Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Fedaihul Batıniyye

فضائح الباطنيّة

 Kitap Detayı Kitap No : K- 876  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Gazali, Muhammed b. Muhammed el Gazali Mezhepler Tarihi
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 876 Hit : 10985 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tehafütül Felasife
2 Nasihatül Müluk
3 Mizanül Amel
4 Miyarul İlm
5 Mişkatül Envar
6 Mihakkün Nazar fil Mantık
7 Mekasidül Felasife
8 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
9 Mearicül Kuds
10 Kitabül Erbain fi Usulid Din
11 Kavaidul Akaid
12 Kanunüt Tevil
13 İlcamül Avam an İlmil Kelam
14 İhyau Ulumiddin
15 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
16 Faysalüt Tefrika Beynel İslami vez Zendeka
17 Eyyühel Veled
18 er Risaletül Kudsiyye
19 el Veciz / الوجيز
20 el Münkiz mined Dalal
21 el Maksadül Esna
22 el Kıstasül Müstakim / القسطاس المستقيم
23 el İntisar li ma Vakaa fil İhyai minel Esrar / الانتصار لما وقع في الاحياء من الاسرار
24 el İktisad fil İtikad
25 el Hikme fi Mahlukatillah
26 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira
27 Cevahirul Kuran / جواهر القران

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Tehafütül Felasife
2 Mizanül Amel
3 Miyarul İlm
4 Mişkatül Envar
5 Mihakkün Nazar fil Mantık
6 Mekasidül Felasife
7 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
8 Mearicül Kuds
9 Kitabül Erbain fi Usulid Din
10 Kavaidul Akaid
11 Kanunüt Tevil
12 İlcamül Avam an İlmil Kelam
13 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
14 Eyyühel Veled
15 er Risaletül Kudsiyye
16 el Hikme fi Mahlukatillah
17 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı
1 Müellefat el Gazali / مؤلفات الغزالي
2 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
3 İmam Gazzaliye Göre Nefis ve Nefis Eğitimi
4 İmam Gazalinin Eğitim Anlayışı
5 İmam Gazali ve Nübüvvet Anlayışı
6 Gazzalinin Nesih Anlayışı
7 Gazzalinin Minhacül Abidin Adlı Eserinde Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirilmesi
8 Gazaliye Göre Yaratma
9 Gazaliye Göre Tanrı Hakkında Konuşmak
10 Gazalinin Kelam Anlayışında Delil ve Delil Türleri
11 Gazalinin Eğitim Görüşü
12 Gazalinin Düşünce Sisteminde Aklın Yeri
13 Gazalinin Ahlak Felsefesinin Psikolojik Temelleri
14 Gazalide Tasavvuf Felsefesi
15 Gazalide Siyaset Düşüncesi
16 Gazalide Kesb Kavramı
17 Gazalide İman Bilgi İlişkisi
18 Gazalide İlahi Adalet Düşüncesi
19 Gazalide Hidayet ve Dalalet Kavramları
20 Gazalide Din Devlet İlişkisi
21 Gazali ve İbn Rüşdde İmkan İmkansızlık ve Zorunluluk
22 Gazali Düşüncesinde İnsan Psikolojisine İlişkin Bulgular
23 Eleştiri ve şüphe Temelinde Gazalide Bilgi Meselesi
24 Creation and the Cosmic System al Ghazali & Avicenna
25 Aristotle and al-Ghazali
26 Al-Ghazālī on Divine Essence A Translation from the Iqtisād fī al-I’tiqad with Notes and Commentary
27 al Ghazzali on Repentance
28 al Ghazalis Contested Revival Ihya Ulum al Din and its Critics in Khorasan and the Maghrib
29 Al Ghazali The Mystic
30 Al Ghazali and the Ismailis A Debate on Reason and the Authority in Medieval Islam
31 al Ghazali and the Asharite School
32 al Ghazali Abstinence in Islam Kasr al Shahwatayn
33 A Moslem Seeker After God

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşde Göre İmkan Meselesi
2 Munkızın Bilgileri Işığında Gazzali ve Felsefe
3 Gazzali mi İbn Rüşd mü ?
4 Gazaliye Göre Nazari ve Tatbiki Siyaset
5 Gazaliye Göre Kuranın Tefsiri
6 Gazalinin Kurb Nazariyesinde Allahın Sıfatlarının Anlam ve Önemi
7 Gazalinin Eserlerinde Yahudiliğe Yaklaşımı
8 Gazali ve İbni Rüşde Göre Mucize
9 Gazali Felsefesinde Varlık ve Mertebeleri Bakımından Hadisler

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı
1 Fadaih al Batıniyya wa Fadail al Mustazhiriyya
2 Batınıjja Sekte ( Fedaihul Batıniyye Tercümesi )

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

Fedâihu'l-Bâtıniyye

فضائح الباطنيّة

Batıniyye gruplarının görüşlerini reddetmek amacıyla Gazzalî (ö. 505/1111) tarafından kaleme alınan eser.

