Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Minhac et Talibin

منهاج الطالبين

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1254  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Nevevi Muhyiddin Fıkıh
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1254 Hit : 5243 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Riyazüs Salihin
2 Minhac et Talibin / منهاج الطالبين
3 et Tibyan fi Adabi Hamaletil Kuran / التبيان في أداب حملة القرأن
4 el Ezkar / الأذكار

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 et Tibyan fi Adabi Hamaletil Kuran / التبيان في أداب حملة القرأن

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Minhacü't-Talibin 
Nevevî'nin (ö. 676/1277) Şafiî fıkhına dair eseri.

Kısaca el-Minhâc olarak da anılan ve müellifin Ravzatü't-tâlibîn'ı ile birlikte müteahhirîn dönemi âlimleri arasında büyük rağbet gören eser Şafiî fakihi Abdülkerîm er-Râfiî'nin el-Muharrer adlı kitabının muhtasarıdır.
Nevevî, 19 Ramazan 669 tarihinde tamamladığı eserinin önsözünde el-Muharrer geniş hacmi sebebiyle ezberlenmeye müsait olmadığından bu muhtasarı yazdığını belirtir; ayrıca metinde yaptığı tasarrufları açıklarken fıkhî hükümlerin ve farklı görüşlerin hiçbirini çıkarmadığını, aslında bu kitabının el-Muharrer'in bir şerhi niteliğinde olacağını söyler.
Yine önsözde Nevevî Minhâcü't-tâlibîn kaleme alırken esas metinde bazı düzeltmeler yaptığını, ona birtakım ilâvelerde bulunduğunu, ifadelerini daha anlaşılır hale getirdiğini, özellikle el-Muharrer'de yer yer kapalılıklar taşıyan tercihe şayan görüş ve rivayetler konusuna açıklık kazandırdığını kaydeder.
Bu arada Şafiî'ye ait görüşleri (kavi, akvâl) delilinin kuvvetine göre "azhar" ve "meşhur", mezhep fakihlerinin imamın kaidelerine veya kendi ictihadlarına göre elde ettikleri sonuçlan "esah" ve "sahih", gerek Şafiî'nin görüşlerinden gerekse sonraki fakihlerin çıkarımlarından aktarılanların tarîk, tunik içinden tercihe şayan (râcih) olanı "mezhep" şeklinde ifade ettiğini; "nas" kelimesiyle -mezhebin diğer fakihlerine ait zayıf bir görüşe veya tahrîc yoluyla çıkarılmış hükme ters düşen- bizzat Şafiî'ye ait sözü kastettiğini; "cedîd" dediğinde Şafiî'nin yeni  görüşünün eskisine aykırı olduğunun, "kadîm" dediğinde ise aksinin düşünülmesi gerektiğini; "kile keza" ifadesiyle sahih ve esah olana, "ve fî kavlin keza" ifadesiyle de râcih görüşe aykırı bir veçhe atıfta bulunduğunu belirtir.

Birçok defa yayımlanan kitabı L. W. C.van den Berg Fransızca tercümesiyle birlikte tıpkıbasım halinde neşretmiştir.Bu tercüme, halkı Şafiî olan Endonezya'da sömürge döneminde görev yapacak Hollandalı yöneticilerin eğitimi amacıyla hazırlanan kitaplar arasında yer almaktadır. Komor adalarında da aynı mezhebi benimseyen halk dinî meselelerini asırlar boyunca Minhâcü't-tâlibin'e müracaat ederek çözmüş, Fransız sömürge idarecileri de söz konusu meselelerin halli için 1920 yılından itibaren bu çeviriye başvurmuştur.

Nevevî, Minhâcü't-tâlibîn üzerine bir tür ta'likat tarzında Dekâ'iku'l-Minhâc adlı eserini kaleme almıştır.
el-Minhâc için yazılan otuz beş civarındaki şerhin belli başlıları şunlardır:
Celâleddin el-Mahallî, Kenzü'r-râğıbîn fî şerhi Minhâci't-tâlibîn ,İbn Hacer el-Heytemî, Tuhfetü'l-muhtâc bi-şerhi'l-Minhâc , Hatîb eş-Şirbînî, Muğni'l-muhtâc ilâ marifeti meânî elfâzi'l-Minhâc, Şemseddin er-Remlî,Nihiâyetü'l-Muhtâc ,İbnü'l-Mülakkın, 'Umdetü'I-muhtâc ilâ Ki-tâbi'I-Minhâc  ve Ucâletü'l-muhtâc ilâ tevcihi'l-Minhâc,  İbnü'n-Nakib el-Mısrî, es-Sirâc fî nüketi'l-Minhâc , Bedreddin İbn Kâdî Şühbe, Bidayetü'l-muhtac fî şerhi'l-Minhac , Necmeddin İbn Kâdî Aclûn, Muğni'r-Rağıbîn fî şerhi Minhâci't-tâlibîn; Ezraî, Gunyetü'l-muhtâc, Kütü'l-muhtâc  Bu şerhler arasında özellikle İbn Hacer el-Heytemî, Hatîb eş-Şirbînî ve Şemseddin er-Remlî'nin eserleri Şâfıî ulemâsı tarafından büyük rağbet görmüştür.

Şafiî âlimlerinden Demîrî hocaları Bahâeddin es-Sübkî, İsnevî ve diğer bazı âlimlerin Minhâcü't-tâlibin'e yaptıkları şerhleri kısaltmak suretiyle en-Necmü'l-vehhâc  adlı eserini meydana getirmiştir.
İbnü'l-Mülakkın'ın Tuhfetü'l-muhtâc ilâ edilleti (ehâdîsi)l-Minhâc isimli kitabı fıkhı hükümlere mesnet teşkil eden hadislerle ilgilidir.
Abdülmelik b. Ali el-Bâbî de  Delâ'ilü'l-Minhâc min kitabi rabbi'l-âlemîn ve sünneti seyyidi'l-mürselîn adıyla bir eser yazmış, Kasım b. Muhammed b. Kasım el-Ehdel, bunu 1990'da Mekke Câmiatü Ümmi'l-kurâ'da üç cilt halinde doktora tezi olarak neşre hazırlamıştır.
Şemseddin Muhammed b. Muhammed el-Mevsılî ve Ahmed b. Muhammed et-Tûhî Minhâcü't-tâîibin'i manzum hale getirmiştir.
Zekeriyyâ el-Ensârî eseri Menfrecü't-tullâb adıyla ihtisaretmiş daha sonra bunun üzerine Fethu'l-vehhâb ismiyle bir şerh yazmıştır.

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 30.9.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...