Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Sakalın Vacip Oluşunun Delilleri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-1085  
Soru: Sakal bırakmak sünnet değil diyenler var. Bu konudaki hüküm nedir? (26.02.2016)
progesterone progesterone progesterone
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Sünnet, Sakal,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Hasan Zengin Önder Nar  
       
Fetva No: F-1085 عدد الزيارة : 2028 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Sakal bırakmak sünnet değil diyenler var. Bu konudaki hüküm nedir? (26.02.2016)

el Cevab: 
1-Sakal Bırakmak Erkekler İçin Peygamber Efendimizin Sünnetine Dayanan, Fiiliyle Ve Emriyle Sabit Bir Vaciptir. 
-Müslüman erkeklerin bir meşru mazeret ya da yaşadıkları ülkede yasaklama olmadığı sürece peygamber efendimizin bu sünnetini ve emrini yerine getirmelidirler. 

Sakal sünneti yüzün belirli alanlarında çıkan tüylerin tıraş edilmemek suretiyle fıtratın korunması şeklinde uygulanır. Peygamberimizin şemailinde ve ilgili sözlerindeki şekilde sakal bırakılır ve bu çocukluktan ölüme kadar vaciplik ifade eden bir peygamber sünnettir. Emekli olunca ya da hac sonrası ya da yaş kemale erince bırakılması anlayışının aslı yoktur.

Peygamberimiz saç tıraşını da öğretmiş ve ya tamamını kısaltmayı ya tamamını uzatmayı emretmişlerdir. Ense ve kulak üstlerinden saç traş ederek üst tarafın bırakılmasından ya da kafanın tepe noktasının kesilip kazıtılmasını (Yahudi, Çinliler ve Budistlerde olduğu gibi) men etmişlerdir. 

2-Sakalın Sünnet Olmasıyla Sakal Sünnetinin Vaciplik(Gereklilik) İfade Etmesi Çoğu Zamanımız İnsanı Tarafından Karıştırılmaktadır. 
Aşağıda bu konudaki kafa karışıklığını giderek açıklamayı okuyabilirsiniz.

3-İslam Dinindeki Temel Hükümler Ve Kısımları 
İslam dininde temel hükümler; yapılması emredilenler ve kaçınılması emredilenler olarak temelde ikiye ayrılırlar. 
Yapılması teşvik edilenler ve peygamberimiz tarafından hiç aksatılmadan devam edilen fiiller ve yasaklanmasa da efendimizin şiddetle kaçındığı fiiller de vardır. Bir de yapılıp yapılmaması serbest bırakılan fiiller vardır.

4-İslam Alimlerinin Kuran Ve Sünnetteki Emir Ve Nehiylerin İfade Ettikleri Hükümler Hakkında Geliştirdikleri Kavramlar
İslam uleması bu üç farklı güçteki yapılma ve yapılmama grubu fiili dayanaklarının güçlülüğü ya da zayıflığı ya da başka ölçüleri göz önüne alarak fıkhi kavramlar haline getirmişlerdir.
Hanefiler ayetler hadisler icma ve kıyas ana delillerini dikkate alarak fıkhi hükümleri 7 kavramla ifade etmişlerdir.
1-Farz, 
2-Vacip, 
3-Sünnet (Mendub), 
4-Mubah,
5-Haram, 
6-Harama Mekruh(Tahrimen), 
7-Mekruh (Tenzihen)

Hanefi fukahası dışındaki mezhepler ise; 
1- Vacib 
2- Haram 
3- Sünnet   
4- Mekruh   
5- Mubah olmak üzere,  5 kavramla ifade etmişlerdir.

5 -Fıkhi Hükümlerin Kuranla Ve Sünnetle Ve Ya Sadece Kuranla Ya Da Sadece Sünnetle Sabit Olması Bir Vakıadır.
Bir fiilin sünnetle sabit olmasıyla sünnet hükmüne sahip olmasının farklı farklı manaları ve fiillerin hükümlerine yansımaları vardır.
Dini konularda bir konumun hükmü araştırılırken başvurulan çok sayıda delil vardır. Bunlara şer’i deliller denilir. Bunların ikisi temel kaynak diğerleri de yardımcı kaynak ve delillerdir. 
Bu delillerin 18 hatta daha çok sayıya ulaştıran müctehidler varsa da Kitap sünnet icma ve kıyas en önde gelen 4 temel delildir.
 
