Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Okunması Gereken İlimler Ve Metinleri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-941  
Soru: Bir ilim adamının okuması gereken ilimler nelerdir?
married men affairs why are women unfaithful my boyfriend cheated on me with a guy
manufacturer coupon for bystolic bystolic copay savings card
prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
doxycycline doxycycline doxycycline
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu Önder Nar  
       
Fetva No: F-941 عدد الزيارة : 3211 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

 

Okunması Gereken İlimler Ve Metinleri
Şer’i İlimler: Bir şer’i ilimler öğrencisinde İlim adamı şahsiyeti ancak Kuran ve Sünnet ilimlerini tam olarak okursa oluşur. Aşağıdaki metinler Kuran ve Sünnet ilimlerinde yetkin bir ilim adamı olabilmek için mutlaka gereklidir. 
Gerekli Zaman: Bu ilimler yaklaşık olarak 10 senelik bir eğitim neticesinde okunabilir.
İlim Tahsilinin Merhaleleri: İlim tahsili iki merhaleden oluşur. Tahammül (elde etme ve okunması gerekenleri okuyup anlama) ve Onları uygulayarak İslami ilimler konularında ürün verme...
Bilgisizce Fetva Verme: Kuran ve Sünneti ve onları doğru anlamayı sağlayan ilimleri okumadan fetva vermek ve dini bir konuda kendisinin fetva vermesi, ''Bilgisizce fetva verilmesi'' manasına gelir.
 
1- İlim Edebi Ve İlimlerin Tanıtımı İle İlgili Bir Eser
2- Arap Dili Ve Edebiyatı: (Sarf- Nahiv, Edeb, Beleğat) 
3- Ulumu’l-Kuran Ve Kuran Tefsiri 
4- Mustalah Ve Hadis İlimleri 
5- Akaid – Kelam İlimleri 
6- Usulu’t-Tarih Ve Siyre 
7- Usulu’l-Fıkh Ve Fıkıh İlimleri 
8- Felsefe Ve Mantık İlimleri 
9- Menahicu’l-Bahs İlimleri

1 - İlim Edebi Ve İlimlerin Tanıtımı İle İlgili Bir Eser Okunulur.
İlim edebi ilim tahsilinin verimli olabilmesinin metod yol yordamını ve ilim tahsilinden öğrenciyi uzaklaştıracak şeyler hakkında öğrencinin bilinçlendirilerek emeklerin ziyan edilmesinin önüne geçilmesini hedefler. İlimlerin ve ilimlerin metinlerinin tanıtılması ise öğrenciyi aldığı eğitimi bilinçli olarak almasını sağlayacaktır.

2- Arap Dili Ve Edebiyatı: (Sarf- Nahiv, Edeb, Beleğat) 
*-Arapça kelimeler ve kullanımlar: 
12 kitaplık el Arabiyyetu li’n-naşiin okunmalı ve ilimlere başlamadan kelime haznesi, günlük arapça ve mukaleme ve inşa yeteneği geliştirilmelidir. 
*-Sarf; Emsile, Bina Maksud, İzzi, Şezal Arf, et-Tatbik Es Sarfi, Şafiye Ve Şerhi, Şevahidu’s-sarf.
*-Nahiv; Avamil, İzhar, Kafiye, Kafiye Şerhi, Katru’n Neda, Muğni’l-Lebib, et Tatbiku’n-Nahvi, Şerhu İbn Akil, Haşiyetu’s-sabban, Şevahidu’n-Nahv, İrabu’l-Kuran 
*- el-Edeb Ve’l-Belağa: kural ve usul metinleri ve bunların tatbikleri nazm ve nesr ve inşa tedribleri 
*-Önemli konuları hakkındaki kitaplar ve makalelerin mütalaası

