Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Aynül Hakika fi Rabıtatit Tarika

عين الحقيقة في رابطة الطريقة

 Kitap Detayı Kitap No : K- 51  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mehmed Fevzi b. Ahmed Tasavvuf Türkçe
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
Hüseyin EceHüseyin Ece
       
Kitap No: 51 Hit : 7574 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Aynül Hakika fi Rabıtatit Tarika / عين الحقيقة في رابطة الطريقة

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Aynül Hakika fi Rabıtatit Tarika / عين الحقيقة في رابطة الطريقة

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

( ...Kâmil bir şeyhe râbıta yapan ihlâslı bir mürid, deli bile olsa, mürşidini ma‘bûd olarak kabul etmez. Hiçbir zaman, ona ibâdet ediyorum demez. Şeyhinin, ancak Allâh’a vuslatın keyfiyetini gösteren bir kılavuz olduğuna inanır.

Bu sebeple râbıta ehli putperest olmayıp, bilakis Hüdâperest’tir, Allâh’a kulluk etmektedir. Çünkü, fenâ fillâh makamında olan kâmil bir şeyhe, bir müridin râbıta yapması; farz olan bir vakit namazının edâsında, takvâ sahibi bir zâtı imam kabul ederek ona uyması gibidir. Kılınan namaz, Allah içindir; imam ise, sadece bir vâsıtadır. Nitekim Fâtiha-i şerîfeyi okurken, “Yalnız sana ibâdet eder (kullukta bulunuruz), yalnız senden yardım isteriz” diyerek, bütün ibâdet ve kulluğu Allah Teâlâ’ya tahsîs ediyoruz.
Bilindiği gibi, cemaatle edâ olunan farz namazın sevâbı, kişinin niyetine ve ihlâsına göre, münferiden (tek başına) kıldığı namazın sevâbından çok daha fazladır. “Allah, kime dilerse ona kat-kat verir.”[1]

İşte namazını cemaatle kılan kimse de, Allah Teâlâ’nın dilediği bu kimseler topluluğu cânibine (tarafına) doğru sür‘atle yol alır... Kat-kat ve pek ziyade bir sevâba kavuşur... Huzûr ve huşûa nâil olur.

Binâenaleyh, kâmil bir şeyhe bağlanan râbıta ehli de bunun gibidir. Hatta daha farklı ve daha ulvî dereceler, makamlar elde eder. Ancak, bu bir hâl işi olduğu için, kaal ile anlatılması güçtür. Bununla beraber kısaca bir şeyler söylemek gerekirse şöyle diyebiliriz:

Tunç gibi katılaşıp sertleşen kalb, mürşid-i kâmile olan râbıta ile yumuşar, hamur gibi olur. Rabb’imiz Teâlâ ve Tekaddes hazretlerinin tesellîlerine kavuşur, İlâhî tecelliyâtın ka‘besi hâline gelir.

Kezâ, müridin mürşidine olan râbıtası; hacıların Beytullâh’ı delil ile tavâf etmeleri, Ravza-i Resûlüllâh’ı da delil ile ziyaret etmeleri gibidir.
Çünkü huccâc-i kirâm, “Tûfû bi ehli Mekkete ve zûrû bi ehli’l-Medîne (Mekke ehli ile tavâf ediniz, Medîne ehli ile ziyaret edeniz)” diye emrolunmuşlardır.

Ve yine bu hâl, Elifbâ okuyan bir çocuğun, okumayı öğrenme esnasında, hocasının önünde diz çöküp oturması gibidir.

Şimdi, namaz kılan hakkında imama; Ka‘be’yi tavâf eden, Peygamberimiz’in (s.a.v.) kabr-i şerifini ziyaret eden hacılar hakkında delile; talebe hakkında da hocaya pis put (!) demek mümkün ve münasip olursa, müridler hakkında da, şeyh-i kâmile (hâşâ) pis put demek mümkün olur!

Halbuki bunu, bugüne kadar –deli de olsa yahut zindanlara tıkılıp işkenceler bile görse– hiçbir kimse söylemedi.

Nakşibendî büyüklerinin (k.e.) rûhâniyetlerinin kahrından korkmadan, ehlüllâh’a iftirâ etmeye yeltenenlerin şerrinden Allah Teâlâ’ya sığınırız....)[1] Kur’ân-ı Kerim, Bakara sûresi, 2/261.

<

Aynü’l-Hakîka Râbıtati’t-Tarîka (Rabıta’nın Hakikatı)

 

Eser  Tasavvuftaki eğitim metodlarından Rabıta  metodu hakkındadır.

Yazar  döneminde rabıtanın islama muhalif bir bidat olduğunu  savunan  bir eser ve müellifine  cevap vermek üzere eserini kaleme almıştır.

Yazar HüseyinEce  eseri  sadeleştirip dipnotlayarak  neşre  hazırlamıştır.

 

Müellifin Önsözü

İslâm Dîni Dünyevî ve Uhrevî Menfaatlere Vesîledir

Şerîatte Gizli ve Açık Şirkler Açıklanmıştır

Ashâb-ı Kirâm Bid‘atlere Uymaktan Elbette ki Münezzehtirler

Hak Din İslâm’dır

Bid‘atler ve Devirlerin Hayırlısı

Bir Şeyin En Büyük Rüknünü İnkâr Etmek, O Şeyin Tamamını İnkârdır

râbıta erbâbına

Delîli İddiâsından Bozuk!

Râbıta-i Şerife Tevhîde Aykırı Olmadığı Gibi Bid‘at da Değildir

Şerîatın Zâhir ve Bâtınına Âit Hükümlerin İstinbâtı

ŞEYH SAN‘ÂN VE BEL‘ÂM B. BÂÛRÂ VAK‘ALARI

BEL'ÂM B. BÂÛRÂ

RÂBITA-İ ŞERİFEYİ MEVZU‘ EDİNEN BAŞLICA MATBU‘ ESERLER:

MUHTEVİYÂTINDA RÂBITA-İ ŞERİFEYİ DE ANLATAN ESERLER:

RÂBITA ALEYHİNDE YAZILMIŞ BAZI MAKALE VE KİTAPÇIKLAR:

<

Baskıları
1. Baskı
İsim Aynül Hakika fi Rabıtatit Tarika
Ebatlar ile Bilgi 14x20 cm - Karton Kapak

Yayın Evi

Eskieserler Yayınevi

Yayın Yeri

İstanbul

Yayın Tarihi

2003
Baskı Dili Türkçe
Özelliği Nakşibendi Anlayışına Uygun/ Özel Baskı
Cilt Sayfa Adedi 30 s.
Ücreti 10 ytl
Açıklama *- ÖzelBaskı , istek üzerine 10 lu 50 li adetlerde kitap ebatlarında ofis ortamında yapılan çoğaltma anlamında kullanılmaktadır .
 
Konu Fihristi

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 6.3.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...