Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Cevahirü'l-Kelam

جواهر لكلام

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1127  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Adudüddin el İci Kelam Arabça Muhtasar
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1127 Hit : 5788 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 el Mevakıf fi İlmil Kelam / المواقف في علم الكلام
2 el Akaid el Adudiyye / العقائد العضدية
3 Cevahirü'l-Kelam / جواهر لكلام
4 Ahlak ı Adudiyye , Risaletül Ahlak , er Risaletüş Şahiyye fi İlmil ahlak / رسالة الاخلاق

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

Cevahirü'l-Kelam 
Eş'ari kelâmcılarından Adudüddin el-îcî'nin (ö. 756/1355) kelâma dair muhtasar eseri.

Müellifin talebelerinden İlhanlı Veziri Gıyâseddin Muhammed b. Reşîdüddin adına kaleme alınan risale bir giriş ve üç bölümden oluşur.
Kelâm ilminin tarifi. bilginin tanımı, kısımları, nazar'la ilişkisi ve delilin çeşitlerine ayrılan girişten sonra

birinci bölümde felsefenin mantık ve fizik (tabîiyyât) alanlarına giren şu konulara yer verilmiştir: Vücud-adem, mâhiyet-ma'dûm, vücûb-imkân, kıdem-hudûs, vahdet-kesret illet-ma'lûl, araz ve çeşitleri, cevher ve cisimlere dair hükümler, felekler, unsurlar, arz. mürekkeb varlıklar, nefis, akıl, cin ve şeytan.

İkinci bölümde Allah'ın varlığı, selbî ve sübütî sıfatlan, kulların fiilleri, vücûb aleilah, Allah'ın fiilleri ve isimleri gibi konular işlenmiştir.

Üçüncü bölümde nübüvvet, Hz. Muhammed'in peygamberliği, mucize, nübüvveti inkâr eden Brahmanizm'in reddi, peygamberlerin masum oluşu, tafdîl. keramet, âhiret halleri, cennet, cehennem ve iman bahisleri incelenmiştir.

Eser imamet konusu ile son bulmaktadır.

Bu konular genellikle kelâmcılarla filozofların görüşleri dikkate alınarak kısaca anlatılmış, benimsenen görüşlerin delillerine ve karşı görüşlerin tenkidine fazlaca yer verilmemiştir.

Felsefe ile kelâm konularını birleştiren müteahhir dönemin diğer kelâm kitapları gibi bu eserde de felsefe ve mantık bahislerine geniş ölçüde yer verilmesine karşılık asıl kelâmı konuları kapsayan ikinci ve üçüncü bölüm kitabın sadece üçte birini teşkil etmektedir.

Cevâhİrü'î-kelâm üslûp, tertip, ifade ve muhteva bakımından aynı müellifin el-Mevâkıf adlı kitabının özeti mahiyetindedir. Nitekim bazı yazma nüshalarında adı Muhtasarü'l-Mevâkıf diye kayıtlıdır.

Süleymaniye ve Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerinde, ayrıca Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'de[186] çeşitli yazma nüshaları bulunan eser, Ebü'l-Alâ Afîfî tarafından sadece Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'deki bir nüshasına[187] dayanılarak Mecelletü Küllyyeti'l-âdab[188] içinde yayımlanmıştır.
İbrahim b. Mustafa el-Halebî, Cevâhirü'l-kelâm' el-Mevâkıf ve Şerhu'1-Mevâkıf'tan yaptığı iktibaslarla şerhetmiştir. Silkü'n-nizâm fî şerhi Cevahiril-kelâm adını verdiği bu şerhin yazma nüshaları da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ile Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'de mevcuttur.

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 22.7.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...