3- Ulumu’l-Kuran: 
* - Usul: Mebahis Fi Ulumi’l Kuran-( Menna’ el-Kattan) , Menahilu’l-İrfan (Ez Zürkani ), ya da el İtkan fi Ulumi’l-Kur’an –(es-Suyuti)
*-Tefsir: el-Celaleyn ya da en Nesefi; ( Fethu’l Kadir (eş-Şevkani)
*- Kıraat: el Mufid fi ilmi’t-Tecvid, kıraat mukaddimesi, en neşr - (el cezeri), Hırzu’l Emani – (eş Şatıbi), el Buduru’z-Zahira - (Abdulfettah el Kadi) eşliğinde kuran kıraatleri ve tefsiri. 
*-Tabakat: et-Tefsir ve’l mufessirun – (ez Zehebi) 
*-Tarihu’l-Kur’an;
*-İ’cazu’l-Kur’an;
*-Mesai’l fi Ulumi’l-kur’an; (Ulumu’l Kuran ilminin Müstakil olarak ele alınan önemli konuları ve Önemli konuları hakkındaki kitaplar ve makalelerin mütalaası

4-Mustalah: (Hadis ve Hadis Usulleri)
*-Metin; Şerhu’n-Nuhbe - (İbn Hacer), Mukaddimet İbnu’s- Salah, Kavaid Fi Ulumi’l-Hadis- (et-Tehanevi), bazı usul kitaplarının bazı bölümleri 
*- Ahkam Hadisleri: Subulu’s-Selam-(es San’ani), Nasbu’r-raye – (ez Zeylai) ve Şerh Meani’l-asar – (et Tahavi) ve İ’lau’s-sunen-(et Tehanevi) ve Neylu’l Evtar (eş-Şevkani) eşliğinde.
*-Hadis Metinleri, kutubu Tis’a,
*-el-Cerh ve’t-Tadil: er-Raf ve’t Tekmil–(el -Leknevi), Usulu’l-Cerh ve’t- tadil, Resail fi’l cerh ve’t tadili.
*-Tahric Usulleri Ve Rical Kitapları, 
*-Hadis Tarihi, Hadis Müdafaası Kitapları, hucciyet el hadis kitapları 
*-Mevzu Ve Meşhur Hadis Kitapları 
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

5- Akaid–Kelam/Mezhepler ve Dinler Tarihi
*-Metinler: Ebu Hanife’nin eserleri, et Tahaviye Risalesi, İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel’in eserleri, Selef Akidesi metodu üzerine eserler. 
*-Maturidi Metinleri: Bed’u’l-emali ve Şerhleri, en-Nesefi ve Şerhleri, Kitabu’t tevhid- (el-Maturidi), Tabsiratu’l-edile- (en nesefi), et Temhid- (en Nesefi), Şerhu’s sahaifi’l-ilahiye- (Şemsuddin es-Semerkandi), Şerhu’l-Mekasıd- et-Teftazani, Şerhu’l-akaid- (et Teftazani)
*-Eşari Metinleri: el İbane-(el Eş’ari), Cevherü’t-Tevhid – (el Lakkani), el-İktisad fi’l itikad- el Gazali, Temhidu’l-evail- (el Bakıllani), Şerhu’l-Mevakıf –(Adudiddin el İ’ci ve el-Cürcani)
*-Selefiyye Metinleri: et Tedmuriyye-(ibn Teymiyye), el Hameviyye- (ibn Teymiyye), Teysiru’l-Azizi’-l hamid- (İbn Abdilvehhab), Şerhu’t-Tahaviyye (ibnu Ebi’l-İzz), Resailu İbn Teymiye…
*-Diğer Mezheplerin Metinleri: Şii, Cebri, Cehmi, Harici, Mürcii, Mu’tezili, Alevi-Bektaşi, Yezidi, Dürzi, Babi, Bahai Metinleri
*-Çağdaş İtikadi Akımların Metinleri
*-Kavramlar: Mustalahat Fi İlmi’l Kelam , (el-Amidi)
*-Tabakatu’l-Mütekellimin; Teybinu Kezibi’l Müfteri ve Tarihu İbn Asakir, Tabakatu’l-Mutezile (İbnu’l-Murtada) ve el-Fihrist –( İbn Nedim), Tabakatu’ş-Şia kitapları…
*-Mukaddimeler: Eldeki bütün itikad metinlerinin, mukaddimelerinin fihristlerinin bazı önemli bölümlerinin mütalaası .
*-Mezhepler Tarihi: el Milel ve’n Nihal, (eş-Şehristani), el Farku Beyne’l Fırak-(el Bağdadi), Makalatu’l-islamiyyin – (el Eş’ari), el Fisal fi’l Milel ve’n-nihal) - İbn Hazm’ın
*-Dinler Tarihi :
*-Mukayeseli İtikadi Mezhepler İtikadiyatı: Şerhu Kitabi Huceci’l-kur’an –(er Razi)
*-Ehli Sünnet Mezhepleri Ve Ricali :
-Allah’ın varlığı ve Nubbuvvetin isbatı ilmi (el Hikme) ve İsbatu’l-Vacib –(ed-Devvani), en-Nubuvve 
*-İlahiyat Bahisleri: İman, büyük günah, islam şeraitinin diğer şeraitleri neshi, kaza kader, Allah’ın sıfatları, sahabenin adaleti, nübüvvat meseleleri.
*-Nazariyat İtikadiyye, İ’caz, Ahval, Kesb, İmkan ve Hudus, Cüz la yetecezze, Teceddüdü’l-Emsal, Havadis la evvele leha, Ruh, Havas el Hafiye, Burçlar, Kaza Kader Nazariyeleri 
*-el-Mustalahatu’l-İtikadiyye 
*-Masadıru’l Akide
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

