Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Fezlekei Tarihi Osmani (Tarih i Osmani )

 Kitap Detayı Kitap No : K- 305  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Ahmed Vefik Paşa Tarih
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 305 Hit : 7528 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Telemaque Tercümesi
2 Tarihi Nişancı Meh­med Paşa ( Ramazanzade )
3 Tacül Fevani
4 Şecerei Türki
5 Salname
6 Micromegas Tercümesi
7 Mahbubül Kulub (Ali Şir Nevai )
8 Lehcei Osmani
9 Koçi Bey Risalesi
10 Kavanini Ali Osman der Hulasai Mezamini Defteri Divan
11 Hikmeti Tarih
12 Gülistan (Şeyh Sadi)
13 Gülbüni Hanan
14 Gil Blas Santillaninin Sergüzeşti
15 Fezlekei Tarihi Osmani (Tarih i Osmani )
16 Düsturül Amel li Islahil Halel
17 Düstur
18 Dalkavukname ( Der Tarifi Saltanatı Dalkavukanı Şöhret Şiar )
19 Büyük Çağatay Lü­gati
20 Atalar Sözü ( Türki Durubi Emsal )

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Fezlekei Tarihi Osmani

 

1869'dan (1286) önceki ilk iki baskısında adı Târîh-i Osmânî olan bu eser rüşdiyelerde Osmanlı tarihinin okutulması için sa­hasında hazırlanmış ilk ders kitabıdır.

 

Çoklarının iki ayrı eser gibi gösterdikleri Târîh-i Osmânî ile Fezleke-i Târîh-i Osmânî çerçeve ve muhteviyatça birbi­rinin aynı olup öncekinin çok bol olan dizgi hatalarının düzeltildiği bu ikinci­sinde muhteviyata tesir etmeyen bazı ehemmiyetsiz ifade değişiklikleri ve ufak tefek birkaç ilâvenin yanı sıra. Or­han Gazi ve ıslahat devri fasıllarının ge­nişletilmiş olmasından başka ikisi ara­sında kayda değer hiçbir fark yoktur.

Talebenin kolaylıkla kavrayacağı özlü bil­giler vermek gayesiyle yazıldığından A. Vefik eserinin küçük olmasına dikkat et­miş, bundan dolayı adına "Fezleke" de­meyi uygun bulmuştur.

 

Gördüğü rağbet ve büyük bir ihtiyaca cevap vermesi do­layısıyla 1885'e kadar, kaçak olanlar da dahil on beşten fazla baskısı yapılmış, kendinden sonraki birçok esere de mo­del olmuştur.

 

Başlangıcından Abdülaziz'e kadar ge­tirdiği Osmanlı tarihini, klasik Osmanlı tarihlerinde olduğu gibi Osman Gazi'nin ecdadının Moğol istilâsı önünde kaçıp Horasan'dan Anadolu'ya gelişiyle baş­lattıktan sonra, kuruluş, büyüme, yük­selme, gerileme, bozulma ve ıslahat ça­ğı olmak üzere altı devreye göre tasnif ederek ele alan eserde, her devrin en karakteristik vakaları ve yönleri çok ve­ciz şekilde belirtilmiş, siyasî ve askerî hadiseler yanında teşkilât ve müesse­selerin durumu ile kültür ve sanat ha­yatının kısa. fakat başarılı tabloları çizil­miştir.

A. Vefik'in buradaki tasnifi, ken­dinden sonraki tarih yazarları tarafın­dan uzun süre benimsenmiş, eser, son­raki mektep kitaplarına, hatta Mustafa Nuri Paşa'nın Netâyicü'l-vukuât'ı ne­vinden terkibi eserlere de rehber olmuş­tur.

 

Bu küçük hacimli kitabın en ehem­miyetli tarafı, Osmanlı tarihini ilk defa mektep programlarına sokmak gibi bir millî rolü olmasıdır.

 

Eser, kendisini ta­nıyanlarca çok geniş bir tarih kültürüne sahip olduğu belirtilen A. Vefik'in yerli ve yabancı kaynaklardan edinmiş oldu­ğu süzme bilgileri ne derece vukufla bir terkip haline koyduğunu da göstermek­tedir.

 

Devletin kurucusu Osman Gazi'nin soyunu diğer Osmanlı tarihlerinin hep yaptığı üzere Kayı gibi çerçevesi dar bir isimle göstermek yerine, burada çok da­ha geniş bir görüşle bir Türk aşireti, de­desi Süleyman Şah b. Kayaalp'ı da bir Türk beyi diye tavsif ederek Osmanlılığı "Türk" kavramına bağlaması, onun da­ha sonra bilhassa Lehçe-i Osmânî'de daha açık ifadelerine kavuşacak millî ta­rih anlayışının küçük, fakat dikkatten kaçırılmaması gerekti bir işaretini verir.

 

Ahmed Vefik, eserinde gerileme devrin­de yetişmiş büyük insanlar arasında saydığı Evliya Çelebi'yi de zamanın he­nüz onu hurafeler, olmayacak şeyler an­latan biri olarak gören anlayışına karşı, "seyyâh-ı muhakkik" diye gerçek değe­riyle herkesten önce göstermesini bil­mek gibi bazı ileri görüş örnekleri orta­ya koyar.

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Aybike Şeker / 8.7.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...