Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el Akaid el Adudiyye

العقائد العضدية

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1137  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Adudüddin el İci Kelam
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1137 Hit : 5424 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 el Mevakıf fi İlmil Kelam / المواقف في علم الكلام
2 el Akaid el Adudiyye / العقائد العضدية
3 Cevahirü'l-Kelam / جواهر لكلام
4 Ahlak ı Adudiyye , Risaletül Ahlak , er Risaletüş Şahiyye fi İlmil ahlak / رسالة الاخلاق

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

el-Akâidü'l-Adudiyye 
Adudüddin el-Îcî'nin (ö. 756/1355) Akaide Dair Risalesi.

İtikadı mezheplerin tam olarak teşekkül ettiği hicrî V. asırdan itibaren Ehl-i sünnet âlimleri, halkı ehl-i bid'atın yanlış inançlarından korumak ve Sünnî akideyi kolayca öğrenmelerini sağlamak için. akaid problemlerini Sünnî çerçevede ele alan küçük akîde risaleleri yazmayı bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu risalelerden biri de İcî'nin el-Akaid el-Adudiyye'sidir.

Müellifin. “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır” mealindeki hadiste belirtilen fırka-i nâciye ile Eş'ariyye'nin kastedildiğini ispat etmek gayesiyle yazdığı ve vefatından on iki gün önce tamamladığı risalede Eş'ariyye'nin diğer fırkalardan ayrılan tarafları. Allah'ın varlığı, tenzîhî ve sübûtî sıfatları, tefekkürün bilgi kaynağı oluşu, rü'yetullah, irade sıfatının küllîliği, vücûb alellah ve aslah fikrinin reddi. hüsün ve kubuh'un şer'î oluşu, meleklerin sınıfları ve dereceleri. Kuran'ın kadîm oluşu, haşrı ecsâd, hisâb, mîzan, sırat, cennet ve cehennemin ebedîliği, günah, tövbe, şefaat, kabir azabı, peygamberliğin mucize ile ispatı, Hz. Muhammed'in son peygamber oluşu, peygamberlerin vasıfları, keramet imamet, iman ve küfrün sınırlan konularına yer verilir.
Delil getirmeksizin işlenen kelâm konuları, klasik kelâm kitaplarındaki bab ve fasıl taksimine başvurulmadan ele alınır ve ilâhiyyât, nübüvvât, sem'iyyât tarzındaki tertibin dışına çıkılarak bazı takdim ve tehirler yapılır.

Şerhleri:
Îcî’nin bu eseri küçük hacmine rağmen âlimlerin ilgisini çekmiş, akaidin hemen bütün meselelerine temas ettiği için çeşitli şerhleri yapılmıştır.
Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye kütüphanelerinde, Mes'ûd b. Ömer et-Teftâzânî. Seyyid Şerif el-Cürcânî. Muhammed b. Süleyman el-Kâfıyeci, Celâleddin ed-Devvânî, Süleyman b. Ahmed er-Rûmî, Muhsin b. Burhan el-A'cemî ve Hâkim Şerif b. Nasır el-Husaynî gibi kelâmcılar tarafından yazılmış yirmiyi aşkın şerhi bulunmaktadır.
Bunlar içinde üzerinde en çok durulan, Cürcânî ve Devvânî şerhleridir. Molla Hüsrev. Ahmed b. Müsâ el-Hayâlî, Ali et-Tûsî, Muslihuddin Mustafa el-Kastallânî ve Halîl b. Ahmed el-Konevî, Cürcânî şerhi üzerine haşiyeler yazmışlardır.

el-Akâidü'l-'Adudiyye'ye yapılan şerhleri beğenmeyen Devvânî. risalenin üstü kapalı ifadelerini açıklamak, akaid ilminin halli güç meselelerini çözmek ve böylece eseri daha faydalı hale getirmek düşüncesiyle, 905 (1499) yılında tamamladığı yeni bir şerh yazmıştır. Devvâni'nin büyük ilgi gören bu şerhine haşiye yazanlar arasında şu isimler vardır: Mevlâ Ahmed b. Muhammed, Şah Muhammed b. Mübarek el-Kazvînî, İbrahim b. Muhammed el-İsferâlnî. Yûsuf b. Muhammed el-Karabâgî, Abdülhakîm b. Şemseddin es-Siyâlkûtî, İsmail b. Mustafa el-Gelenbevî, Mustafa Fevzi ve Ahmed Edirnevî.
Osmanlı medreselerinde uzun müddet ders kitabı olarak okutulan Devvânî şerhi. Siyâlkûtî. Gelenbevî ve Edirnevî hâşiyeleriyie birlikte yayımlanmıştır.

Tercümeleri :
Eserin Serbestzâde Ahmed Hamdi tarafından yapılan bir Türkçe tercümesi de vardır.
el-Aka’idü'l-Adudiyye Nureddin Sadak da Akaid Risalesi Tercümesi adıyla Türkçe'ye çevirmiş ve bu tercüme Arapça metniyle birlikte basılmıştır.
Eser Ali Nar tarafından da  tercüme edilmiş ve arapçasıyla birlikte neşredilmiştir.  İmam-ı A'zam'dan  Günümüze  Ehli Sünnetin  En Meşhur Akaid Risaleleri , (125-130s.  Misak yay.) 
 
Bibliyografya: 
1) İcî. el-Aka’idül-Adudiyye, Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 1206;
2) a.e,, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1414;
3) Devvânî. Şerhu'l-'Akâ1 id, İstanbul 1325, s. 6;
4) Keşfuz-zunûn. II, 1144;
5) Zebîdi, İthaf II, 6;
6) Hediyyetü't-'ârifin. I, 527;
7) İzâhu'l-meknûn. II. 252;
8) Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 23;
9) Mustafa Sait Yazıcıoğlu. “XV. ve XVI, Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlm-i Kelâm Öğretimi ve Genel Eğitim İçindeki Yeri”, AÜİF İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, sy. 4, Ankara 1980, s. 277, 278.

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 22.7.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...