Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el İtkan Fi Ulum el Kuran

الاتقان في علوم القرآن

 Kitap Detayı Kitap No : K- 2  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Suyuti - Abdurrahman b. Ebu Bekr b. Muhammed Ulumul Kur'an Arabça Zeyl
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı - Tez - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 2 Hit : 29800 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tenasukud Dürer Fi Tenasubis Suver
2 Tabakatül Müfessirin
3 Muterekul Akran Fi İcazil Kuran
4 Merasidül Metali Fi Tenasübil Mekati Vel Metali
5 Lübabün Nükul Fi Esbabin Nüzul
6 Katful Ezhar Fi Keşfil Ezhar
7 Et Tahbir Fi İlmit Tefsir
8 El Müzhir Fi Ulumil Lüğa
9 el İtkan Fi Ulum el Kuran / الاتقان في علوم القرآن
10 El İklil Fi İstinbatıt Tenzil
11 el Eşbah ve en Nezair / الأشباه والنظائر
12 el Cami es Sagir / الجامع الصغير
13 Ed Dürrül Mensur Fit Tefsir Bil Mesur
14 Celaleyn Tefsiri

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 El Müzhir Fi Ulumil Lüğa
2 el İtkan Fi Ulum el Kuran / الاتقان في علوم القرآن

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Suyutiye Yöneltilen Suçlamalar

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي

Özeti

<


el-İtkan fî-Ulûmi'l-Kur'ân 
Süyûtî'nin Kur'an ilimlerine dair eseri.

Kur'an ilimleriyle ilgili bütün konulan içine alan müstakil bir eserin bulunmadığı kanaatiyle böyle bir eser yazmayı düşündüğünü söyleyen müellif, hocalarından Kâfiyeci'nin tefsir ilimlerine dair muhtasar eserini ve Abdurrahman b. Ömer el-Bulkinî'nin oldukça hacimli Mevâkı'u'l-'ulûm min mevâkfu'n-nücûm'unu incelemiş, bunlardan ikinci kitapta muhtasar bulduğu konulan genişleterek ve yeni konular ilâve ederek önce et-Tahbîr fî ilmi't-tefsîr’ini yazmıştır (872/1467-68).
Daha sonra Bedreddin ez-Zerkeşî'nin bu alanda yazılan ilk müstakil eser olan el-Burhân fî 'uIûmi'I-Kur-ân adlı kitabını gören ve Kur'an ilimlerine dair çalışmalarını bu eseri örnek alarak sürdüren Süyûtî, el-Burhân'dan daha muhtevalı ve daha düzenli olduğunu söylediği el-îtkan’ı, hazırlamakta olduğu Mecmaul'-bahreyn ve matlau'l-bedreyn adlı büyük tefsirine mukaddime olmak üzere kaleme almıştır.
Telifi sırasında İbn Cerîr  et-Taberî, İbn Ebû Hatim, İbn Merdûye, İbn Hayyân, Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, İbn Ebû Dâvûd, Nevevî, Âcurrî, Alemüddjn es-Sehâvî, İbnü'l-Cezerî, Hüzelî, Nehhâs, Ebû Amr ed-Dânî. Râgıb el-İsfahânî, İbn Kuteybe, İbn Cinnî, Hattâbî, Rummânî, Bâkıllânî gibi âlimlerin tefsir, hadis, fıkıh, lügat, kıraat, resm-i hat, ahkâm ve tarihle ilgili kitaplarından faydalanılan eser  birbirine yakın konular birlikte ele alınarak seksen başlık (nevi) halinde düzenlenmiştir.
Konular işlenirken önce aynı konuda eseri bulunan müellif ve eserleri zikredilerek değerlendirilmiş, ilgili meseleler âyet ve hadisler ışığında, bunlarda yoksa âlimlerin sözlerinden deliller getirilerek çözümlenmiş, faydalanılan kitaplardan özet metinler aktarılmıştır. Farklı görüşler nakledildikten sonra müellif kendi görüşünü ortaya koymuş, haberlerin kaynak ve isnadını belirtmiştir. Hadisler senetleriyle verilmiş, sıhhatleri üzerindeki değerlendirme ise araştırmacıya bırakılmıştır.
el-İtkan’da konular birbirinden farklı hacimlerde işlenmiş olup sayfalarca tutanları bulunduğu gibi bir iki sayfa kadar olanları da vardır. Kur'an'ın nüzul sebepleri, isimleri, sûre adları. Kur'an'ın toplanması, tertibi, sûre, âyet, kelime ve harf sayıları, isnad dereceleri, kıraatler, tecvidle İlgili konular, tilâvet âdabı, tefsir metodolojisi, müfessirlerin tabakaları, sûrelere dair tefsir rivayetleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.
Konular arasında ayrıca "tenbih, fer', fasi, teznîb, fâide, mesele" gibi başlıklar altında çeşitli bilgiler verilmiştir.

