildir" dedi. Bunun üzerine Allāh: "Allāh yolunda şehid edilenleri ölü saymayın" mealindeki (Âl-i İmrân sûresi 169.) âyeti indirmiştir.

 

Bu sebeplerden ötürü bir kimsenin hem müslüman olması ve hem de reenkarnasyonun ve/veyâ transmigrasyonun bu âlemin bir kuralı olduğuna inanması biribirlerini dışarlıyan iki hâldir. Reenkarnasyon ya da transmigrasyonun bu âlemin kuralı olduğuna inanan müslüman değildir. Bütün bu delillerden ötürü, müslüman, reenkarnasyonun ve transmigrasyonun Cenâb-ı Hakk'ın bu âlem için takdir ve vaz etmiş oldüğü sünnete zıt olan sapık bir düşünce, gerçeğe uymayan bir vehim olduğunu ikrar ve îman etmek mecbûriyetindedir.

 

Gene semavî dinlere göre yalnızca cin tâifesi, şerîatın kendilerini koruyan emirlerine uymayan mü'minlere musallat olabilmekte ve bazan da bedenlerine nüfûz ederek onlara türlü sıkıntılar verebilmekte, evham ve vesveseler ilhâm edebilmektedir.

 

Reenkarnasyona inananların sözde geçmiş hayatlarını hatırlamaları nefislerinin kendilerine oynadığı bir oyun olabildiği gibi cin tâifesinin de bir oyunu olabilmektedir.

 

Reenkarnasyona İnanmak İslâm'ı Reddetmekle Eşdeğerdir

Yalnızca Ankebût sûresinin 57. âyeti dahi reenkarnasyon ve/veyâ transmigrasyon inancının İslâmiyet ile bağdaşmadığını göstermeğe yetmektedir. Bunu te'yid eden hadîs ise yukarıda sözü edilmiş olan ve Câbir bin Abdullah'dan rivâyet edilmiş olan hadîsdir. Şu hâlde, reenkarnasyona inanan bir kimse Kur'ân'ın bu âyetini ve İslâm Peygamberi'nin de ifâdesini inkâr ediyor dernektir. Kur'ân'ın tek bir âyetini dahi inkâr eden, en azından: 1) hem o âyetin nüzûl mahalli olan ve Emîn sıfatıyla müzeyyen Peygamber'in sıdkıyyetinden, ve 2) hem de Cenâb-ı Hakk'ın vaadinden şüphe içindedir, demektir.

 

Ayrıca reenkarnasyon ve transmigrasyon fikrinin, mükâfat ve cezânın Âhiret'e ait değil de gene bu Dünyâ'da vuku bulacağına delâlet etmesi, Kur'ân'ın pekçok âyetiyle Cenâb-ı Hakk'ın bir vaadi olarak beyân edilmiş olan kıyamet Günü'nü ve Rûz-i Cezâ'yı inkâr demektir. Bütün bu inkâr ve şüpheler (Âmentü'nün: 1. Allāh'a, 2. Kitaplarına, 3. Resûllerine ve 4. Âhiret Gününe inancı şart koşan umdelerinin reddi anlamında olduğundan dolayı) bunlara inanan bir kimsenin kesinlikle müslüman sayılamayacağının da kesin delilleridir.

 

 

Dipnotlar

 [1]"Çağrışım" dergisinin Mart 1993 târihli 8. sayısında, "Kubbealtı Akademi Mecmuası"nın Temmuz 1995 târihli 24. yıl 3. sayısında ve "Yeni Şafak" gazetesinin 27 Ocak 1996 târihli nüshalarında yayınlanmıştır.

[2]İbn Mâce: Sünen, Cihâd bahsi; (Cemâl Uşşak: Kütüb-i Sitte'den Seçme Hadîsler, Yeni Asya Yayınlan, s. 517-518; İstanbul, 1995)

 

 


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 1.3.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...