Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el Fark Beyne el Fırak

الفرق بين الفرق

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1207  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Abdülkahir el Bağdadi Mezhepler Tarihi
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1207 Hit : 6206 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Usuluddin / اصول الدين
2 el Fark Beyne el Fırak / الفرق بين الفرق

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

el-Fark Beyne'l-Fırak
Abdülkahir el-Bağdâdî’nin (ö. 429/1037-38) İslâm mezhepleri tarihî hakkındaki eseri.
Tam adı el-Fark beyne’l-fırak ve beyânü’l-fırkati’n-nâciye minhüm olan eser, mukaddimesinde belirtildiğine göre kurtuluşa eren fırka ile diğerlerini açıklamak ve aralarındaki görüş farklarını göstermek maksadıyla kaleme alınmıştır.
Bağdadi”, ümmetin yetmiş üç fırkaya bölüneceğini, biri hariç diğerlerinin cehenneme gireceğini bildiren ve sıhhati tartışmalı olan hadisi (bk. fırkai sahih kabul ederek eserin plan ve muh­tevasını buna göre düzenlemiştir.

Beş kısma ayrılan eserin birinci kısmında yukarıdaki hadis açıklanmıştır.
İkinci kısım iki bölüme ayrılmış olup bunların birincisinde “İslâm milleti” (islâm ümmeti) sözünün anlamı verilmiş, ikinci bölümde ümmetin ihtilâf ettiği konular ve bunların sonunda ortaya çıkan başlıca fırkalar kısaca tanıtılmıştır. Fır­ka sayısını yetmiş üç olarak tesbit etmeyi amaçlayan Bağdadî bu bölümde birçok fırkanın Kollarını birleştirerek tek fırka haline sokmuştur.
Üçüncü kısımda “Fıraku’l-ehvâ” (sapık fırkalar) başlığı altındaki sekiz bölümde Revâfız. Havâric, Kaderiyye – Mu’tezİle, Mürcie, Neccâriyye, Cehmiyye. Bekriyye, Dırâriyye, Kerrâmiyye. Müşebbihe fırkaları ele alınmıştır. İkinci kısımda fırkaların sayısının yetmiş iki olduğu söylendiği halde bu kısımda birleştirilmiş fırkalar hariç baş­lıca yetmiş dokuz fırka hakkında bilgi verilmiştir.
Dördüncü kısımda. “İslâm’a mensup olmadıkları halde İslâm’a nisbet edilen fırkalar” genel başlığı altında ve on yedi kısa bölüm halinde Sebeiyye. Beyâniyye, Mugiriyye, Harbiyye, Mansû-riyye. Cenâhiyye, Hattâbiyye, Gurâbiyye, Şuray’iyye, Hulûliyye, Ashâbü’l-ibâha, Ashâbü’t-tenâsuh, Hâbıtiyye. Himâriyye, Yezîdiyye. Meymûniyye ve Bâtıniyye grupları anlatılır.
Beşinci kısım beş bölüm ha­linde “el-Fırkatü’n-nâciye” başlığı al­tında Ehl-i sünnet ve’l-cemaate ayrılmıştır.

Abdülkahir el-Bağdâdî’nin bu eserini yazmaktaki gayesi, sayılarının yetmiş iki olduğunu söylediği, fakat aslında bu sayıyı çok aşan fırkaları reddetmek ve kurtuluşa eren fırkanın ancak Ehl-i sün­net ve’l-cemaat olduğunu ispat etmek­tir.
el-Fark beyne’l-firak’ta, bu alanın diğer eserlerinde görüldüğü gibi fırkaların doğuşu ve gelişmesinde tarihî, siyasî, içtimaî, kültürel vb. şartlar ve se­bepler üzerinde durulmamış, fırkayı meydana getiren âmilin bir kişi veya çeşitli kişiler olduğu esasından hareketle önce o kişinin tanıtımına, daha sonra da gö­rüşlerinin tenkidine geçilmiştir.
Sünnî olmayan muhtelif şahıs ve fırkalara ait görüşler nakledilirken tarafsızlık ilkesine riayet edilmemiş, Fahreddin er-Râzî ve son devir araştırmacılarının da belirttiği gibi akaid mezheplerinin kendi eserlerinden değil muhaliflerinin eserlerinden nakiller yapılmış, çok defa bu mezheplerin benimsemediği, hatta reddettiği görüşler kendilerine nisbet edil­miş ve bu görüşlerin onların bazı kanaatlerinin kaçınılmaz sonuçlan olduğu ileri sürülmüştür. Hatta müellif zaman zaman muhaliflerine dair görüşleri anlatırken sert bir dil kullanarak tahkir edici sözler sarfetmekten çekinmemiştir.

İslâm mezhepleri tarihi geleneğini en kesin çizgileriyle belirlediği kabul edilen ve kendinden sonraki eserlere usul ve tasnif açısından büyük ölçüde tesir eden el-Fark beyne’l-fırak’ın bugüne kadar üçü tahkikli, biri tahkiksiz olmak üzere dört baskısı yapılmıştır.

Bunlardan Muhammed Bedr neşrinde Berlin Königlichen Bibliothek’te kayıtlı bir nüsha, Zâhid Kevserî neş­rinde ise Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin soyundan gelen Celebizâde’den alınmış yazma nüsha esas alınmıştır. Bu ikinci neşre. Berlin nüsha­sında bulunmayan beşinci kısmın beşinci ve daha sonraki bölümleri de eklenerek eser tamamlanmıştır. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd’in gerçekleştirdiği üçüncü neşir. anlaşıl­dığı kadarıyla Muhammed Bedr ve Kev­serî neşirlerine dayanmaktadır. Ancak bunlardaki bazı hatalar tashih edilmiştir. el-Fark beyne’l-fırak’ın tahkiksiz baskılan da yapılmıştır.

el-Fark beyne’l-firak, Ethem Ruhi Fığlalı tarafından Mezhepler Arasında­ki Farklar adıyla Türkçe’ye ve Muhammed Cevâd Meşkûr tarafın­dan Terceme-i el-Fark beyne’l-fırak adıyla Farsça’ya tercü­me edilmiştir.
Eseri Abdürrezzâk b. Rızkullah b. Ebû Bekir b. Halef er-Res’anî (ö. 66! 1263) Muhtaşaru Kitâbi’1-Fark beyne’l-fırak başlığı altında ihtisar et­miş, bu muhtasarın Şam Zâhiriyye Kütüphanesi’nde kayıtlı yazma nüshasını Philip Hitti yayımlamıştır.
Eserin baş taraftan Mürcie’ye kadar olan kısmı I. cilt olarak Kate Chambers Seely tarafından, geri kalan kısmı da 11. cilt olarak Abraham S. Halkin tarafından Moslem Schismes and Sects adıy­la İngilizce’ye çevrilmiştir. Bunlardan il­ki bir hayli hatalı. Muhammed Bedr’in nesrinden yapılan ikinci tercüme ise da­ha başarılıdır.

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 23.8.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...