6-Usulu’t-Tarih Ve Siyre:
*-Metin: fıkhu’s-Siyre- (Said el Buti ), Siyret İbn Hişam , Tabakatu ibn sa’d , Tarihu’t-Taberi, Sebilu’l huda ve’r-reşad fi sirat hayri’l ibad – (es Salihi).
*-Usulu’t Tarih: Muhaddimetu’s-Sehavi ve Mukaddimetu’l-kafiyeci fi‘t- tarih
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

7- Usulu’l- fıkh:
*-Metin; usulu’l-fıkh- (el Hallaf) , Keşfu’l-esrar –(el Pezdevi ve şerhleri), el Menar ve İzmiri, Usulu’s –Serahsi.
*-Mukaran Usulu’l-Fıkh: İrşadu’l-fuhul- (eş Şevkani) ve el Muvafakat –(eş şatıbi)
*-Fıkıh Metni: el İhtiyar, el Lubab, el Hidaye , Fethu’l-kadir ve el-Mebsut, Bedaiu’s-sanai ve İlau’s -sunen ve Haşiyetu ibn Abidin.
*-Mukaran Fıkıh: Bidayetu’l-muctehid –(İbn Rüsd), el Fıkhu ale’l-mezahibi’l-erbaa 
*-Tarihu’t-Teşri:
*- el-Kavaidu’l-Usuliyye: 
*-es Siyasetu’ş-Şer’iyye:
*- el-Ahvalu’ş-şahsiye:
*-Devlet Hukuku:
*-Tabakatu’l-Fukaha 
*- Mustalahat Fıkhiyye: Enisu’l fukaha ve Tılbetu’t-talebe 
*-Fıkıh İlimleri Üzerine Olan Masadırın Tanıtımı,
*-Feraiz: er-Rahabiyye
*-Nevazil:
*-Usu’l-Fetva 
*-el Feteva (Fetva Kitapları) 
*-Çağdaş Meseleler, 
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

8-Felsefe ve Mantık
*-Metinler
*-Felsefe Meseleleri 
*- Felsefe Tarihi,
*-Modern Felsefe Ve Tezleri
*-Din Felsefe İlişkisi 
*-Teracimu’l-Hukema ve’l-Felasife 
*-Tehafutu’l-Felasife 
*-İslam Felsefesi Metinleri Ve Ricali 
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası
*- Mantık
* -Metinleri: es-Süllem, Kavli Ahmed, el-Habisi ve Haşiyeleri
*-Mantık Masadırı Tanıtmları 
*-Cedel Usulleri:
*-Mantık Reddiyeleri Ve Mesaili
*-Önemli Konuları Hakkındaki Kitaplar Ve Makalelerin Mütalaası

9-Menahicu’l-Bahs 
* -Bütün ilimlerde en uygun ve faydalı araştırma teknikleri, 
* -Kaynakça bilgileri, 
* -Yazı, makale, kitap yazarken dikkat edilecek hususlar,
* -İlimlerde Yazılmış Kaynak eserler Bilgisi, 
* -Önemli İslami İlimler Kütüphaneleri ve İçerikleri ,
* -Kütüphanelerde Araştırma teknikleri ve Yöntemleri

 • prescription discount coupon coupons for prescription drugs discount coupons for cialis
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 11.8.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...