Bir şer’i dini hüküm Kuran ayetiyle sabit olabileceği gibi Sünnet ile de sabit olabilir. 
sünnetle bir farz sabit olabileceği gibi, bir haram da sabit olabilir. 
Bir mendub da bir mekruh ta bir mubahlık hükmü de sabit olabilir. 
Yani peygamberimizin bir fiili ya da sözü ya da emri farzlık ta ifade edebilir vaciplikte mubahlıkta haramlık ta mendublukta mekruhlukta...
 
6- Sünnetin; Farzlık , Vaciplik, Sünnetlik,Mubahlık ,Haramlık Ve Mekruhluk İfade Etmesi Ve Sakal Sünnetinin Delili Olan Hadislerin İfade Ettikleri Hükümun Tesbiti
Yukarıda ifade ettiğim konulardan bazıları; ayetle değil ama peygamberimizin sünnetiyle (fiiliyle, teşviki, mülazemet edip terkedilmesini yasaklamasıyla) sabittirler.
- Gereklilik ifade eden ve içeren bir peygamber uygulamasının yapılması ve terkedilmemesi ise; o fiilin dayanağı olan rivayetin güçlülüğü çerçevesinde vücub (vaciplik) ifade edebilir.. 
-Yani bu fiiller sünnetle sabittir. Ama ilgili rivayetin güçlülüğü ve efendimizin hiç terketmeyip, terkedilmesini nehyetmesi karinesi doğrultusunda vaciplik (uyulması gerekliliği) ifade eder. 
Bunlara göre; Sünnetin terki peygamber (ﷺ) in mülazemet ettiği ve muhalefet edilmesini yasaklayarak devam ettiği , hiç terketmediği vb sıfatlardan birine sahip (ama sünnetle sabit) fiillerde günahtır. 
-Efendimizin nakil açısından güçlü olan bir emrine muhalefet içerirse ''kebira '' hükmünü alır. Efendimizin söylediği sabit bir emri inkar içerirse sahibini dinden çıkarabilir.
Sakal sünneti, müsriklere yeme içme giyim kıyafet vs de muhalefet etmeyi emreden emirlerinde durum böyledir. İlgili fiilin dayandığı delilin rivayet açısından güçlülüğüne ve ifade ettiği kesinlik ya da yasaklama açılarına bakılırsa bu fiillerden bazıları vaciptir. Ve terkedilmeleri günah olacaktır. Bu fiillerden bazılarının yapılması ilgili sünnet metninin içerdiği hükme göre mekruhtur ve bunlardan kaçınılması gerekir. 
Yine cemaatle namazın terkedilmesi, müekked sünnetlerin önemsenmemesi ve terkedilmesi de bu bağlamda mutalaa edilir.
-Sünnet olan sünnetle sabit bir fiil eğer nafile amel fazaili amel niteliğindeyse ve terkedilmesi hakkında bir yasaklama ya da kınama içermiyorsa hılaful evla ya da faziletli amelin terki olur ve mubahlığa yaklaşır. Terkedilmesinden bir itab ve ya ceza gerekmez. Müekked olmayan sünnetler ve sadece daha fazla ecir kazandıracak nafileler evvabin, duha, abdest namazı gibi..

7- Sakalın Kesilmesinin Ya Da Bırakılmasının Adet Olması Ve Kesilmesinden Bir Günah Gerekmeyeceği Anlayışının Sahipleri Birçok Şeri Hükmü İnkar Eden Modernistlerdir.
Sakal sünneti hakkında yakın dönem akademisyenleri fıtri sünnettir terkedilmesi itab gerektirmez kanaatini izhar etmişler ve bu söylem akademik çevrelerde (kanuni yasaklamalarla paralel olarak) yaygınlaşmış ve kanıksanmıştır. 
Müekked sünnetlerin bağlayıcılığının olmaması kanaati de yine akademik çevrelerin oryantalist etki çerçevesinde benimseyip yaygınlaştırdıkları bir akademik kanaattir. 
Belediye nikahının dini nikaha denk olması, miras hukukunun geçerliliğini günümüzde yitirmesi, dar kavramı, islami siyaset ve devlet, vela ve bera kavramları, kadınlarla alakalı çok sayıda fıkhi hükmün geçersiz kabul edilmesi de yine aynı bakış açısıyla kanaat edilmiş İslam fıkhında yeri olmayan akademik kanaatlerdir. 

 • manufacturer coupon for bystolic bystolic savings card program bystolic savings card
 • amoxicillin amoxicillin amoxicillin
 • progesterone progesterone progesterone
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 26.2.2016  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...