Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Bedai es Sanai Fi Tertib eş Şerai

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1091  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
el-Kasani , Alauddin Ebu Bekr b. Mesud b. Ahmed Fıkıh Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1091 Hit : 8228 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Bedai es Sanai Fi Tertib eş Şerai / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Bedâyiu’s-Sanâyi‘ Fî Tertîbi’ş-Şerâyi


İbn Abidîn'in (v. 1252/1836), Hanefi mezhebine ait kitaplar içerisinde benzeri bulunmayan bir eser olarak zikrettiği [1] Bedayi‘, içerik açısından klasik fıkıh eserlerindeki yönteme sahiptir.
Kitâbu’t-Tahâre ile başlayıp Kitâbu’l-Karz ile bitmektedir.
1997’de on cilt olarak basılan Beyrut baskısı esas alındığında ibadetler, muamelât ve ukûbat alanına dair altmış sekiz kitâbın eserde yer aldığı görülür.
 

Eserde, miras ile ilgili konular müstakil bir bölüm olarak incelenmemiş olmakla beraber müellif, miras ile ilgili meselelerden bahsederken bunları Kitâbu'l- Ferâizde ele aldığını ifade etmektedir[4]. Bu da Kitâbu'l-Ferâizin kitaba eklenmediği veya müstakil bir eser olarak yazılmış olmasına rağmen bize ulaşmadığını göstermektedir. Başka bir yerde Kitâbu ’d-Diyât'a da işaret etmekle[5] beraber, diyetler ile ilgili meseleleri Kitâbu’l-Cinâyât'ta genişçe ele almıştır.

 


Tertip ve metot bakımından klasik Hanefi fıkıh literatüründe önemli bir yere sahip olan eserde, aktarılan görüşler belirli bir sistem dâhilinde şöyle sıralanmıştır; önce kabul ettiği ve kuvvetli gördüğü görüşü verdikten sonra kuvvetliden zayıfa doğru bir sıralama ile diğer görüşleri vermektedir. İkinci aşamada ise bu görüşlerin delillerini, en zayıftan başlayarak en kuvvetli ve kabul ettiği görüşe doğru zikretmektedir[6].

Kâsânî (v. 587/1191), mezhep içi tartışmalar dışında İmam Malik’in (v. 179/796) görüşlerine de değinmekle beraber hemen her konuda İmam Şafiî'nin (v. 204/820) fikirlerini aktarmakta ve onunla tartışmaktadır. Ahmet b. Hanbel’i (v.241/855) Ashabu’l-Hadis olarak zikretmekte 57 ve Ashâbu’l-Hadis'in görüşlerine birkaç yerde değinmektedir 58. Bunlar dışında, Mesruk (v. 63/683), Şürayh (v. 78/697), Said b. Müseyyeb (v. 94/712), İbrahim en-Nehâî (v. 96/714), Mücahid (v. 100/718), Şa’bî (v. 103/722), Hasan-ı Basrî (v. 110/728), İbn Sîrîn (v. 110/728), Atâ’ b. Ebi Rebah (v. 114/732), Nâfi‘ (v. 117/735), Katade (v. 118/736), Mekhûl (v. 119/737), Hammâd b. Ebî Süleyman (v. 120/738), Zührî (v. 124/742), Râbiatu'r-Re'y (v. 136/753), İbn Şübrüme (v. 144/761), İbn-i Ebi Leylâ (v. 148/765), Evzâî (v. 157/774), Süfyan-ı Sevrî (v. 161/778), Süfyan b. Uyeyne (v. 198/813) gibi fakihlerin görüşlerini de zaman zaman aktarmaktadır.

Fıkhî meseleleri teferruatlı bir şekilde ele alırken bu konuların uzantısı olan kelamî tartışmaları bazen onlarca sayfa işlemektedir.
Mesela Allahın sıfatları[7]  , Ehl-i Sünnet'e göre isim müsemma  [8], meşietullah [9], cevher-araz [10] gibi konulara değinmekte ve uzun mülahazalarda bulunmaktadır. Yine benzer şekilde başka mezheplerin (Mutezile [11], Eşariye [12], İsna Aşeriyye [13], Kaderiye [14], Hariciler [15], Dehriyye, Zenadıka ve Ehl-i ibâha [16], Felasife [17]) görüşlerini aktarmakta ve bunlara karşı Ehl-i Sünnet'in yaklaşımını savunmaktadır [18].