V. (XI.) yüzyılda Batınîler bir taraftan Fatımî Devleti’nin siyasî gücü, diğer taraftan kurdukları terör teşkilatlarının faaliyetleri sayesinde özellikle Abbasî hilafetinin sınırları içinde baskılarını hissedilir derecede arttırmışlardı. Halife el-Müstazhir-Billah (1094-1118), bu tür bozguncu faaliyetlere karşı sürdürülen siyasî mücadeleleri ilmî bakımdan da desteklemek ve Abbasî halifesinin meşrû olmadığı tarzındaki yoğun Batınî propagandasını tesirsiz hale getirmek İçin Gazzalî’den konuyla ilgili bir eser yazmasını istedi. Halifenin isteğini kabul eden Gazzalî eserinin adını bu sebeple Fedaihu’l-Baŧıniyye ve feżailü’l-Müstazhiriyye olarak belirlediğini kitabının mukaddimesinde kaydeder (s. 3-5). Kitap bazı kaynaklarda el-Müstazhirî şeklinde de geçmektedir (Abdurrahman Bedevî, s. 82). Gazzalî’nin bu eserini siyasî otoritenin baskıları sonucu telif ettiği yönünde Batınî yazarlarca ileri sürülen iddianın (Damiġu’l-baŧıl, naşirin mukaddimesi, I, 17) gerçekle ilgisi yoktur. Nitekim müellif, birçok alim arasından bu iş için kendisinin seçilmesinden şeref duyduğunu belirtir (s. 4; ayrıca bk. Watt, s. 62).

Eser bir mukaddime ile on babdan meydana gelir. Birinci babda kitapta uygulayacağı metodu açıklayan Gazzalî, ikinci babda fırka mensuplarının çeşitli zamanlarda Batıniyye, Karamita, İsmailiyye gibi on kadar isimle anılmalarının sebeplerini anlatır ve bir mezhep olarak kuruluş amaçlarının İslam varlığını ortadan kaldırmaktan ibaret olduğunu açıklar. Batınîler’in, kendi ideolojilerini benimsetmek amacıyla kullandıkları taktikleri (hiyel) dokuz noktada özetleyen müellif, bu akımın bütün sakatlıklarına rağmen yayılma şansı bulmasının sebeplerini üçüncü babda inceler ve dördüncü babda fırkanın temel görüşlerine geçer. Gazzalî burada Batınîler’in ilahiyyat konusunda bazan akıl ve nefs adı da verilen “sabık” ve “talî” diye iki ilah kabul ettiklerini, peygamberi, kendisine talî vasıtasıyla sabıktan saf kutsî kuvvet intikal eden kimse olarak nitelediklerini belirtir. Her asırda kendisine başvurulacak masum bir imamın gerekli olduğu şeklindeki Batınî imamet düşüncesini anlatır. Ardından fırka mensuplarının kıyameti, peygamberden sonra onun şeriatını nesheden altıncı imamın zuhuru olarak te’vil edip bütün müslümanlarca benimsenen ahiret hallerini inkar ettiklerini nakleder. İmamın belirttiklerinin dışında kalan dinî emir ve yasakların tamamen manasız olduğuna inandıklarını açıkladıktan sonra Batınîler’in mutlak ibaha görüşünü benimsediklerini kaydeder. Beşinci bab, Batınîler’in nasların zahirine getirdikleri te’villere dair örneklerle ve bunların reddiyle ilgilidir. Altıncı babda, bilgi edinmenin akıl yoluyla değil masum imamın öğretmesiyle mümkün olduğu şeklindeki Batınî iddiaları ele alınarak bunlar kesin delillerle iptal edilir. Kitabın yedinci babı imamet konusuna ayrılmıştır. Burada imametin nasla sabit olduğu, imamların küçük büyük her türlü günahtan korundukları ve her şeyin bilgisine sahip bulunduktarı şeklindeki iddialar çürütülür. Sekizinci bab İslam dininin Batınîler hakkındaki hükmüne dairdir. Müellif, Batınî düşüncelerin bir kısmının sapıklık ve bid’at çerçevesine girdiğini, bir kısmının ise tekfiri gerektirdiğini, küfrüne hükmedilenlerin mürted statüsünde bulunduğunu belirtir. Gazzalî kitabının dokuzuncu babında, yaşadığı çağda herkesin itaat edeceği meşrû imamın el-Müstazhir-Billah olduğunu ispata çalışır ve meşrû bir devlet başkanında bulunması gereken nitelikleri açıklar. Onuncu babda ise devlet başkanının, görevini meşruiyet içinde yürütebilmesi için yerine getirmesi gerekli olan ilmî ve amelî vazifelerini konu edinir.

