Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Medeniyeti İslamiye Risalesi Tercümesi

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1066  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Muhammed Ebul Huda es Sayyadi Tercüme
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1066 Hit : 4326 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Ruhul Hikme / روح الحكمة
2 Medeniyeti İslamiye Risalesi Tercümesi
3 Dair Reşad Li Sebilil İttihad veI İnkıyad / داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Ebul Hudanın Hayatı ve Saraya İntisabı
2 Ebul Huda es Sayyadinin Eserleri

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

Medeniyet-i İslamiye Risalesi Tercümesi

 

Ebü’l-Huda’nm bir diğer önemli eseri de Medeniyet-i îslamiye adlı Arapça aslından tercüme edilmiş bir yazma eseridir.

Batılılar tarafından İslam’ı hedef alan bazı şablon yargılara reddiye sadedinde yazılan bu eserin yazım tarihi ve mütercimi bilinmemektedir  [1]. Fakat 1896 yılından evvel yazıldığı kesindir  [2].

 

îslamın sosyal, siyasi ve iktisadi yönlerine temas eden bu eserin giriş kısmında İslamm bu yönleri ile ilgili bazı istifhamlara cevap vermektedir. Bu şekilde bir din hizmeti için kaleme alındığı belirtilmektedir [3].

Teşettüt-i ahval ve tembellik-atâlet gibi Şark’ın hastalık haline gelmiş hallerinin asla İslama yükletilemeyeceğini söyler. Ancak, Müslümanların bazı durumlarının maalesef onlann bu zaımmı teyit ettiklerini de ekler. Daha sonra terakkiyatm yani ilerlemenin en birinci sebebinin emniyetin ve adaletin tesisi olarak görür  . Ve bu adaletin tesis edilmesinin “şeriat- ı garra’da” yegane şartı bir büyük Halifenin mevcudiyetidir. Kendi ifadeleriyle şöyle bahseder;

Ancak Şeriat-i garra bu adalet ve emniyeti bir halife-i a’zâmın vucuduyla temin eylemiştir. Çünkü her ikisinin hudud-i şer’iyesi dairesinde kesb-i istikrar etmesi buna mütevakkıftır. Bunun için halife-i ruyi zemin ve ruh-i cesim-i millet ve badi’ saadet-i ümmet olarak emniyet ve adalet için bir nikribân-ı muazzamdir. Makam-i celil-i nübüvvetin haiz olduğu emr u nehyi kuvvetlerine varis olan halife-i muazzam için hilafetin beyatmda bulunan ve kabul eden her müslüman buna inkiyad ve itaata mecburdur. Çünkü bu ol beyattır ki Kur’an-i Kerim’de ( Innelezine yubayi’une ...) ayet-i kerimesinde mezkurdur. Halifeye biat bir biat-i diniyedir ki imamım bilmesi muktazi olan her fert için ahkamı meşru’ası taalluk edip Nebiyy-i âli mefhari alem efendimiz dahi ( Men ata emrihi ...) hadis-i şerifiyle itaati ümeraya te’kid buyurmuştur. Ve halife-i muazzam emniyeti müstelzim olan kemâl-i muadeletin icrasına memurdur. Ve zir-i livâ-i hilafette bulunan her ferde itaat mecbur olmuştur. Şimdi ma’lum oldu ki her müslüman emir-il müslimin evâmirine imtisal edip tayin ve tahdit eylediği hududun dairesinde bulunmak lazım gelir. Ve hilafet-i azîmi için lazım gelen şevket ve kuvvet bu vasıta ile hasıl olur. Sırr-i imamet bu suretle muhafaza ve olunabileceğinden ve vahdaniyet ancak hakikat-i celile-i Bâri olduğundan medâr-ı hayat-ı alem olan kavâid ile kıyam-ı şevket ve satvet imamet-i kibriya müsavata ve (Yedulllahe maal cema) (Men saza....) hükmü bu hikmete merbuttur.[4].[1] Ebü’l-Huda Sayyadi, Medeniyet-i îslamiye Risalesi Tercümesi, İstanbul Üniversitesi Merkez K. T.Y. 12518.

[2] 1896 yılında basılmış Ebü’l-Huda ait olan en-Nefahatü’l-Muhammediyye adlı eserin başında yazarın toplu eserlerinin başında “El-Medeniyetü’l-lslamiye fi’I-hükmi Şer’iyye” diye yazmaktadır. Dolayısıyle bu tarihten önce basıldığı söylenilebilir. Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Hasip Efendi 86.

[3]  Ebü’l-Huda, Medeniyet-i îslamiye Risalesi, s.l.411

[4] A.g.e, s.2.

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 5.1.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...