  

Bedâi‘in Tuhfe’nin şerhi olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Kimi bilginlere göre Tuhfe’nin şerhidir[19]. Bunda, "hocasının Tuhfe’sini şerh etti kızı ile evlendi" sözünün de etkili olmasının yanında, Kâsânî’nin (v. 587/1191), bizzat hocasının nezareti altında Tuhfe’yi yeniden kaleme almış olma ihtimalinin de bulunduğu kaydedilmektedir[20].

Ancak Bedâyi ‘ dikkatle incelendiği zaman, bunun gerek şekil ve gerekse muhteva açısından klasik şerhlere benzemediği ve her iki kitabın tertibinin de faklı olduğu görülür[21].
Eserde hocasından ziyade, İmam Muhammed'in (v. 189/805) Zâhiru'r-Rivâye eserlerini dikkate aldığı söylenebilir. Mesela Kitâbu'l-Gasb'ın başında İmam Muhammed'in (v. 189/805) gasb ve itlaf ile ilgili meseleleri bu başlık altında incelediğini ve kendisinin de konuyu bu şekilde ele alacağını ifade etmektedir[22].

 

Bedâyi‘ Üzerinde Yapılan Çalışmalar:

Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed er-Redînî el-Hüseynî’nin Zâdu’l- Garîbi’d-Dâyi‘ Min Bedâii’s-Sanâi‘ Fî Tertîbi’ş-Şerâi‘ isimli eseri, Bedâyi‘ üzerinde yapılmış bir ihtisar çalışmasıdır.
Bu ihtisar, 925/1519 tarihinde yazılmış olup, bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır[23].
Şâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Suud el-Manastirî’nin Mücerredu’l-Bedâyi‘ Ve Mulahhasu’ş-Şerâyi‘ isimli şerhi kaynaklarda geçse de [24] bunun mevcudiyeti tespit edilememiştir [25].

 

 

[1]İbn-i Abidîn, Hâşiyetu Reddi’l-Muhtâr, I, 101.

[2]Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 375.

[3]Kâsânî, Bedâyi‘, IV, 495; V, 528, 534, 561; VII, 324.

[4]Kâsânî, Bedâyi‘, III, 380; IV, 507, 508; V, 494; X, 497.

[5]Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 315.

[6]Kâsânî, Bedâyi‘, II, 210-211, 454-455; III, 102; V, 464-465; VII, 380-382; X, 38-39, 113.

[7]  Kâsânî, Bedâyi ‘               I, 442, 630; II, 631, 640; IX, 86.

[8] Kâsânî, Bedâyi ‘                IV, 16.

[9] Kâsânî, Bedâyi ‘                IV, 342.

[10] Kâsânî, Bedâyi ‘              V, 298.

[11] Kâsânî, Bedâyi ‘              IV, 25, 342 VI, 368; IX, 47, 139.

[12] Kâsânî, Bedâyi ‘              IV, 25.

[13] Kâsânî, Bedâyi I, 356; II, 95, 109, 116, 137, 214.

[14] Kâsânî, Bedâyi ‘              , IX, 83.

[15] Kâsânî, Bedâyi ‘              IX, 310, 354, 544, 545, 548.

[16] Kâsânî, Bedâyi ‘              VIII, 403, 434.

[17] Kâsânî, Bedâyi ‘              IX, 403.

[18] Kâsânî, Bedâyi ‘              I, 517; III, 270, 406; IV, 30, VI, 246, 368; IX, 104; X, 103

[19]Kâtip Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, I, 230-371; Kureşî, el-Cevâhiru’l-Mudiyye, IV, 26.

[20]Kavakcı, İslam Hukukçuları, s. 125.

[21]Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, s. 54-55; Koca, "Kâsânî", DİA, XXIV, 531; Ünal, "Bedâiu’s-Sanai‘", DİA,

294.

[22]Kâsânî, Bedâyi‘, X, 3.

[23]Ünal, "Bedâiu’s-Sanai‘", DİA, V, 294.

[24]Kâtip Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, I, 371.

[25]Ünal, "Bedâiu’s-Sanai‘", DİA, V, 294.

Kasanı Nın Bedayi İsimli Eserinde Kavâidin Yeri,(Yüksek Lisans Tezi),Necmettin Kızılkaya ,Danışman:Prof. Dr. İbrahim Kâfî Dönmez den alıntılanmıştır.


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

Muhammed Önder   7.6.2014 16:48:03
anladım teşekkür ederim 
! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 15.5.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...