Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Bahrül Kelam fi Akaidi Ehlil İslam

بحر الكلام في عقائد اهل الاسلام

 Kitap Detayı Kitap No : K- 35  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
en Nesefi - Meymun b. Muhammed b. Muhammed - Ebul Muin Kelam
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 35 Hit : 7546 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Bahrül Kelam fi Akaidi Ehlil İslam / بحر الكلام في عقائد اهل الاسلام

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Bahrül Kelam fi Akaidi Ehlil İslam / بحر الكلام في عقائد اهل الاسلام

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Ebül Muin en Nesefiye Göre Allah ve Mekan
2 Ebul Muin en Nesefiye Göre Mahiyet Artma ve Azalma Yönüyle İman

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Bahrül-kelâm fî akâ'idi ehlil-İslâm  

Bahrü'l-efkâr, 

Akâidü Ebi'l-Mu'în en-Nesefî

Mübâhasâtü Ehli's-sünne ve'l-cemâa maa'l-fırakı'd-dâlle ve'l-mübtedia  isimleriyle de  anılmıştır.

 

59 bölümden ibarettir. Bazı yazmalar­da ise bölüm sayısı 64 tür.

Ri­salenin giriş kısmında marifet tevhid. iman ve din gibi terimlerin tarifi, beşerî ve ilâhî İlim hakkındaki Sünnî ve Mu'te-zilî görüşler yer alır.

 

İlk bölümlerde mârifetullahın aklîliği. iman ve küfürde ira­denin etkisi ile çeşitli mezheplerin bu konudaki görüşleri, bezm-i elest, tevfik. hızlan, saadet şekavet fetret ehli. zâti, fiilî ve haberî sıfatlar, kıdem, âle­min hudüsu. esmâ-i hüsnâ. Müşebbihe ve Kerrâmiyye'nin tenkidi. Allah'ın me­kândan tenzihi, rü'yetullah, kelâm sıfat. İsim-müsemmâ. rızık gibi konulara yer verilir.

 

Daha sonra istitâat halku ef 'âli'1-ibâd. imanın şartları ve mahiyeti, ke­bîre. Cebriyye. Havâric. Cehmiyye ve Mürcie'nin tenkidi, şeytan ve neslinin insan fiilleri üzerindeki tesirleri, kesb. muci­ze, keramet risâlet ve özellikle Hz. Muhammed'in rlsâleti. mirac, hafaza me­lekleri, nefha. rızâ ve suht (öfke) sıfatları. Mu'tezile'nin ortaya çıkışı ve esasları, şefaat gibi muhtelif konular işlenir.

 

Ri­salenin son bölümlerinde de kabir aza­bı, mîzan. hesap, sırat havz. cennet ce­hennem gibi sem'iyyât bahisleri ter­tipsiz bir şekilde ele alınır.

 

Risale İma­met ve tafdıl. bazı Şiî iddialarının reddi, peygamberlere indirilen suhufa iman. İbâhiyye ve Müneccime'nin bazı görüş­lerinin tenkidi konularıyla sona erer.

 

Yazmaları :

Süleymaniye Ktp.. Esad Efendi, nr. 1500.

 

Baskıları :

Bahrul Kelam Kahi­re (1329)  Konya'da (1329)

 

Tercümeleri :

Bahru’l Kelam Tercümesi  , Manastırlı Lâlî Hasan Efendi 1022' h. de (1613)

İslâm İnançları ve Mezhepler Arasındaki Görüş Farkları , Cemil Akpınar (Konya 1977).

 

Şerhleri :

Bahrü'l-kelâm'm bilinen iki şerhi var­dır:

1-Gâyetü'l-merâm fî şerhi Bahril-kelâm. Hasan b, Ali el-Makdisî

kelâm ilmiyle ilgi­li genel bilgiler ihtiva eden bir girişle başlamaktadır.

Eserde yapılan yorum­lar Kur'an ve hadislerden alınan delil­lerle teyit edilir.

Ebû Hanîfe, Ebû Man-sûr el-Mâtürîdî ve diğer Hanefî âlimle­rin görüşlerine yapılan atıfların da yer aldığı eser Mâtürîdî ekolüne ait müsta­kil bir kelâm kitabı gibidir.

Orta boy 137 varaktan ibaret olan Ğayetü'l-Meram'ın Süleymaniye Kütüphanesi'nde birkaç yaz­ması bulunmaktadır (Hasan Hüsnü Pa­şa, nr. 1154; Kasidecizâde. nr. 159. 723. 724).

2. Şerhu Bahri'l-kelâm. Ahmed b. Mahmüd el-Buhârî tarafından kaleme alınmıştır (Zebîdî, II. 3).

 

 

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 4.2.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...