Eser. ilk defa Mevlevî Beşîrüddin ve Nûrulhak tarafından Aloys Sprenger'in bir tahliliyle birlikte neşredilmiş (Kalküta1852-1854), daha sonra Mısır'da yayımlanmış (Kahire 1278, 1279, 1287, 1306), ayrıca kenarında Bâkıllânî'nin İ'câzü'l-Kur'an'ıyla birlikte basılmıştır (Kahire 1317, 1318, 1370/1951).
Bunun dışında el-İtkân, Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim'in tahkiki (Kahire 1387/1967, 1405/1985) ve Mustafa Dîb el-Bugâ'nın ta'likiyle (Beyrut 1407/1987) iki cilt halinde yayımlanmıştır.
Sakıp Yıldız ve Hüseyin Avni Çelik eseri el-İtkan fî ulûmi'l-Kur'an: Kur'an İlimleri Ansiklopedisi adıyla Türkçe'ye çevirmişlerdir (İstanbul 1987).


Baskıları
1. Baskı
İsim الاتقان في علوم القرآن
Ebatlar ile Bilgi 10x20 en 30x40x boy 13 satır her satırda 200

Yayın Evi

Darul Kütüb el Mısrıyye

Yayın Yeri

Kahire

Yayın Tarihi

1404 h.
Baskı Dili Arabça
Özelliği Tahkikli Nüsha
Cilt Sayfa Adedi 2.cilt 300+300 s.
Ücreti Stokta yok
Açıklama Mahmud Nedim Cisr in tahkikiyle basılmış nushanın pdf kaydıdır.
 
Konu Fihristi

Yazmaları
1. Yazma
İsim الاتقان في علوم القرآن
Ebatlar ile Bilgi 10x20 en 30x40x boy 13 satır her satırda 200
Kütüphane Adı merkez kütüphanesi
Kütüphane Bölümü merkez
Demir Baş No 23
Yazım Tarihi 1206
Yazma Dili Arabça
Özelliği Müellif Hattı
Cilt Sayfa Adedi II. 200+145 s.
Ücreti Stokta yok
Açıklama Bu yazma Nüsha renkli yüksek kaliteli dijital kamera fotoğraflama şeklindedir. iki cilt bir arada 345 sayfadır .
all wives cheat online women who cheated
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
wife affair click here husbands that cheat
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
bystolic coupon coupons for bystolic
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction
bystolic coupon 2013 forest patient assistance bystolic generic alternative
 
website website open
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
wife affair woman affair husbands that cheat
bystolic generic name linzess patient assistance what is the generic for bystolic
bystolic coupon 2013 site bystolic generic alternative
Konu Fihristi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
reasons married men cheat how to cheat with a married woman want my wife to cheat
read here cheat wifes unfaithful wives
read here redirect redirect
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
bystolic copay savings card link bystolic manufacturer coupon
bystolic coupon 2013 bystolic coupon 2014 bystolic coupon 2014
cialis coupon cialis coupon cialis coupon

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 16.12.2007Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...