Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el İsabe fi Temyizi es Sahabe

الاصابة في تمييز الصحابة

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1241  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
İbn Hacer el Askalani Biyografi Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1241 Hit : 5796 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş / لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
2 el İsabe fi Temyizi es Sahabe / الاصابة في تمييز الصحابة

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş / لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش / Lazzah al Aysh bi Cemi Turuk Hadis el Eimme min Kureyş

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

el-İsâbe fi Temyizi es Sahabe 
İbn Hacer el-Askalânî'nin (ö. 852/1449) sahabenin hayatına dair eseri.

Tam adı el-İsâbe fî temyizi's-sahâbe olup müellifin Fethu'l-bârî'den sonra en önemli eseri kabul edilmektedir.
Aynı konuda daha önce kaleme alınan bazı kitaplarda sahâbî olmayanların sahâbî diye gösterildiğini ve bu eserlerin muhteva bakımından yetersiz kaldığını söyleyen İbn Hacer, el-İsabe'yi 809'da (1406) yazmaya başlamış, üç defa müsvedde çalışması yaptığı bu kitabını kırk yılda tamamlayabilmiştir.
Eserin mukaddimesinde sahabeye dair bilgiler verilerek kime sahâbî deneceği konusu üzerinde durulmuş, sahabenin güvenilir şahsiyetler olduğu konusundaki âyetler zikredilmiş, onları öven bazı hadisler nakledilmiştir.
Her biri kendi içinde alfabetik dört bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde rivayetleri sebebiyle sahâbî oldukları bilinenler, ikinci bölümde Hz. Peygamber zamanında doğup onu görmekle birlikte Resûlullah'ın vefatına kadar temyiz yaşına girmediği için ondan hadis rivayet edemeyen çocuk sahâbîler, üçüncü bölümde, hem Câhiliye hem İslâm devrine yetişmekle beraber Resûl-i Ekrem ile görüştüklerine dair bilgi bulunmadığı için sahâbî sayılmayanlar (muhadram) ele alınmıştır. Orijinal bir çalışma olan dördüncü bölümde ise tabiînden olduğu halde bazı kaynaklarda yanlışlıkla sahâbî olarak gösterilenlere yer verilerek isimlerin yanlış okunması, bir hadisi mürsel olarak rivayet eden râvinin sahâbî zannedilmesi, birden fazla ismi, künyesi veya lakabı olan bir sahâbînin muhtelif şahsiyetlermiş gibi gösterilmesi ve uzun ömürlü bazı yalancıların sahâbî diye kaydedilmesi gibi sebeplerle meydana gelen hatalar üzerinde durulmuştur.

Eserin son kısmında daha Önce adıyla tanıtılmış da olsa künyesiyle şöhret bulanlarla hanım sahâbîlere yer verilmiş, sahâbî olduğu ileri sürülen bazı cinler de zikredilmiştir.

Diğer taraftan bazı sahâbîlerin birden fazla isimle bilinmesi, bazılarının künyeleriyle tanınması, bir kısmını Hz. Peygamber'in farklı bir isimle anması, muhadram olan birinin Resûl-i Ekrem'i çocukken gördüğünün ileri sürülmesi gibi sebeplerle bazı şahıslar iki yerde alınmış, ancak birinden diğerine atıfta bulunulmuştur.
Konusunda en geniş muhtevaya sahip olan eser, mükerrerleriyle birlikte 12.300 kadar biyografiyi ihtiva etmekteyse de müellifin esere devamlı olarak ilâvelerde bulunması, muhtelif vesilelerle bazı biyografilerin "mübhemât" bölümünde ele alınacağı belirtildiği halde kitabın hiçbir baskısında böyle bir bölümün bulunmaması tamamlanmadığı kanaatini uyandırmaktadır.
İbn Hacer, el-İsâbe'yi kaleme alırken altmıştan fazlası sahabe hakkında olmak üzere çoğunun rivayet hakkını elde ettiği 94O'ı aşkın eserden faydalanmış naklettiği görüşlerin kaynağını ve bu kaynaklardaki bazı hataları zikretmiş, sahâbî olduğu halde İlgili eserlerde zikredilmeyenlerle sahâbî zannedilenleri belirtmiş, buna rağmen 100.000'den fazla olduğu kaydedilen sahabenin ancak onda birinin tesbit edilebildiğini, İbn Abdilber en-Nemerî'nin de bütün sahabeyi bir araya getirmek arzusuyla eserine el-İstî'âb adını verdiği halde bunu yapamadığını söylemiştir.
Kitapta sahâbîlere şöhretleri ölçüsünde yer verilerek genellikle bir zatın tam adı, soyu, kabilesi, aşireti, doğum ve ölüm tarihi belirtilmiş, sahâbî olduğunu gösteren özellikleri ve bazı menkıbeleriyle bulunduğu gazveler zikredilmiş, İslâm tarihinde ve hadis rivayetindeki yeri ele alınarak rivayet ettiği bazı hadislere ve bunları nakleden kaynaklara işaret edilmiştir.
Sahabe konusunda daha önce kaleme alınan eserler üzerinde ikmal çalışmaları yapıldığı halde el-îsâbe'ye bir zeyil yazılmaması eserin mükemmelliğini ortaya koymaktadır.

Süyûtî. el-İsâbe'yi Aynü'l-îsâbe fî ma'rifeti's-sahâbe adıyla ihtisar etmiş  Şâkir Mahmûd Abdülmün'im, İbn Hacer el-Askalânî ve dirâsetü muşannefâtihî ve menhecihî ve mevâridihî fi kitâbihi'l-İsâbe adlı doktora çalışmasında eserin metodunu, kaynaklarını ve önemini ortaya koymuştur .
el-İsabe, Mevlevî Muhammed Vecîh. Abdülhak, Gulâm Kadîr ve Aloys Sprenger Hasan el-Feyyûmî İbrahim Tâhâ Muhammed ez-Zeynî ve Ali Muhammed el-Bicâvî tarafından yayımlanmış, ayrıca muhtelif neşirleri yapılmıştır.

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 21.9.2014



Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...