Aralarında mevcut muhteva benzerliği sebebiyle Fedaihu’l-Baŧıniyye’nin önemli kaynaklarından birinin Abdülkāhir el-Bağdadî’ye ait el-Farķ beyne’l-fıraķ olduğunu söylemek mümkündür. Batınî alim ve daîlerinden Ali b. Muhammed b. Velîd (ö. 612/1215) Gazzalî’nin bu kitabına hacimli bir reddiye yazmış ve mukaddimeden kitabın sonuna kadar bütün görüşlerini tek tek cevaplandırmaya çalışmıştır. Ancak Mustafa Gālib tarafından iki cilt halinde yayımlanan eserden (Beyrut 1403/1982) anlaşıldığı üzere Batınî müellifi, hakaret dolu bir üslûpla kaleme aldığı kitabında ilmî ve tarafsız bir yöntem kullanmamış, büyük müslüman çoğunluğunun, hatta yer yer mûtedil Şîa’nın bile kabul edemeyeceği görüşlerle Gazzalî’yi eleştirmek istemiştir. Buna karşılık Muhyiddin İbnü’l-Arabî ile Şemseddin es-Sehavî eserlerinde tasvipkar ifadelerle Gazzalî’nin kitabına atıfta bulunmuşlardır (el-Fütûhat, V, 158-159; el-İlan bi’t-tevbîħ, s. 49-50).

Fedaihu’l-Baŧıniyye’nin bilinen iki yazma nüshasından biri British Museum’da (Or., nr. 7782), diğeri Fas Karaviyyîn Camii Kütüphanesi’ndedir (H. L., nr. 4428). Eserin ilk neşri, otuz beş sayfalık Almanca bir mukaddime, yetmiş yedi sayfalık bir muhteva tahlili ve seksen bir sayfa tutan metinle birlikte Streitschrift des Gazālī gegen die Bātınıjja-Sekte adıyla I. Goldziher tarafından gerçekleştirilmiştir (Leiden 1916). Goldziher bu çalışmasını, o sırada tek nüsha olarak bilinen ve asıl metnin üçte biri kadar olan British Museum nüshasına dayandırmıştır. Eserin iki nüshaya dayanan tam neşri ise on altı sayfalık bir değerlendirme ve 225 sayfalık metin halinde Abdurrahman Bedevî tarafından yapılmıştır (Kahire 1383/1964). Ali b. Muhammed b. Velîd’in reddiyesi yayımlandıktan sonra Bedevî neşrinin Fedaihu’l-Baŧıniyye’nin tamamını ihtiva ettiği ve eserin Gazzalî’ye ait olduğu konusundaki bilgiler kesinlik kazanmıştır.

Fedaihu’l-Baŧıniyye’nin, bilginin kaynağını masum imamın oluşturduğu ve elde edilmesinin de onun öğretmesine bağlı bulunduğu yolundaki Batınî iddialarını çürüten altıncı babını Gazzalî Kitabü Ķavaśımi’l-Baŧıniyye ismiyle yeniden kaleme almıştır. Bu risale Ahmet Ateş tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayımlanmıştır (AÜİFD, III/1-2 [1954], s. 23-44). Fedaihu’l-Baŧıniyye’nin bazı bölümleri Goldziher neşri esas alınarak Miguel Asin Palacios tarafından İspanyolca’ya tercüme edilmiştir (Algazel, El Justo en La Creencia, Compendio de teologia dogmatica, Madrid 1926). Avni İlhan, Abdurrahman Bedevî neşrini esas alıp eserin tamamını Batınîliğin İçyüzü adıyla Türkçe’ye çevirmiştir (Ankara 1993).

<

Baskıları
1. Baskı
İsim Fedâihu'l-Bâtıniyye
Ebatlar ile Bilgi standart

Yayın Evi

el Mektebetul Arabiyye

Yayın Yeri

Kahire

Yayın Tarihi

1964
Baskı Dili Arabça
Özelliği Abdurrahman el Bedevi Neşri
Cilt Sayfa Adedi
Ücreti 5 tl
Açıklama
 
Konu Fihristi
2. Baskı
İsim Fedaihul Batıniyye
Ebatlar ile Bilgi standart

Yayın Evi

el Mektebetul Asriyye

Yayın Yeri

Beyrut

Yayın Tarihi

2001
Baskı Dili Arabça
Özelliği Muhammed Ali el Kutb Neşri
Cilt Sayfa Adedi 205 s.
Ücreti 5 tl
Açıklama
 
Konu Fihristi

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 9.8.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...