Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el Fıkhul Ebsat

الفقه الابسط

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1069  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Ebu Hanife , Numan b. Sabit el Kufi Akaid
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Yazma - Baskı - E-Kitap -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1069 عدد الزيارة : 7348 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط
6 el Alim vel Müteallim / العالم والمتعلم

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة
1 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
2 Ebu Hanifenin Haberi Vahidi Delil Olarak Kullanması
3 Ebu Hanifenin Akaide Dair Görüşleri
4 Ebu Hanifenin Ahad Hadisi İslam Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Kullanması
5 Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Yeri
6 Ebu Hanife ve Alevilik

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

el-Fıkhu’l Ebsat [1]

Râvisi Ebû Muti el-Hakem b. Abdillâh el-Belhî’dir (ö.199/814).[2]
“el-Fıku’l Ekber” ve “Kitâbu’r Reddi Ale’l Kaderiyye” diye de anıldığı vâkîdir.
[3]
Hammâd b. Ebî Hanîfe (ö. 170/785)’nin rivayet ettiği el-Fıkhu’l Ekber’den ayırmak için bu isimle adlandırmıştır.
[4]

İnançla alakalı meseleleri öğrenmenin önemi, istitâat, kader, emri bi’l ma’ruf, imân, kebîra, sıfâtullâh ile ilgili meseleleri kelami bir uslupla ele alır. Eser Ebû Mutî el-Belhi’nin derlemiş olduğu sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır.[5]

Nüshaları:
Yeni Câmi 1190, 560 h.; Fâtih 313/1, 687 h.; Karaçelebizâde 357/2, 701 h.

Baskı ve Tercemeleri:
1307 h. ve 1334 h.’de tahkiksiz olarak ve 1368 h.’de el-Kevserî’nin tahkikiyle Kâhire’de, 1342 h.’de Haydarabâd’da, 1331 h.’de İstanbul’da basılmıştır. 1981 yılında Mustafa Öz tarafından tercemesiyle basılmıştır.

Şerhleri:
Ebu’l Leys es- Semerkandî (ö. 373/983),
[6] Atâ b. Ali b. Muhammed el-Cüzcâni (ö. 687/1288) tarafından şerh edilmiştir.[1] El-Fıkhu’l Ebsat’ı Ebû Hanîfe’nin eserleri arasında zikreden bazı ulema ve eserleri: İbnu’n Nedîm, el-Fihrist, s. 285[İbnu’n-Nedîm, el-Fıkhu’l Ebsat’ı bu isimle zikretmeyip, “er-Reddu Ale’l Kaderiyye” ismiyle zikretmiştir. İmam özellikle el-Fıkhu’l Ebsat’ta Kaderiyye’yi tenkit etmiştir. Buna göre el-Fıkhu’l Ebsat’ın bazı alimlerce Kitâbu’r Reddi Alel Kaderiyye diye anıldığı ortaya çıkar. Krş. İbnu Teymiyye, Minhâcu’s Sünne, III. 138, Câmiatu’l İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, Riyâd, 1986; Ebu’l Muîn en-Nesefî, Tabsiratu’l Edille, I. 38, 39, en-Nesefî el-Fıkhu’l Ebsat’tan bazı pasajlar alıntılamış ve bu kitabı “el-Fıkhu’l Ekber” diye isimlendirmiştir.] Hâcî, Halîfe, Keşfu’z-Zunûn, II. 1287; el-Beyâdî, İşârâtu’l Merâm, s. 21, 25; el-Kevserî, Kelimetun Anil Müteallim s. 3.

[2] bkz. Beş Eser, nâşri belirsiz İstanbul, 1331, h. s. 22, 23; el-Kevserî, Kelimetu’n Anil Âlimi ve’l Müteallim, s. 6, el-Kevserî, el-Fıkhu’l Ebsat’ın önsözü, s. 55; el-Kevserî, Te’nubu’l Hatib, s. 73.

[3] Bkz. İbnu’n Nedim, el-Fihrist, s. 285.

[4] El-Kevserî, Kelimetu’n Ani’l Âlimi ve’l Müteallim, s. 6, Kalem yay. İstanbul, 1981.

[5]El-Mekkî, a.g.e., I.122

[6] Ebu’l Leys es-Sermerkandî’nin şerhi yanlışlıkla el-Mâturîdî’ye nispet edilmiştir. Şerhin matbu nüshasının 10 ve 11. sahifelerinde “el-Fâkîh dedi ki;” diye başlayan izahlarla 36. sahifede “daha önce imanı tafsilatıyla zikretmiştik” ifadeleri bu şerhin yazarının “el-Fakih” olduğunu ispat eder. “el-Fakih lakabı Ebu’l Leys es-Semerkandî’nin lakabıdır. Şerhin 10, 11 ,14, 15, 17, 25, 26 ve 28. sahifelerinde kitabın müellifinin Eş’arilerle tartıştığı ifade edilmektedir. El-Mâturidî’nin el-Eş’âri’yle tartıştığı bilinmemektedir. Bu ancak Ebu’l Leys için mümkündür. Ayrıca 26. sahifedeki “Ebû Mansûr Allah’ın sıfatlarından soruldu da şöyle cevap verdi: “7. sahifede imanla İslam’ın aynı şeyler mi, farklı şeyler mi olduğu meselesinin izahı sırasında “bu meseledeki en doğru görüş el-Mâturîdî’nin görüşüdür” cümleleri bu şerhin el-Mâturîdi’ye ait olmadığına delalet etmektedir.

Ebu’l Leys es-Semerkandî hakkında bilgi için bkz. el-Leknevî, el-Fevâidu’l Behiyye, s.222.


طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.1.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...